Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘
ᬲ᭄᭞ᬳᬶᬧᭂᬗᬮᬸᬮᬶᬬᬸᬧᭂᬚᬄ᭞ᬦᬾᬫᬢᬢᬸᬚ᭄ᬭᬢ᭄‌ᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬧᭂᬲᬸᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬬᭂᬧᬮᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬭᬢᬸ᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᭂᬲᭂᬄᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬩᬭᬶ
ᬬᬸᬓ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬢᬶᬧᬮᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭟ᬲᭂᬓᬭᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦᬾᬧᭂᬚᬄ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬤᬶᬢᬸᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬦᬄᬦᬶᬭᬚᬦᬶᬦᬭᬶᬫᬵ᭞ᬗᬶᬤᬶᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬦᬄᬫᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬸᬩᭂᬚᬦᬶ᭞ᬳᬓᬸᬤᭂ
ᬦᬾᬦᬾᬫᬢᬢᬸ᭞ᬓᭂᬢᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄ᬧᬥᬯᬭᬲ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬚᬓ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬫᬩᬭᬶᬬᬸᬓ᭄᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬩᬕᬾᬡ᭄ᬥᬺᬧᬸᬢᬻ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬶᬄᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬳᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬚᭂᬚᬭᬳᬦ᭄ᬫᬵᬮᬶᬄᬓᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬲᬯᬢᬭᬲᬢᬸᬲ᭄ᬤᬶᬭᬶ᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦᬄᬩᬳᬂᬳᬶᬬᭂᬫᭂᬗᬫᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᬲ᭄ᬢᬺᬧᬶᬤᬤᬭᬶᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬵᬡ᭄ᬥᬶ

[᭒᭙ 29A]
᭒᭙
ᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬵ᭟ᬲᭂᬫᬵᬮᬶᬄᬦᬾᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬕᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬳᬶᬧᬸᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬓᬦ᭄᭞ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬚᬓᬾᬲᬵᬫᬶ᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬸᬳᬾᬫᬗᬶᬕᭂᬮ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬮᬾᬕᭀᬂᬫ
ᬗᬶᬕᭂᬮ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬭᬸᬧᬦᬾᬗᬜᬸᬤᬂᬫᬦᬄ᭞ᬯᬯᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᭂᬦᬾᬓᭂᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬕᭂᬮ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬲᬶᬂᬭᬭᬲᬂᬗᬯᬾᬫᬾᬡ᭄ᬥᬻ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬥᬹᬃᬫ᭄ᬫᬵ᭟᭜᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬫᬢ
ᬯᬦ᭄᭞ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬦᬾᬳᬢᬧ᭄᭞ᬫᬦᬵᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬫᬵᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬤ᭄ᬫᬂᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬢ᭄ᬭ᭄ᬬᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬡᬧᬋᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬲᭂᬲᭂᬓ᭄ᬚᭂᬚᭂᬮ᭄ᬢᬂᬓᬶᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬵ
ᬣ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬵᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬶᬋᬂᬳᭀᬃᬢ᭄ᬣᬵ᭞ᬧᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᬶᬯᭀᬂᬤᬕᬂ᭞ᬤᬶᬢᭂᬗᬳᬮᬲᬾᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬤᭂᬫᬵᬦᬹᬱᬵ᭞ᬳᬓᬾᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬕᬂᬤᬶᬭᬶ᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬵ