Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓᭟
᭔᭕᭟ᬜᬤ᭄ᬬᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬭᬵᬓ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬫᭂᬢᭀᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬦᬸᬮᬶᬜᭀᬕ᭄ᬚᭀᬕ᭄ᬗᬧᬸᬭᬶᬬᬂ᭞ᬦᬸᬚᬸᬘᬋᬫ᭄ᬧᬥᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬂᬪᬷᬫᬫᬢᬹᬃᬧᬶᬬᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸ
ᬥᬸᬄᬕᬸᬭᬸᬲᬫᬶᬫᬢᬹᬃ᭞ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬯᬘᬦᬦᬾᬩ᭠ᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬗᭂᬢᬸᬲ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬍᬓ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬫᭂᬥᬄᬧ᭄ᬭᬡ᭟᭐᭟᭔᭖᭟ᬥᬸᬄᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬂ
ᬪᬷᬫᬰᬾᬡ᭞ᬲᬂᬢ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬯᬶᬯᬾᬓᬲᬶᬸᬲᬫᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬳᬤᬶᬢᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬤᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬫᭂᬢᭀᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬩᭂᬮᬶᬫ
ᬫᬸᬗᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮᬶᬂᬫᬯᬓ᭄᭞ᬓᭀᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬦᬶᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬳᭂᬤᬮᬮᬶᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭟᭐᭟᭔᭗᭟ᬅᬫᬺᬢᬯᬶᬱ᭄ᬬᬫᬸᬮᬧᬳᭂ᭠
[᭑᭔ 14A]
ᬓ᭄᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬲᬳᬶᬫᬲᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬚᬕᬢ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬤᬕᬶᬂᬜ᭞ᬰᬶᬯᬤᬸᬃᬕ᭄ᬕᬫᬗ᭄ᬭᬵᬕᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬲᬳᬶᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬢᬲᬶᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬉᬡ᭄ᬥᬸ᭠
ᬓ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬕᬸᬭᬸᬳᬤᬦ᭄ᬜ᭞ᬦᬾᬓᭂᬢᬄᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬗᬮᬶᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬗᬯᬾᬲᭂᬗ᭄ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬰᬶᬱ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬪᬓ᭄ᬢᬶᬲᬸᬰ᭄ᬭᬸᬱ᭞ᬲᬶᬂᬢᬸᬥᬸᬄᬕᬸᬭᬸᬓ
ᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬲᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢᬸᬳᬸᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬚᬵᬢᬶ᭠
ᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬤᬶᬲᬶᬲᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬓᬧᬶᬢᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄᬩᬳᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬ᭟᭐᭟᭔᭙᭟ᬳᬶᬤᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬡ᭞ᬩᬦ᭄ᬫᬶᬮᭀᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬸᬭᬸᬧᬢᬶ᭞ᬫᬗᬤᬸ