Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭐ 20 B]
᭒᭐
ᬧᬤᬫᬢᬶ᭞ᬯᭂᬦᬂᬢᬶᬦᭂᬩᬲᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬂᬦᬾᬯᭂᬦᬂᬫᬦᭂᬩᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬧᭂᬚᬄᬭᬶᬂᬧᬜᬤ᭄ᬫᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬵᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬵ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬢᬶᬜ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬢᬦ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ
ᬢᭂᬓᬾᬂᬧᬢᬶ᭞ᬳᬶᬓᬵᬯᭂᬦᬂᬢᬶᬦᭂᬩᬸᬲᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬵᬫ᭄ᬯᬂᬋᬱᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᬸᬭᬸ᭠ᬦᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬵᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᬾᬢᬗᭂᬦ᭄ᬲᬲᬭᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬥ᭄ᬬᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬓᬯᭂᬦᬗᬦ᭄ᬬᬲᬲᬭᬶ᭞ᬳᬶ
ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬓᭂᬢᬶ᭞ᬫᬥ᭄ᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄ᬧᬸᬲᬸᬂᬭᭀᬭᬲ᭄ᬯᬂ᭟ᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬢᬮᬶᬫᬲᬶᬄᬯᭂᬦᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬜᬬᬦ᭄ᬧᭂᬢᬂᬢᬮᬶ᭞ᬢᭂᬮᬸᬂᬗᬢᬓ᭄ᬧᬶᬦᬶᬄᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬓᬯᬶᬦᬗᬦ᭄ᬬᬲᬲᬭᬶ᭞ᬳᬶ
ᬓᬸᬧᬦᭂᬩᬸᬲᬦᬶᬂ᭞ᬲᬓᬭᬶᬤᭀᬱᬦᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬕᬢᬶᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᭀᬂᬦᭀᬭᬫᬦᭂᬩᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵ᭞ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬧᬧᬵᬦᬵᬭᬓᬵ᭟ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬲᭂᬗ᭄ᬓᭂᬭᬶᬂ
[᭒᭑ 21 A]
ᬯ᭄ᬯᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬦᬾᬯᭂᬦᬂᬢᭂᬩᬲ᭄ᬢᭂᬩᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬫᬥ᭄ᬬᬵᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬭᭀᬭᬲ᭄ᬢᬶᬩᬦ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬬᬾᬓᬶ᭞ᬫᬥ᭄ᬬᬵᬭᭀᬭᬲ᭄ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬜᬭᭀᬭᬲ᭄ᬤᬷᬦᬳᬶᬓ᭞ᬲᬂᬮᬸᬯᬶᬳᬶᬂᬓᬮᬸ
ᬯᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲᬤᬶᬦᬵᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬦᬶᬂ᭞ᬳᬾᬫᭂᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭟ᬲᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬦᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬢᬶᬳᬾᬓᬶ᭞ᬯᭂᬦᬂᬢᬶᬦᭂᬩᬲᬤᬶᬦᬵ᭞᭠
ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬾᬯᭂᬄᬲᬂᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵᬧᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬧᬸᬢᬸ᭠ᬲ᭄᭞ᬚᬸᬕᬵᬗᬯᬰᬵᬓᭂᬦ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬓᬮᬵᬤᬾᬭᬵᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬲᬓᬮᬾᬓᬸ᭞ᬲᬶᬭᬯᭂᬦᬗ
ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬳᬵ᭟ᬯᬾᬢ᭄ᬦᬶᬂᬲᭀᬯᬾᬫᬩᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬲᬋᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬫᭀᬯᬸᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬧᬭᬵᬢ᭄ᬫᬦᬾᬫᬫᬸᬧᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬕᬯᬾᬦᬾᬤᬸᬓᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞