Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭒ 42 B]
᭔᭒
ᬧᬧᬢᬶ᭞ᬬᬸᬤᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬭᬵᬚᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬲᬾᬤᬦ᭄ᬕᬃᬯ᭄ᬯᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬯᬢᬷᬭᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬵ᭠ᬡ᭄ᬥᬶᬢᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬫᬵᬢᬶᬍᬩᬸᬢᬸᬫᬗᬦ᭄᭞ᬭᬵᬫᬦ᭄ᬦᬶᬭᬮᬶᬯᬸᬂ᭞ᬓᬲᬲᬃᬫ᭄ᬭᬶᬂᬤᭀᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬶᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬾᬂᬓᭀᬦᭀᬢᬶᬦᭂ᭠
ᬦᬸᬂᬭᬸᬧᬫᬮᬶᬯᬶᬲ᭄᭞ᬗᬾᬗᬾᬃᬤᭂᬫᬂᬯᬶᬱᬬ᭛ᬳᬧᬸᬯᬭᬧᬶᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄ᬓᬂᬫ᭄ᬮᬶᬦᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬳᬶᬂᬩᭀᬚᬦᬵ᭠ᬕᬭ᭞ᬳᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬶᬂᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬓᬾ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾᬢᬯᬬᬄᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᬂᬢᬭᬸᬡ᭄ᬦᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬦᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬾᬂᬓᬃᬣᬦᬵᬕ
ᬭ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬲᬓᬶᬂᬩᬶᬲᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬓᬶᬦᬃᬬ᭄ᬬᬲᬲᭂᬫ᭄ᬪᬭ᭞ᬭᬵᬫᬦ᭄ᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬂᬳᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬲᬶᬂᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬦᬾᬳᬦᬲᬶᬭ᭛ᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬᬭᭀᬳᬦ᭄ᬥᭂᬓᬸᬫᬶᬬᬃᬱᬶ᭞ᬮᬸᬮᬸᬳᬸᬃᬭᬾᬢᬶᬦᬸᬢᬸᬃᬲᬤᬬ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚᬫᬮᬶᬄᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᬾ᭞ᬫᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬶᬭᬫᬵᬲ᭄ᬧᬸᬢᬸ
᭞ᬢᬶᬮᬃᬧ᭄ᬭᬚᬧᬶᬦ᭄ᬭᬶᬄᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬲᬶᬭᬍᬗ᭄ᬕᬦ᭞ᬳᬧᬓᬭᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬶᬮᬓᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬾᬭᬾᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬶᬓᬂᬧᬦᬸᬚ᭄ᬯᭀᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭛ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬗᬬᭀᬕᬶ᭞ᬳᬶᬬᬩᭂᬦ᭄ᬦᭂᬃᬳᬶᬓᬸ
[᭔᭓ 43 A]
ᬓᬃᬱᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬲᬝᬶᬝᬶᬓ᭄ᬳᬦᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬾ᭞ᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬦᬶᬂᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬤᬤᬶᬭᬵᬚᬳᬸᬲᬸᬕᬶᬄᬭᬩᬶ᭞ᬓᬂᬧᬥᬢᬧᬾᬂᬗᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬦᭂᬤ᭄ᬬᬤᬤᬶᬭᬢᬸ᭞ᬧᬭᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾᬳᬭᬂᬢᭀᬫ᭄ᬧ᭞ᬓᬂᬲᬯᭂᬦ᭄ᬦᬾᬄᬲᬶᬤᬢᬧᬤᬸᬭᬸᬂᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳᬦᬓᬂᬲᬶᬤᬢᭀᬫ᭄ᬧ᭛ᬫ
ᬢᬸᬃᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬤᬶᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬳᬶᬓᬂᬦᬗᬸᬦ᭄ᬢᬧ᭞ᬧᬸᬯᬭᬕᬸᬭᬸᬂᬢᬫ᭄ᬧᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬗᬦ᭄ᬳ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬳᬡ᭄ᬥᬶᬢᬓᬂᬳᬫᬵᬢᬶᬭᬕᬶ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬢᬸᬃᬢᬧ᭞ᬓᬸᬤᬸᬤᬤᬶᬭᬢᬸ᭞ᬦᭂᬤ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬦᬶᬢᬶᬲ᭄ᬲᬶᬂᬭᬵᬚ᭞ᬢᭂᬫᬄᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬢᬸᬫᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬶᬂᬭᬶ᭠
ᬓᬶᬕᬸᬤᬶᬕ᭄᭞ᬳᬓᬸᬯᭀᬲᬶᬤᬢᭀᬫ᭄ᬧ᭛ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬳᬶᬓᬸᬓᭂᬦᬾᬂᬲᬸᬭᬶᬓ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾᬳᬶᬓᬂᬯᬸᬭᬸᬂᬢᬦ᭄ᬧ᭠ᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬬᬲᬶᬤᬢᬧᬩᬳᬾ᭞ᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬓᬂᬭᬄᬳᬬᬸ᭞ᬳᬸᬮᬄᬧ᭄ᬚᬫᬸᬳᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬦ᭄ᬬᬫ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬳᬃᬚᬃᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫᬸᬤᬶᬢ᭞ᬫᬸ
ᬯᬄᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾᬢᬧᬓᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬶᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬮᬸᬮᬸᬳᬸᬃᬳᬶᬓᬂᬧᬥᬢᬓᬶᬢᬓᬶ᭛ᬶᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯᬶᬃᬬ᭛ᬓᬵᬮᬲᬶᬭᬢᬶᬦ᭄ᬦᬭᬶᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬧᬭᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬬᬸᬳᬬᬸᬳᬭᬭᬲ᭄᭞ᬧᬥᬲᬶᬭᬢᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬧᬓᬭᬡ᭄ᬦᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞