Kaca:Bali-lontar-gaguritan-bagus-diarsa-350ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬵᬚ᭄ᬜᬦᬧ᭄ᬭᬦᬵᬫ᭄ᬬ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬢᬳᬂᬳᬮᬶᬳᬮᬶ᭞ᬦᬾᬓᬓᬸᬂᬫᬮᬶᬄᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬧᬩ᭄ᬲᭂᬦ᭄ᬳᬶᬭᬜᬳᬶ᭞ᬤᬺᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬮ᭠
ᬫ᭄ᬧᬳᬾᬕᬶᬲᬶ᭞ᬳᭂᬤᬮᬶᬜᭀᬓ᭄ᬳᬤᬚᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬦᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬸᬲ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬫᬗᬤᬾᬬᬂᬳᬮᬶᬳᬮᬶ᭞ᬲᭀᬘ᭄ᬙᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬫᬩᬳᬦ᭄ᬫᬲᬦ᭄ᬤᬤᭀᬫᬲ᭄᭟ᬩ᭠
ᬕᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬃᬱᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬫᬲᬸᬭᬶ᭞ᬳᬧᬶᬓ᭄ᬗᭀᬮᬄᬲ᭠ᬲᬸᬯᬳᬦ᭄᭞ᬚᬫ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬩᬾᬩᬾᬓ᭄ᬗᬮᬗᬶ᭞ᬫᬲᬧᬸᬢ᭄ᬩᭀᬭᬾᬓᬾᬤ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞᭠
ᬚᬦᬳᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬓᬤᬸᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬾᬬᬦᬾᬤᬧ᭄ᬤᬧ᭄᭞ᬗᭀ᭠ᬚᭀᬕ᭄ᬓᬮᬗᬦ᭄ᬳᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬗᬶᬲᬶᬢᬗ᭄ᬮᬸᬓ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬶᬤᬶᬓ᭄ᬗᬩᬕ᭄ᬮᬃ᭟ᬫᬚᬸᬚᬸ

[᭔ 4A]
ᬓ᭄ᬫᭂᬢᭀᬄᬫᬗᬸᬚᬂ᭞ᬳᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬲᬧᬶᬄ᭞ᬓᬮᬶᬂᬩᬓᬮ᭄ᬩᬶᬲ᭠ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲᬾᬤᬲ᭄ᬤᬲᬦ᭄ᬩᭂᬃᬲᬶᬄ᭞ᬧᬶᬢᬸᬗᬢᬸᬲ᭄ᬲᬸᬩᬲ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬳ᭄ᬦᬸᬫᬮᬫ᭄ᬧᬸᬤᬦ᭄ᬲᬢᬸ
ᬲ᭄᭞ᬭᬾᬄᬲᬜ᭄ᬚᬗᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬭᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬶᬗᬲ᭄ᬓᭂᬮᬶᬗᬸᬲ᭄ᬫᭂᬮᬶᬦᬲᬶ᭞ᬤᬕᬂᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᭂᬜ᭄ᬘᭀᬂᬫᬜᬕ᭄ᬬᬂ᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬭᬫᬤᬭᬦ᭄᭞ᬩᬳᬸᬫᬭᬗᭂ
ᬲᭀᬧᬶᬂᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬦ᭄ᬤᬤᬓᬕᬾᬣᬤᬢ᭄ᬓ᭞ᬗ᭄ᬕᬕᬾᬦ᭄ᬤᭀᬂᬫᬗᬶᬤᬶᬳᬶᬤᬶᬄ᭞ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬓᭂᬤ᭄ᬓᬸᬱ᭄ᬬᬵᬗ᭄ᬕᬶᬕᬶᬮ᭄᭞ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬶᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᭀᬲᭀᬇᬩᬸᬲ᭄᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬢ᭄ᬲᬸᬩ᭠
ᬢ᭄ᬯ᭞ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬩᭂᬗ᭄ᬓᬂᬩ᭄ᬭᬸᬂ᭞ᬫ᭄ᬘᬢ᭄ᬩᬜᭂᬳᬾᬫᬘᬧ᭄ᬘᬧ᭄᭟ᬳ᭄ᬩᭀᬦᬾᬩᬗᭂᬲ᭄ᬫᬍᬓᬕ᭄᭞ᬳᬸᬍᬮ᭄ᬜᬦᬾᬧᬼᬗ᭄ᬓᭂᬢᬶᬓ᭄᭞ᬩᬸᬬᬸᬂᬮ᭄ᬬᬸᬫ᭠