Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬮ᭄ᬬᬯᬶᬯᬾᬓᬵ᭞ᬗᬶᬂᬉᬧᬵᬬᬦᬾᬧᬫᭂᬓᬲ᭄᭞ᬦᬾᬧᬘᬂᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬮᬭᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬲᬶᬕᬮ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬥᬵᬦᭂᬫᬸᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭑᭙᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬾᬧᬘᬂ
ᬓᬵᬘᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬚᬶᬦᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬸᬕᬶᬳᬶᬤᬵᬮᬾᬤᬂ᭞ᬉᬣᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭ᭞ᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬭᬕᬰᬸᬘᬶ᭞ᬳᬶᬤᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬲᬂᬲᬶᬸᬲᬶᬕ
ᬮᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭒᭐᭞ᬓᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬳ᭄ᬬᬂᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬾᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬥ᭞ᬫᬘᬸᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬲᬳᬵᬫᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬘᬭᬦ᭄ᬲᬂᬲᬶᬕᬮ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬢᬯᬄ᭠
ᬓᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬮᬾᬤᬂᬫᬢ᭄ᬭᬗᬶᬦ᭄᭟᭒᭑᭞᭠ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬗᬂᬲᬭᬷᬦ᭄ᬢᬢᬸᬚᭀᬦᬾᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬓᬕᬸᬡᬦ᭄ᬜᬦᬾᬧᬶᬢᬸᬯᬶ᭞ᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬮ

[᭑᭒ 12A]
ᬰᬶᬦᭀᬫ᭄
ᬭᬧᬦ᭄᭞ᬲᬂᬢᭀᬲ᭄ᬲᬶᬕᬮᬧᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬩᭂᬲᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬾᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬚᬶᬦᬾᬦᬾᬗᬹᬦᬶ᭟᭒᭒᭞ᬫᬯᬰᬦᬵᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬵᬥ᭄ᬬᬲᬂ
ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬘᭂᬧᬦᬾᬓᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬵ᭠ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬧᬶᬤᬃᬣᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬚᬶᬦᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬸᬦᬃ᭞ᬧᬧᭂᬢᭂᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬗᬹ
ᬦᬶ᭟᭒᭓᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬤᬶᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬂᬲᬶᬕ᭠ᬮᬗᬹᬦᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬰᬸᬪᬯᬓ᭄ᬬ᭞ᬲᬶᬕᬮᭀᬯᬥᬲᬸᬢᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬢᬵᬢᬢ᭄ᬯᬵᬧᬫᬃ
ᬕᬶ᭞ᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬦᬾᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭚᭜᭚ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂ᭠ᬫ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭚᭑᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬃᬕᬶᬘᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬰᬩ᭄ᬤ