Kaca:Bali-lontar-aji-pangasih-400ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓
ᬲᬓᬶᬢᬾᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬸᬩᬤᬶᬦ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬬᬢᬧᬢᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬢᭀ
ᬮᬶᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬳᬃᬡ᭄ᬦᬯ᭞ᬰᬸᬭᬦᬤᬶ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬕᭀᬤᬯᬭᬶ᭞ᬬᬫᬸᬦ᭞ᬲᬭᬬᬸ᭞ᬓᭀᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬦᬸᬤᬓ᭞ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞
ᬯᬭᬶ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬯᬢᬶ᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬵᬫᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬭᬶᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬰ᭄ᬯᬋᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬜ᭄ᬘᬭᬀ᭞ᬫᬡ᭄ᬥᬭᬀ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ
ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬓᬩᬾᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬤᬰᬫᬮᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬱ᭞ᬤᬦ᭄ᬥᬳᬸᬧᬢ᭟᭐
[᭑᭑ 14A]
᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭑᭑᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬲ᭄ᬧᬸᬲ᭄‌ᬲᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬤᭂ
ᬲᭂᬯᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬗᬰᬶᬳᬰᬶᬄ
ᬤᬾᬯᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁ᭞ᬬᬁᬬᬁᬳᬰᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬾᬯᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬒᬁᬧᭀ
ᬫ᭞ᬑ᭞ᬰ᭞ᬫᭂᬜᬦ᭄ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬦᬶᬳ᭠