Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑ 11B]
᭑᭑᭞
ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬶᬤᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄ᭞ᬓᬶᬢ᭄ᬢᬶᬬᬂᬳᬯᬓᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬸᬭᬵᬧᬾᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬗᬯᬗᬸᬦ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬳᬗᬸ
ᬘᬧ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬲ᭄ᬮᬦᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬫᭀᬮᬶᬄᬓᬰᬹᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬭᬚᬩ᭄ᬭᬡ᭞ᬓᬸᬩᭀᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄ᬲ᭄ᬬᬓᭂᬢᬶ
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬤ᭄ᬬᬫᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢ᭄᭞ᬳᬶᬤᬗᭀᬤᬕᬂᬲᬫᬶ᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬤᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭞
ᬓᬬᭀᬤ᭄ᬬᬧᬸᬭᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭐᭟ᬢᬦᬓᬲᬭᬶᬢᬾᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬬᭀᬥ᭄ᬬᬧᬸᬭᬶ᭞ᬤᬸᬫᬸᬦᬸᬂᬳ
[ ᭑᭒ 12A]
ᬦᬾᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬂᬦᬵᬱᬲᭂᬥᭂᬓ᭄ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄‌ᬬᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬬᬸᬥ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᭂᬲᬾᬗᬶᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦᬕᭂ
ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬫᭂᬦᬾ ᬓᬂ᭟᭐᭟ᬲᬂᬲᬶᬦᬾ ᬗᬦ᭄ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓᬶᬂᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬓᬓ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬫ
ᬢᬸᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬲᬶᬭᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬲᬸᬫᬦ᭄ᬤᬶᬮᬦᬂᬧᬢ᭄ᬬᬵ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬓᬓ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶ
ᬭᬗᬤᭂᬕ᭄ᬦᬵᬣ᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬯᬸᬄᬢᬤᬳᬦ᭄᭞ᬳᬦᬤᬄᬲᬶᬭᬲᬗᬚᬶ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬵᬬᬸᬥᬳᬦᬤᬄ᭞ᬲᬋᬂᬮᬦ᭄ᬭᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬧ