Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]

ᬓᬶᬂᬓᬾᬮᬦ᭄ᬱ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬓᬤᬶᬚᬗᬢᬶᬂᬗᬢ᭄ᬮᭀᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬᬋᬧᬢ᭄ᬫᬵᬚ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬤᬶᬦᬫᬤᬫ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦᬶᬜᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬭᬶᬂᬳᬮᬫ᭄ᬲᬂᬭᬚᬫᬓ᭄ᬢᬮ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸ
ᬦᬶᬓᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬓᬰᬶᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬓᬯᬶᬪᬯᬦ᭄᭞ᬓᬗᬤᬍᬫ᭄ᬓᬤᬶᬧᬢᬾᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬮᬕᬶᬳᬓ᭄ᬭᬫᬳᬜᬃ᭞ᬢᬶᬦᬭᬶᬫᬳᬶᬂᬭᬫ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬶᬧᬸᬦ᭄‌ᬮ᭄ᬯᬶᬄᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬩᬸ
ᬲᬓᬶᬂᬚᬫᬶᬦ᭄ᬳᭀᬭᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬢ᭄ᬫᬵᬚᬸᬮᬸᬲᬮᬲᬶᬓᬶᬮ᭄᭞ᬓᬓᬰᬶᬳᬾᬳᬶᬓᬂᬕᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬾᬭᬾᬂᬲᬧᬢ᭄ᬫᭀᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬓ᭄ᬥᬾᬦ᭄ᬬᬧᬮᬓ᭄ᬭᬫᬵ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬳᬶᬫᬦ᭄ᬱᬸᬯᭀᬗ᭄ᬰ
ᬫᬶᬮᬢᬕᭂᬂᬫᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬲ᭄ᬳᬬᬸᬫᬭᬳᬶᬲᬶᬭ᭟᭜᭟ᬳᬚᬲᬶᬭᬫᬮᬶᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲ᭄ᬓᬃᬭᬶᬂᬗᬸᬤ᭄ᬬᬦᬵ᭞ᬯᭀᬂᬳᬕᬸᬂᬲᬸᬯᬓ᭄ᬭᬲᬾᬦᬾ᭞ᬫᬦᬯᬶᬲᬶᬭᬤᬾᬦ᭄
[᭖ 6A]
ᬩᬺᬓᬢ᭄᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᭀᬂᬳᬓ᭄ᬭᬫᬳᬜᬃ᭞ᬤᬾᬭᬾᬂᬘᬺᬫᬶᬲᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬳᬓᬾᬄᬳᬶᬓᬂᬧᬭᬲᬩᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬗᬶᬚᬳᬶᬓᬸᬦᬶᬦᬶ᭞ᬢᬺᬳᬶᬂᬭᬢᬸᬯᬮᬶᬳᬸᬮᬄ᭞ᬳᬓ᭄ᬢᬶ
ᬕ᭄ᬥᬾᬯᬶᬮᬮᬢᬾ᭞ᬢᬸᬯᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬭᬾᬦᬦ᭞ᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬂᬭᬭᬵ᭞ᬲᬶᬕᭂᬕᭂᬦ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬳᬃᬕ᭄ᬕᬓᭂᬜ᭄ᬘᬡ᭄ᬦ᭟᭜᭟ᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬭᬚᬵᬧᬶ
ᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬗᬶᬤᬍᬫ᭄ᬓᬤᬶᬧᬢᬾᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬳᬃᬬ᭄ᬬᬋᬧᬢ᭄ᬫᬵᬚᬵ᭞ᬧᬶᬦᬋᬓᬶᬂᬯᬶᬢᬦ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬶᬜᬳᬦᬾᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬧᬯᭀᬗᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬮᬫᬶᬦᬶᬭ
ᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬥᬾᬭᬾᬂᬲᬧᭀᬘᬧ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬫᬗᬚᭂᬂᬗᬚᭂᬗᬾ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬯᭀᬗᬦ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬳᬸᬮᬦ᭄ᬓᬂᬢᬶᬩᬵ᭞ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬳᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬘᬂᬓ᭄ᬭ