Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭙ 9B]
᭙᭞
ᬮᬾᬦ᭄ᬓᬚᭂᬓ᭄ᬚᭂᬓ᭄ᬓᬧᬳᬶᬤ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬓᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓ᭄᭞ᬫᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬢᬸᬃᬫᬢᬫ᭄ᬗᬶ᭞ᬲᬂᬭᬵᬚᬦᬯᬸᬲᬵ ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬫᬜᭂᬭᬶᬢ᭄ᬦᬕᬶᬄᬧᭂᬲᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶ
ᬦᬭᬦᬵᬣ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬩᬫᭂᬤᬮᬶᬓ᭄᭟᭐᭟ᬫᬘᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬭᬵᬚᬦᬯᬸᬲ᭞ᬲᬂᬦᬵ ᬣᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬄᬭᬵᬚᬦᬯᬸᬲ᭞ᬢᬸᬳᬸᬓᭀᬘᬫᬬ
ᬦ᭄ᬢ᭞ᬫᬢᭂᬫᬸᬧᬥᬧᬺᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬫᬕᭂᬮᭀᬜ᭄ᬚᬓᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬮᬸᬃᬲᬶᬓᭂᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭟᭐᭟ᬲᬂᬦᬯᬸᬲᬲᭂᬩᭂᬗᬾᬫᬲᭂᬫᬸᬫᬾᬭᬂ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬢᭀᬫᬭᬗᭂ
ᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬧᬦᬄ᭞ᬩᬚ᭄ᬭᬵᬕ᭄ᬦᬶᬓᬵᬧᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬵ᭞ᬢᬸᬳᬸᬢᬦ᭄ᬢᭂᬢᭂᬲᬶᬂᬓᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬦᬯᬸᬲᬵ
[ ᭑᭐ 10A]
᭑᭐᭞
ᬓᬧᬦᬄᬓ᭄ᬦᬭᬶᬢᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬭᬳᬾᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬮᬄᬫᬜᬸᬮᬾᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬸᬭᬓ᭄ᬢᬢᬩᬸᬳᬦ᭄ᬢᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬲᬦᬶᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬧᬥᬫᬦᬸ
ᬦᬲ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬦᬾᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬭᬚᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬤᬮᬶᬄ᭞ᬳᬬᬢ᭄ᬓᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬵᬤᬾᬰ᭞ᬓᬂᬓᬦᬶᬦ᭄ᬦᬸᬮᬶᬢᬶᬦᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬓᬧᭂᬚᬄᬧᭂᬦᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬲᬫᬶ
ᬢᭂᬮᬸᬂᬧ᭄ᬭᬓᬭ᭞ᬤᬦᬾᬲᬋᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬵ ᭞ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶᬧ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵᬚᬸᬢᬶᬓ᭄ᬯᬾᬄᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬓᬵ
ᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬧᬢᬶᬄᬢᬓᭀᬦᬶᬦ᭄ᬫᬮᬸ᭞ᬓᬾ ᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬦᬓᬮᬯᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄