Kaca:Bali-lontar-gaguritan-lokika-01-350ppi.pdf/110

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐᭙ 109B]
᭑᭐᭙᭟
ᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬲᬬᬗᬂ᭟᭜᭟᭖᭒᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬾᬢᭀᬲᬸᬪ᭠ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬜᬸᬯᬾᬘᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬳᬲᬸᬂᬧᬦᬸ
ᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬓᬲᬸᬩ᭄ᬓᬲᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬲᬫᬦ᭄ᬧᬥ᭞ᬚᬕᬢ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬮᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬫᬭᬡᬪᬵᬬ᭟᭜᭟᭖᭓᭟ᬳᬶᬤᬾᬯ
ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬜ᭄ᬚᬓ᭄᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬫᬳᬦ᭄ᬗᭂᬘᬧᬶᬦ᭄᭞ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬓᬵᬤᬶᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬳᬢᬹᬃ᭞ᬦᬄᬓᬾᬢᭀ
ᬤᬾᬯᬋᬲᭂᬧᬂ᭞ᬢᭂᬓᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬲᬳᬶᬇᬜ᭄ᬘᭂᬧ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬬᬂ᭟᭜᭟᭖᭔᭞ᬩᬧᬲᬳᬶᬗᬲ᭄ᬢᬯᬬᬂ᭞ᬲᬯᬢᭂᬓ᭄ᬲᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ
[᭑᭑᭐ 110A]
ᬰᬸᬘᬶ᭞ᬚᬵᬢᬶᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬧᬧᭀᬮᭀᬲᬦ᭄᭞ᬧᬂᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬪᭀᬬᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬢᬹᬃᬩᬧᬫᬗᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬧᬭᬧᬢᬶᬄᬳ
ᬧᬂᬓᬺᬢ᭟᭜᭟᭖᭕᭟ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᬪᬷᬦᬬᬂ᭞ᬦᬾᬢᬶᬯᬲ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬚᬵᬢᬶᬳᬤᬶᬮ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬓ᭄ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬧᬦᬸᬫ᭄ᬩᬸ
ᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᭂᬦᬳᬶᬦ᭄ᬕᭀᬥ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬚᬵᬢᬶᬗᬗ᭄ᬕᬾᬓᬧᬢᬶᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬇᬣᬶᬮᭀᬓᭀᬓᬲᬫᬧ᭄ᬢ᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵ
ᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬯᬭᬫᬦᬳᬶᬮ᭄᭞ᬫᬲᬾᬳᬶᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭑᭐᭞ᬚᬸᬦᬶ᭞᭑᭙᭘᭖᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩ᭟ᬒᬁᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬑᬁ᭟