Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

[᭑ 1 B]

᭛᭜᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭛᭜᭛ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬧᬸᬧᬸᬄᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬓᬮᬦ᭄ᬢᬲᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬫᬸᬜᬶᬩᬮᬶᬧᬧᭀᬮᭀᬲᬦ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬄᬜᬦᬾᬢᬸᬦᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬵᬢᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶ
ᬓ᭄᭞ᬜᬮᬶᬫᬹᬃᬳᬢᬶᬦᬾᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬫᬶᬮᬸᬫᬜᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬢᬢᭂᬮᬸ᭞ᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯᬵᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬩᭂᬮᬲ᭄᭟ᬦᬾᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄ᬫᬦᬸᬤᬸᬳᬂ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬚᬦ᭄ᬫᬦᬾ
ᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬤᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞ᬦᬸᬤᬸᬄᬧᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬗᬭᬱᬬᬂᬧᬲᬸᬓ᭄ᬯᭂᬢᬸ᭞ᬳᬸᬧᭂᬢᬶᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬧ᭄ᬭᬮᬷᬡᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬳᬦᬸ
ᬢ᭄᭞ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵᬫᬥ᭄ᬬᬫᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟ᬤᬶᬢᬸᬫᬗᬮᬶᬄᬧᬯᬓᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬓᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬫᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬵᬢᬓᬸᬢ᭄ᬧᬘᬂᬓᭂᬩᭀᬬᬦ᭄᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬗᬯᬾᬤ᭄ᬥᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫ
[᭒ 2 A]
ᬗᬸᬤᬵᬢᬦᬶᬭᬳᬬᬸ᭞ᬦᬾᬓᭀᬳᬤᬵᬳᬶᬫ᭄ᬩᬵᬜ᭞ᬲᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬫᬦᬸᬢ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬧ᭠ᬢᬶᬓᬘᬸᬄ᭞ᬫᬜᬮᬦᬵᬂᬉᬧᬓᬵᬭ᭟ᬬᬦᬶᬂᬓᬚᬂᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬫᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬩᬳᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ
᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬢᭀᬬᬵᬧᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᭀᬤᬶᬚᬵᬭᬸᬭᬸᬄᬳᬮᬶᬄ᭞ᬢᬸᬫᬶᬢᬶᬲᬦᬾᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬡᬵᬜᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧ᭄ᬭᬡᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬮᬶ
ᬬᬸ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄᬜᬦᬾᬫᬾᬮᬮᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭟ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬤᬦ᭄ᬘᬾᬪᬗ᭄ᬕ᭞ᬗᬼᬢᭂᬳᬶᬦ᭄ᬳᬩᭀᬂᬧᬕᬶᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄᭞ᬲᬾᬗ᭄ᬓᭀᬓ᭄‌ᬩᭀᬦ᭄ᬢᬓ᭄ᬩᬳᭀᬂᬕᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂ᭞ᬓᬸᬧᬶᬂᬧᭂᬭᬸᬢ᭄ᬩᬶᬩᬶᬄᬘᬸᬗᬶᬄ᭞ᬚᬸᬕᭂᬤ᭄ᬮᬶᬫᬵ
ᬩᬾᬤᬶᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬨᬮᬜᬲᬮᬄᬳᬸᬓᬸᬃ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬾᬫᬗᬸᬧᬵᬓᬭ᭞ᬩᬓᬢ᭄ᬯᬥᬳᬾᬩᬾᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬸ᭞ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬦ᭄᭟ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬤᬓ᭄ᬱᬶ