Kaca:Bali-lontar-aji-kreket-550ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

[᭑᭐ 10B]
(᭑᭐)ᬦᬶᬂᬭᬩᬶ᭞ᬰ᭞ᬮᬶᬬᬢ᭞ᬫ᭞ᬇᬄᬧᬜ᭄ᬚᬶᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬵᬲ᭄ᬮᬦᬶᬂᬤ
ᬤᬩᬯᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬯᭀᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬸᬫᬜ᭄ᬘᭂᬩ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬸᬲ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾ
ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬃᬬ᭄ᬬᬯᬾᬰ᭄ᬬᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬮᭂᬂᬓᬸᬄ᭞ᬮᬵᬄᬧᭀᬫᬵ
᭞ᬑ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬯᬾᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬶᬤᬶᬨᬮᬵᬦ᭄ᬬ᭟᭜᭟
[᭑᭑ 11A]
ᬢᬭᬜ᭄ᬚᬦᬵ᭛ᬧᬗᬰ᭄ᬭᬾᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬫ᭄ᬜᬍᬗᬶᬲ᭄ᬓᬚ᭞ᬳᬢᬾᬃ
ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᬀᬢᬾᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬅᬰ᭄ᬭᬶᬮᬳᬶᬓ
ᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬜᬧ᭄ᬜᬧ᭄ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬭᬬᬢᬶᬲᭀᬮᬓᬸ᭞ᬮᬶᬮᬸᬂᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶ
᭟ᬜᬶᬸᬧ᭄ᬜᬶᬸᬧᬶᬸᬢᬶᬸᬦ᭄ᬓᬸ᭟