Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/39

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭘38B]
᭓᭗
ᬫᭀᬂᬧᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬋᬰᬶ᭟ᬲᬵᬫᬶᬩᬸᬤᬮ᭄‌ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬤᬳᬬᭂᬓᬭᬶ᭞ᬳᬶᬤᬭᬶᬂᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬧᬭᬯᬤ᭄ᬯᬪᬮᬵ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭠
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬤᬳ᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬳ᭄ᬬᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬕᬸᬦᬦᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬍᬘᬢ᭄᭞ᬯᬮᬸᬬᬫᬓᬤᬶᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬤᬶᬄᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬮ
ᬓᬸᬦᬾᬲᬸᬩ᭞ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬧ᭄ᬕᬯᬾᬦᬾᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬘᬭᬶᬢᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬄᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬤᬦ᭟᭜᭟ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬢ᭄ᬣᬦ᭄ᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬤᬳ᭞ᬳᬾ
ᬮᬶᬂᬮᬶᬦᬭᬩᬶᬦᬾᬭᬢᬸ᭞ᬫᬓᬸᬢᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᭂᬤᬶᬄᬮᬭᬫᭂᬧᬗᭂᬦᬦ᭄᭞᭠ᬲᬓᬶᬂᬧᬕᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬧᬮᬶᬂᬩᬶᬗᬸᬂᬢᬦ᭄ᬧᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬤᭂᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ
[᭓᭙39A]
ᬭᬶᬂᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢᬻ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬓᬢᭀ᭞ᬓᭂᬫᭂᬚᬦᬶᬚ᭄ᬯᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬫᬢ᭄ᬬᬂᬬᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃᬓ᭄ᬓᬯᬄ᭞ᬓᬸᬢᬶᬂᬦᬦᬂᬦᬾᬢᭀᬳᬶᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄᭞ᬲᬮᬄᬜᭂᬫᬳᬗᬶᬦ᭄ᬕᬸᬦ᭟
ᬭᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢᬢ᭄ᬬᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬓᬤᬶᬯᬘᬦᬦ᭄ᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬤᬯᬸᬳᬂ᭞ᬭᬶᬪᬮᬯᬤ᭄ᬯᬦᬾᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᭂᬩᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬦᬗᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬤᬄᬤᬾᬯᬦᬦᬓ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬦᬄᬩᬧᬫᭂᬮᬓᬸᬲᬮᬄ᭞ᬭᬾᬄᬩᬧᬓᬸᬤᬸᬂᬓᬤ᭄ᬮᭀᬗ᭄ᬲᭀᬓ᭄᭞ᬫᬗᬸᬢᬂᬤᬾᬯᬤᬶᬳᬮᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾ
ᬯ᭞ᬱᬓᬶᬂᬧᬕᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬶᬫ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬦᬄᬚᬦᬶᬩᬧᬫᬶᬂᬲᬮᬄ᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦᬾᬲᬾᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬢᭀᬬᬦ᭄ᬳᬓ᭄ᬱᬶᬦᬾᬧᬢ᭄ᬭᭀᬩᭀᬲ᭄᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬡᬫ᭄ᬩᬄ