Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-belog-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬓᬬᬓ᭄ᬫᬧᬶᬫᬗ᭄ᬮᭀᬬᭀᬓᬂ᭞ᬤᭀᬮᭀᬕ᭄ᬜᬦᬾᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬶᬭᬶᬓ᭄᭞ᬧᬫᭂᬓᭂᬮᬾᬳᭀᬲᬄ᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬓᬭᬾᬭᬾᬳᬂ᭞ᬜᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬳᬶᬩᬓᬳᬶ᭞ᬗᬮᬮᬸᬯᬂ᭞ᬫᬩᬶᬓᬲ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬸ
ᬯᬦᬶ᭟ᬳᬶᬩᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬲᬤᬫᬗ᭄ᬮᬶᬬᬸᬤᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬂᬜ᭠ᬢᬶᬬᬂᬲᬮᬄ᭞ᬫᬫᬋᬗᬂᬭᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬩᬳᬗᭀᬩᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬗ᭄ᬲᬶᬄ᭞ᬲᬶᬂᬜᬧᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬦᬶᬳᬧᬳ
ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬰᬦᬶᬰ᭄ᬘᬭᬓᬮᬶᬯᭀᬦᬶᬂᬚᭂᬦᬭᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢᬶᬯᬦᬾᬫᬩᬸᬤᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᭂᬮᭀᬂᬳᬲᬶᬄᬜ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬬᬫᬩᬳᬦ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬫᬭᬱᬳᬯᭀᬃᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬫᬕᬕᭂᬮᬸᬢᬦ᭄᭞ᬩᬳᭀᬂ
ᬫᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟ᬬᬦᬶᬂᬳᬶᬢᬸᬂᬲᬓᬮᬦ᭄ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢᬶᬜ᭞ᬳᬤᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬸᬪᬹᬫᬶ᭞ᬲᬓᬶᬢᬦᬵᬋᬧ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬬᬫᬦᬯᬂᬕᬚᬄ᭞ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾᬓᬧᬾᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬓᬸᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬯᬮᬶᬯᬮᬶᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬭᬶ᭟᭠
[᭒᭐ 20A]
ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬜᬦᬾᬤᬧᭂᬥᭂᬫᬦ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬭᬗ᭄ᬤᬳᬯᭀᬃᬳᬲᬶᬄ᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬧᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬬᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬧᬬᬲ᭄᭞ᬲᭂᬫᬸᬦᬾᬓᭂᬤᬾᬓ᭄ᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬚᭂᬗᬄᬫᬾᬦ᭄ᬫ
ᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬗᬶᬯᬲᬶᬦ᭄᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬶᬬᬢᬶᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬥᬹᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞᭠ᬲᬬᬗᬾᬫᬗᭀᬜᬂ᭞ᬢᬦᬶᬩᬕ᭄ᬬᬩᬲ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬩᬸᬓᬳᭂᬕᭀᬗᬾᬦᬸᬳᭂᬕᬶᬃ᭞ᬕᬸᬃᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭞᭠
ᬳᬧᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬦᬶᬫ᭄ᬧᬮᬶᬦ᭄᭟ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬢᬸᬯᬄᬫᭂᬮᬄᬚᬯᬢ᭄ᬲᬫᬭᬡ᭞ᬧᬬᬲᬾᬫᬲᬶᬄᬫᬬᭀᬦᬶ᭞ᬢᬸᬯᬄᬲᭂᬥᭂᬂᬓᬾᬭᬸᬢᬂ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬦᬶᬚ᭄ᬭᭀᬭᬗ᭄ᬤᬜᭀᬫᬦ᭄᭞ᬧᬾᬮᬕ᭄ᬤᭀᬂ᭠
ᬢᬸᬯᬄᬲᬶᬕᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬤᬮᬶᬬᬸᬧᭂᬢ᭞ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬓᭀᬮᬢᬦᬶᬭᬢᬶᬦ᭄᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬗᬸᬧᬢᬫᬗᬸᬓᬸᬮᬂᬮᬶᬫ᭞ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬳᬧᬂᬢᬶᬬᬂᬓᬶᬢᬶᬂ᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬕᬭᬧᬂ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬶᬬᬂᬳᭀᬲᭀᬳᭀᬲᭀᬳ