Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/44

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭓43B]
᭔᭒
ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᭀᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬕᬯᭀᬓ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬯᬃᬡᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭄ᬯᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕ᭄ᬕᭂᬥᬄᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬮᬾ
ᬮᬫ᭄ᬫᬓ᭄ᬓᬮᬗᬦ᭄᭞ᬳᬗᭀᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬯᬦᬾᬲᬵᬫᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬩᬕᬸᬲ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬕᭂᬤᭀᬫᬲ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬤᬗ᭄ᬥᬂ᭟᭜᭟ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂᬤᬗ᭄ᬥᬂᬳᬗᬾᬦ᭄ᬫᬜᬫ᭄ᬩᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ
ᬓ᭄ᬲᬵᬫ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬲᬸᬤᬶᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬲᬦᬾᬫᬯᭀᬲᬶᬦ᭄‌ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬭᬾ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬲᬸᬭᬢᬦ᭄ᬓᬵᬲᬃ᭞ᬳᭂᬤᬚᬳᬶᬮ᭄ᬩᭂᬕᬸᬕ᭄
᭞ᬯᬳᬸᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄᭞ᬗᬤᬸᬧᭀᬗᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬓᬸᬢ᭄ᬓᬓᭂᬤᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾᬚᬮᬦᬂ᭟ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬢᬹᬃᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬜᭂᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬵᬫ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂᬧᬶᬲᬦ᭄
[᭔᭔44A]
᭞ᬲᬶᬋᬳᭂᬫᬜ᭄ᬮᬂᬮᭀᬦ᭄ᬢᬭᬾ᭞ᬲᬲᬸᬭᬢᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬩᬡ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬭᬶᬭᬶᬕᬦᬾᬫᬜᬶᬭᬲᬵᬫᬶ᭞ᬳᬓᬾᬄᬧᬥᬫᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬓᬶᬭᬂᬭᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᬸᬂᬦᬯᭂᬕᬂᬓᬸᬢᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬶᬭᬗᬦ᭄
᭞ᬢᬸᬢᬸᬳᬗ᭄‌ᬕᬾᬦ᭄ᬫᭂᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᭂᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬧᭂᬕᬢ᭄᭟ᬲᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬢ᭠ᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬧᬗᬸᬢᬶᬓ᭄᭞ᬩᬸᬭᬶᬘᭂᬓᭂᬦ᭄᭞ᬓᬭᬸᬦ᭄‌ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬯᬗᬂ᭞ᬢᬸᬦᬲᬵᬫᬶᬬᬓᬭᬢᬾ᭞
ᬓᬾᬢᭀᬳᬢᬹᬃᬢ᭄ᬣᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬓᬩᬢᭂᬓ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬧᬮᬶᬂ᭞ᬧᬮᬶᬗᬾᬫᬜᭂᬫᬓ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬢᬮ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬓᬄᬫᬦᬳᬾᬦᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬘᬶᬮᬶᬦᬬᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬓᬡᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸ᭠
ᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬫᬶᬲ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬹᬃᬤ᭄ᬥᬤᬶᬳᬸᬘᬧᬜ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟᭚᭜᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬜᬸᬭᬢ᭄‌ᬭᬶᬂᬥᬶᬡ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬫ᭄ᬥᬗ᭄ᬓᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭑᭓᭞ᬰ