Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28 B]
᭑᭘
ᬧᬥᬵᬦᬗᬶᬲᬵ᭞ᬳᬧ᭄ᬢᬶᬬᬧᬘᬂᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬓᬶᬗ᭄ᬓᬭᬵᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬗ᭄ᬮᬶᬧᬸᬢ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬮᬾᬦ᭄ᬫᬦᬸᬲᬸᬓ᭄᭞ᬳᬾᬕᬃᬓᬶᬗ᭄ᬓᬭᬩᬮᬵ᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬦ᭄ᬓᬭᬶᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂ᭞ᬓᬸ
ᬩᬓ᭄ᬢᬭᬶᬂᬬᬫᬵᬥᬶᬧᬵ᭟ᬥᬢᭂᬂᬫᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃᬲᭂᬓᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬲᬶᬭᬵᬲᬋᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬳᬗᬶᬭᬶᬗᬂᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬫᬸᬯᬸᬲᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬲᬮᬄᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬲᬶᬭᬵᬳᬢ᭄ᬫ
ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂ᭞ᬮᬸᬫᬓᬸᬚᬸᬕᬵᬲᬶᬭᬵ᭞ᬳᬦᬸᬮᬶᬲᬶᬭᬵᬥᬢᭂᬗᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬓᬸ᭞ᬩᬮᬾᬧᬗᬗᭂᬦ᭄ᬳᬭᬦ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬮᬸᬗ᭄ᬓᬩᬂᬘᬭᬶᬢᬵ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂ᭞ᬓᬢᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ
ᬅᬚᬶ᭞ᬩᬲ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬩᬶᬢ᭄ᬲᬢ᭄ᬯᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬜᬸᬭᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬢ᭄ᬫᬵᬮᬸᬄᬘᬭᬶᬢᬵ᭞ᬫᬯᬱ᭄ᬝᬵᬧᬸᬦᬶᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶ᭟ᬭᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸ
[᭑᭙ 29 A]
ᬓ᭄ᬭᬶᬂᬫᬥ᭄ᬬᬧᬤ᭞ᬭᬹᬧᬳᬬᬸ᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬲᬸᬰᬶᬮᬵᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬕᬸᬭᬸᬮᬓᬶᬲᬢᬸᬳᬸ᭞ᬳᬥᬤᬫᬭᬶᬂᬓᬓᬸᬂᬜ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬓᬓᬸᬂ᭞ᬧᬭᬶᬬᬡᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬢᬸᬳᬸᬲᬲᭀ
ᬮᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬭᬩᬶᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶ᭟ᬫᬶᬮᬸᬲᬳᬸᬮᬄᬕᬯᬾᬦ᭄ᬬᬵ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬥᬸᬦᬶᬧ᭄ᬭᭀᬯᬶᬓᬵᬓᬂᬦᬫᬶ᭞ᬬᬗᬯᬶᬭᬯᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬲᬧᭀᬮᬳᬦ᭄ᬦᬶᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬵ᭞ᬭᬾᬄᬫᬫᬥᬸ᭞ᬦᬶ
ᬤ᭄ᬭᭀᬯᬶᬓᬵᬕᭂᬥᭂᬕ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬓᬳᭀᬃᬢᬦ᭄ᬲᬂᬧᬭᬡᬬ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬢ᭄ᬯᬵᬳᬯᬶᬗᬯᬶ᭟ᬤᬤᬶᬧᬶᬦᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬵ᭞ᬤᬾᬲᬂᬓᬓᬸᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄᬦᬶᬰ᭄ᬭᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬵᬩᬧ
ᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬦ᭄ᬤᬾᬓᬸ᭞ᬲᬂᬫᬗᬭᬦ᭄ᬦᬗ᭄ᬓᬪᭀᬚ᭞ᬢᬹᬃᬫᬦᭂᬩᭂᬓ᭄᭞ᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬧᬭᬶᬬᬡᬾᬓᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬜᬲᬂᬫᬳᬭᬦ᭄᭞ᬦᬶᬤ᭄ᬭᭀᬯᬶᬓᬵᬧᬋᬂᬫᬢᬶ᭟ᬬᬢᬵᬧᬥᬫᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬳᬢ᭄ᬫ