Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/77

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭖ 76B]
᭗᭖᭟
ᬭᬶᬂᬓᬓᬸᬂ᭞ᬢᭂᬧᭂᬢᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬮᬦ᭄ᬢᬧ᭞ᬩ᭄ᬭᬢᬬᭀᬕ᭞ᬇᬜ᭄ᬘᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬰᬷᬮᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᭂᬓᬲᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬤᬶ
ᬩᬢᬸᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭟᭜᭟᭕᭗᭟ᬮᬸᬄᬦᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄ᬢᬸᬯᬄᬳᬤᬦ᭄ᬜ᭞ᬲᬸᬩᬮᬸᬄ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬮᬩᬸᬄᬗᬯᬾᬚᬮᬶᬃ᭞ᬚᭂᬮᬾᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶᬓᬮᬸᬤ᭄᭞
ᬭᬸᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄ᬚᭂᬤᬶᬕ᭄ᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬮᭀᬪ᭞ᬤ᭄ᬯᬂᬮᬸᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄᭞ᬦᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᭂᬤᬲᬂ᭞ᬗᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄ᬮᬸᬄᬫᬸᬯᬦᬶ᭟᭜᭟᭕᭠
᭘᭟ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬵᬮ᭞ᬩᬦ᭄ᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬳᬶᬮᬦᬂᬮᬯᬦ᭄ᬦᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᭂᬤᬫᬓᬭᭀᬦᬦᬸᬢᬹᬃ᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬓᬾᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬫᬺᬫᬦ᭄
[᭗᭗ 77A]
ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬜᬫ᭞ᬫᬸᬯᬄᬫᬾᬫᬾᬤᬩᬲ᭄ᬘᬮᬸᬄ᭞ᬭᬾᬄᬦᬾᬫᬤᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬜᬶᬮᬶᬩ᭄ᬮᬸᬯᬶᬃᬯᬸᬭᬡᬶ᭟᭜᭟᭕᭙᭟ᬳᭂᬤᬲᬮᬶᬂᬩ
ᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬂᬫᬸᬓ᭞ᬫᬫᭂᬤᬲᬂ᭞ᬲᬮᬶᬂᬕᭂᬢᭂᬮ᭄ᬫᬓᬶᬲᬶᬓᬶᬲᬶ᭞ᬤᬲᬮᬶᬂᬳᬶᬗᭂᬢᬂᬳᬸᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬕᬕᬶᬡ
ᬦ᭄᭞ᬮᬶᬬᬸᬦᬂᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬲᬂᬚᬶᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬢᬸᬮᬤ᭄᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬫᬥᬷ᭟᭜᭟᭖᭐᭟ᬢᬦ᭄ᬫᬭᭀᬲᬶᬳᬾᬓᭀᬚᬬᬂ
᭞ᬫᬶᬥᬃᬣᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬄᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬜᬄᬅᬃᬣᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬫᬭᬲᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬧᬤᬶᬤᬶᬬᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬗᬯᬕ᭄᭞ᬤᭂ