Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]

ᬭᬶᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦ᭄ᬕ᭄ᬮᬃ᭞ᬤᬶᬢᭂᬧᬶᬮ᭄ᬯᬄᬤᬾᬲᬫᬸᬤᬺ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᬤ᭄ᬯᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬜᬭᬄᬤᬾᬲ᭞ᬫᬫᬶᬥᬡ᭄ᬥᬫᬗ᭄ᬮᬭᬦᬶ᭟᭐᭟ᬧᬥᬭᬭᬸᬦ᭄ᬢᭂᬧᬶᬲᬶᬭᬶᬗᬾᬓᬤᬾᬲ᭞ᬦᬾᬯᬦᬾ
ᬦ᭄ᬫᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬫᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬫᬳᬸᬩᭂᬭᬸᬩᭂᬭᬦ᭄᭞ᬲᬮᬾᬂᬲᭂᬧᭂᬕ᭄ᬲᬮᬾᬂᬚᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬤᬗᬫᬸᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬕᬕᬶᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᬳᬲᬦᬸᬚᬄ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭀᬫᬭᬲᬸᬮᬶᬕᬶ᭟ᬧᭂᬲᬸᬕ᭄ᬢᬶᬄᬍᬗᬭᬾᬫᬓ᭄ᬘᬄ
ᬓ᭄ᬘᬄ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬳᬤᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭞ᬗᬶᬕᭂᬮ᭄ᬫᬗᬋᬧᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬵᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬗᭂᬧ᭄ᬮᬓ᭄᭞ᬓᬫᭂᬫᭂᬕᬦ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬦᬾᬮᬸᬄᬫᬗᬸᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬫᬗᬸᬤᬳᬶᬩᬫᭂᬮᬳᬶᬩ᭄᭟᭐᭟ᬫᬮᬸᬯᬭᬦ᭄ᬧᬲ᭄ᬬ
ᬢᬾᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬢᭂᬧᬶᬲᬶᬭᬶᬗᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦᬂᬕ᭄ᬮᬃ᭞ᬫᬢᬾᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬫᬭ᭞ᬚᭀᬗ᭄ᬓᭀᬓᬲᬸᬫᬦᭀᬗᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬜᬤᬂ᭞ᬫᬸᬲᬸᬳᬾᬦᬾᬫᬫᬭ
[᭖ 6A]
ᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬬᬂᬮᬶᬫᬦ᭄ᬜᬮᬦᬂᬧᬢᬶᬄᬭᬢ᭄ᬣ᭞ᬧᬋᬓᬬᭀᬤ᭄ᬬᬧᬹᬭᬶ᭞ᬫᬢᬸᬃᬯᬯᬸᬦᬶᬗ᭄ᬳ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬢ᭄ᬭᬸᬫᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬭᬚᬦᬯᬸᬘ᭞ᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭟᭐
᭟ᬧᭀᬮᬶᬄᬫ᭄ᬬᬸᬤᬓᬯᬸᬮᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬭᬶᬤᬾᬯ᭞ᬩᬾᬘᬾᬓ᭄ᬓᬢᬄᬦᬦ᭄ᬤᬶᬂᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬢᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬚᬬ᭞ᬮᬯᬸᬢᬂᬚᬦᬶᬢᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬬᬬᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬳ᭄ᬥᭂᬲᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭠
ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭟᭐᭟ᬫᬭᬦ᭄ᬢᬩᬦ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬦᬾᬧᬥᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬓᬸᬮ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬩᬸᬮᬸᬲ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬲᬶᬓᭂᬧ᭄ᬳᬲ᭄ᬮᬶᬬᬸᬭᬦᬦ᭄᭞ᬫᬓᬦ᭄ᬤᬓᬤᬶᬭᬶᬂᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬧᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬰ᭄ᬭᬷᬪᬹᬨᬣᬶ᭞ᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬲᬂᬋᬱᬶᬗᭂᬫᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ
᭟᭐᭟ᬲᬓᬶᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬤᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬫᬹᬃᬓ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬭᬚᬬ᭞ᬫᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬧᬲ᭄ᬮᬾᬂᬧᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬫᬕᬸᬦᬸᬂᬓᬸᬦᬧ᭞ᬫᬲᭂ