Gaguritan Anak Bekung

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Gĕguritan Anak Bĕkung (en); Gaguritan Anak Bekung (ban); Geguritan Anak Bekung (id); gĕguritan·​hanak·​bĕkuŋ (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar gaguritan (ban); naskah daun lontar Bali (id) gĕguritan·​hanak·​bĕkuŋ (ban)
Gaguritan Anak Bekung 
lontar gaguritan
  Wikipédia
Inggih punikaLontar
Genah Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali, Kota Dénpasar, Bali, Indonésia
Wit negara
  • Indonésia
Genah pawedaran
  • Kalurahan Karangasem
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Tantri
Linggah
  • 3,3 cm
Lantang
  • 45 cm
Akéh lempir
  • 35
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Gaguritan Anak Bekung inggih punika silih tunggil kakawian tradisional Bali marupa tembang sané nganggén pupuh ginada tur nyritayang indik Pan Bekung miwah Men Bekung sané tiwas tur nenten ngelah pianak.

Kacrita pan Bekung miwah Men Bekung geginane sawai-wai tuah madagang pamor. Nyama brayane pada ngutang, tusing ada olas tekén Pan Bekung miwah Men Bekung. Sedek dina anu, Men bekung ngidih tulung tekén misan, mindon miwah brayané. Nanging tusing ada ané nyak nulungin, ada nagih mangebug, maninjak, len nunggingin, ada ngubetin jelanan, makejang ngedégin tuara ada mangrunguang. Nuju purnama kapat, Men Bekung nyluksuk ka alase ngalih don, sayan katengah sayan akeh donné katepuk. Ditu lantas Men Bekung maan nuduk raré lanang bagus pisan tur kaajak mulih. Raréné ento kaadanin Bagus Turunan. Sasukat maan nuduk raré, Pan Bekung miwah Men Bekung dadi sugih, tuara kuangan apa.

Patbelas tiban sampun liwat, Bagus Turunan sampun kelih dadi anak truna bagus, dueg makidung tur makakawin. Liu anak luh buduh paling tekén Bagus Turunan nanging tusing ada manut ring kenehné Bagus Turunan. Nuju purnama kapat, Bagus Turunan makuramas tur masisig, mangesti rahina melah, lawut sirep. Sawatara dauh pat, saget dané mangipi. Ngipi mangisi bulan, ulung di pabinan raris dados putri ayu. Bagus Turunan kasemaran raris mapikayun pacang ngrereh putriné punika. Pan Bekung miwah Men Bekung katunden ngoyong jumah, ngawasang tunjung sané kembang di tengah danuné. Bagus Turunan mabesen, yéning tunjungé layu kapanasan, punika makaciri Bagus Turunan sampun seda. Nanging yéning tunjungé tileh kembang, punika makaciri Bagus Turunan kari urip.

Bagus Turunan raris mamargi ngaja kanginang ngaliwatin alas. Sesampune prapti ring Kadiri, Bagus Turunan nyingakin putri sané karereh inggih punika Radén Galuh Kadiri. Dané sedek masiram tur makuramas ring telagané kairing olih Condong Bayan tur wong jero puri, akéhnyané telung dasa reko. Bagus Turunan miwah Radén Galuh pada saling tresna tur cumpu pacang matemu malih tigang rahina. Bagus Turunan masemaya pacang ngrereh Radén Galuh malih tigang rahina raris dané budal. Sampun lawas tigang rahina, Bagus Turunan prasida kacunduk sareng Radén Galuh raris kairing ka jumahné Bagus Turunan. Sang Prabu sané uning okan dané ical saking puri, raris ngutus patih miwah demung mangda ngrereh okanné. Pamuputné Sang Prabu cumpu indik okanné kaambil olih Bagus Turunan.

Naskah[uah]

Gaguritan Anak Bekung

[ 1 ][Judul : GAGURITAN ANAK BEKUNG.
Pnj. 45 cm. Lb. 3,3 cm. Jml. 35 lb
Asal: Griya Pendem, Kr.asem]
[1 1A] [ 2 ][1 1B]
1
//ᵒaum̐ᵒawighnamāstu//pupuḥginada.0.hadajanikacarita,hanakbĕkuŋṅasihāsiḥ,gawenemadagaŋpamoŕ,ludintiwastanimampuḥ,madagaŋpijĕr̥n·‌sonaŕ,siŋjagjagin·,makĕjaŋyapadaso
naŕ.malaliyakumaḥmisan·,nunasjaguṅekakaliḥ,nĕkĕddhinataḥneñoṅkok·,misanemasawut·r̥ṅut·,kaliŋjaguŋpakidihaŋ,dajwari,mañlukṣuk:humaḥhanak·.lantasjanimalipĕtan·
,kajumaḥmindonejani,tĕkĕddhinataḥneñoṅkok·,hadamanagiḥmaṅĕbug·,hadamanagiḥmaniñjak·,lennuṅgiṅin·,hadaṅubĕtaŋjalanan·.siŋhojog·‌yatanihola
s·,makĕjaŋṅĕdĕgaŋhati,brayanepadahojog·,hadamanagiḥmaṅĕbug·,hadamanagiḥmaniñjak·,lennuṅgiṅin·,hadaṅubĕtinjalanan·.pajĕṅaḥjĕṅaḥmakalaḥ,yeḥmatanejwahusapin·,

[2 2A]
2
tĕkĕd·‌yajumaḥmañoṅkok·,katuṅgalintanimampuḥ,ñamabrayapadhaṅutaŋ,maṅĕdĕgin·,makĕjaŋtwaraṅruṅuwaŋ.hĕnĕṅāknakocapa,pūŕṇnamakapatemaṅkin·,masanhanakemaṅaṅgo
,padhayamasisigmambuḥ,masanhanakmujahasmara,haguŋhalit·,maṅeṣṭirahināmĕlaḥ.menbĕkuŋmaliḥkocapaŋ,ṅaliḥdawunkalaṅidiŋ,katĕṅaḥhalaser̥ko,hakeḥdawunekatĕpu
k·,sayangiraŋyamaṅalap·,hakeḥpoliḥ,marerenbĕṅoŋmanĕgak·.bukaḥwidhimanuduhaŋ,sagetkaruṅukaŋtaṅis·,taṅisrareneṅarodṅarod·,nāṅhiŋdoḥsadakaruṅu,bĕṅoŋra
ris·‌nal̥ktĕkaŋ,pĕdasmaṅkin·,karuṅumāriŋloŕ.taṅisemanudutcita,rasanñamaṅasihasiḥ,tan·‌rimrimmanaher̥ko,dadiyajanimaṅlalu,dyastuteyatoñanhalas·,ruruḥjani,duma [ 3 ][2 2B]
2
dak:hiyasadya.majalanṅajakaṅinaŋ,hakeḥburonekapaṅgiḥ,panuṅgunrarener̥ko,hanaṅrak:hanaṅĕluŕ,padamapasdijalan·,katonmaṅkin·,rarelanaŋbaguspisan·.mal̥dpitolajiṅga,
magal̥ŋpeŕmas·‌wilis·,manampiŋyakriskawot·,tataḥhanejagaśatru,mahuraṅkapeletjampraḥ,tuhurawit·,daṅananemāskañcaṇa,masasocawintĕnmiraḥ,kĕkandĕlansiliḥhasiḥ,
makakuduŋluṅsiŕkawot·,watuputiḥhaṅgenhipun·,menbĕkuŋṅucapriŋmanaḥ,bhayawidhi,kaliṅanetuturunan·.laḥtaberatumāsmiraḥ,tankĕnariŋtulaḥsāri,tankĕnariŋhilahila,lupu-
tanātujutĕluḥ,tankĕnariŋtwapatya,diŕgghāyusiŋ,tuŕhanambuttuturunan·.sinambutrareneᵒeṅgal·,rūpānetuhuhapĕkik·,kumr̥ĕtmanaher̥ko,lawut·‌yamajalanhiju,sahupdawu

[3 3A]
3
neᵒeṅgalaŋ,tanpanoliḥ,sāmpunkalawatanhalas·.nĕmonin·‌suwuŋdijalan·,twarahadahanakkapaṅgiḥ,nemwaniṅrukrukdipawon·,pinaḥjanisubatĕduḥ,hubiṅĕdtolablaba,
masiḥmanis·,nehĕluḥsagettĕka.ᵒewayaṅojogmulihan·,kajumaḥmĕtenmaṅraris·,rarenecĕkolaŋr̥ko,kapawonṅaliḥpanbĕkuŋ,duḥcahiniramabahan·,hanakcĕrik·
,lanaŋditĕṅahiŋhalas·.nemwanimasawutcampaḥ,masakĕdanantañahi,dajwacahicāmpaḥr̥ko,jalankumaḥmĕtenmalu,lamuncahimr̥ĕdonira,nemwani,masawutdumadaksaja.-
nehĕluḥjanimulyan·,nemwaniᵒewanututin·,tĕkayataṅkĕjutbĕṅoŋ,haduḥñahidewaratu,kenkenjañahikandaña,saṅkanpoliḥ,nehĕluḥrarisṅandayaŋ.nirañusupkaha [ 4 ][3 3B]
3
laswayaḥ,toŋtahenhanakṅĕntasin·,macanemaṅĕluŕhumoŕ,warak·,nāgapadarawuḥ,twarādanirasaṅśaya,hĕntojani,subayapadamakalaḥ.katĕpukkalaŋbesamaḥ,sagetkaruṅu
kaŋtaṅis·,ditĕṅaḥhalaser̥ko,dadiyaniramaṅlalu,dyastuhiyatoñanhalas·,ruruḥjani,dumadak:hiyasadya,dituᵒewanirañĕmak·,hewĕniralawutmuliḥ,nemwanikaliwatga
wok·,haduḥñahidewaratu,kenkenkandañasaṅkan·,poliḥñahi.bukaḥketorābayanña.kĕmakeñahimahutaŋ,maṅaṅgĕḥbahashakikit·,hapayajanihaṅkuhaŋ,dereŋpĕga
t·‌dhamatutuŕ,sagettĕkadagaŋbahas·,bukaḥwidhi,hanakmaṅuhupaŋbahas·.maṅlawutjanimulyan·,kahumaḥnebĕkuŋṅraris·,toŋtahenñakkĕmar̥ko,neḥbibibahashacatu,puhupaŋdini

[4 4A]
4
lwasaŋ,nenemani,hicaŋmahisañjasañja.menbĕkuŋrarismanaṅgap·,beñjaŋpamĕlinñanehambil·,wusmadahaŕsĕdaḥr̥ko,dagaŋbahaseyamantuk·,menbĕkuŋᵒewaṅatipat·,nenemwani,ṅĕndi
haŋhapiṅeṅgālaŋ.nekakuŋṅrasabiṅaŕ,hepotmaṅĕndihaŋhapi,magawedĕdaran·r̥ko,ṅgawesambĕl·‌ṅgawejukut·,janisubapadapragat·,ñinduknasi,ñindukjukutṅaliḥhuyaḥ.kumaḥmĕ
tenjanikaba,nemwaniṅabasoknasi,l̥ganekaliwat·r̥ko,mdharinraregupuḥ,rarenetututmadahaŋ,twarapaṅgil·,rarenetwarabukaḥdewa.menbĕkuŋjanimadahaŕ,hajakkonenemwa
ni,madahaŕjanidipahon·,bukaḥtoŋnemwanibĕkuŋ,mrasahatinesĕgĕran·,buḥhagigis·,tumbenkĕnanasimĕlaḥ.pinaḥliṅsiŕsaŋhyaŋsūŕyya,husan·‌yamadahaŕmaṅkin·,maṅgeleṅinda [ 5 ][4 4B]
4
wun·‌ᵒepot·,sambilmanuṅguhibagus·,suwunhaneluḥ,0,maṅwadahin·,bakalhabalwasmablañja.surup·‌sūŕyyaniwaṅkara,kocapañasāmpunwĕṅi,tankocappolaher̥ko,ᵒeñjiŋpasĕmĕṅansā
mpun·,makirelwaskapasaŕ,haduḥcahi,dinijumaḥhapaŋmĕlaḥ.sandikanjronehimaŋ,nehĕluḥhimaŋmamāŕggi,kapasaŕmadoladolan·,tankocapasāmpunrawuḥ,liyuhanakemañagjag·,
nagiḥmĕli,dereŋpuputmañokolaŋ.ᵒeṅgal̥npadamajurag·,liyupadamaṅrombeṅin·,hadamr̥ĕbutsaliŋgĕtok·,menbĕkuŋñapatinhalus·,dajronemahibukan·,dawĕggusti,ni
kidawunkarikataḥ.lawut:hiyapadamayaḥ,hanemayaḥmal̥bihin·,hadatwarapoliḥhdon·,hadabraṅtimaṅañutñut·,paliŋlahisamadagaŋmamĕtekin·,sagetpoliḥhajisatak·.

[5 5A]
5
kaŋraremaṅkinkocapaŋ,sir̥pmatejariŋlaṅit·,menbĕkuŋsagetantumon·,tejaneñarabriŋluhuŕ,menbĕkuŋṅucapriŋmanaḥ,yantejani,hibagus·‌dijumaḥsir̥p·.mablañjaᵒeṅgaleṅgal·,mĕ-
libuṅaburatwaṅi,jajakuskuslankal̥pon·,jajaginalanbukayu,pacaŋdagiŋpalaṅkiran·,saŕwwabĕcik·,tĕluŋcatuṅuhupbahas·.mĕlibejilimolas·,mĕlisalaklāwanmaṅgis·,busanñayamablañja
r̥ko,mañimpĕnaŋrarismantuk·,mamāŕggiyagaglisan·,saŕwwinoliḥ,tejanemasimaṅrañab·.tuṅgalmasaremateja,tĕṅĕranesahisahi,tankocapdijalan·r̥ko,tĕkĕd·‌yadijumaḥ
sāmpun·,neṅĕlaḥbahasetĕka,nagiḥpipis·,menbĕkuŋrarismĕmbayaḥ.sahiyaṅadĕpdonkalaŋ,poliḥhajisatakṣahi,sĕkatpoliḥrarer̥ko,nāṅhiŋtwarahanaktahu,menbĕkuŋtankuraŋ [ 6 ][5 5B]
5
paṅan·,pinaḥmaṅkin·,sāmpunlawassapunikā.mapĕnaḥpatbĕlastĕmwaŋ,kaŋrarepinahĕnkĕliḥ,menbĕkuŋbuṅaḥmaṅaṅgo,kasugihanñaneliyu,hibagusmasalinparab·,wāṣṭaneki,mawāṣṭabagustu-
runan·.bagusetwaramamadha,prajñānmakiduŋkakawin·,lawutyamanaṅun·‌jro,matembokmakurihaguŋ,balenesaŕwwamagambaŕ,ñandiŋbeji,baledaṇṭamabañciṅaḥ.makurimacandibĕntaŕ,ma
jĕndelabatuŕsari,mahupacaramapĕlok·,magambaŕmatĕbusguyun·,tatahanekumaranaŋ,ku-mariniŋ,misitogogṅisigadha.pantĕsmabalahalakṣa,debĕkuŋsukatansipi,sĕkatṅĕlaḥpyanak·r̥ko
,laḥmakakawinteratu,tityaŋmĕl̥dmadiṅĕhaŋ,naḥtojani,hibagusrarismagita.makakawin·‌jawiwahā,swaraneharummamanis·,babasanenuwutśastra,duk·‌saŋᵒāŕjjunāriŋgunuŋ,ᵒindrakilana

[6 6A]
6
ṅuntapa,widyadhari,widhyadharanemaṅodha.punikamaṅkinbasayaŋ,mānuṣanoranandiṅin·,śwabhawañasukar̥ko,sagetliyuhanaktahu,debĕkuŋnudukpyanak·,bagusririḥ,mānuṣa
toŋhadapadha.padhanakonnakonaŋ,padhakĕmamanĕlokin·,malipĕtanpadhagawok·,kasĕmaranebuduḥ,maṅĕnotbagusturunan·,centeruṅiḥ,padhagawoksaŋtumiṅhāl·.liyupadha
manuturaŋ,nuturaŋdebĕkuŋsugiḥ,pinaḥjaniṅĕlaḥjro,maṅaṅgoyahĕndiḥmurub·,kasugihanñanekataḥ,pyanakpĕkik·,wiwekaririḥtuŕprajñan·.kaliŋkehanakebajaŋ,taniyakepadhapa
liŋ,nesubatwamaṅlocok·,masiḥbar̥ŋhiyabuduḥ,maṅĕnotbagusturunan·,padhasĕdiḥ,deniŋtwarakĕnicoṅaḥ.hakeḥpakirimetĕka,hadaṅababuṅamihik·,hadaṅabasĕdaḥr̥ko [ 7 ][6 6B]
6
,hadaṅababurāt:harum·,twaradanekĕneŋhobaḥ,banpawestri,liyuhanakmaṅerutaŋ.hadayamuliḥmĕcara,mahibukan·‌sahisahi,hatinekaduŋṅabera,twarahadakapadankayun·,hadalwasṅutaŋ
hawak·,sambilṅĕliŋ,hĕndiḥnanaṅenakonaŋ.brayandebĕkuṅekocap·,misanmindonñaluḥmwani,padamadĕkĕsan·r̥ko,ᵒeliŋriŋpolahemalu,dugasdebĕkuṅelara,padhasĕṅit·,padhama
tutuŕjumaḥña.siŋhaliḥñataniholas·,makĕjaŋṅĕdĕgaŋhati,pinaḥjaniṅĕlaḥjro,mi-rib·‌jronhanak:haguŋ,pantĕsmabalahalakṣa,kudyaŋjani,mamalikaŋnenesuba.ṅudyaŋtahibañahu-
lap·,nenesubapadhasĕṅit·,haṅgonhiyabrayaboda,twarādanoliḥkapuṅkuŕ,sokmalubanmaliyat·,pakṣaṅaliḥ,hyasubajropisan·.hapahiyajanikuraŋ,makĕjaŋyasubanampiŋ,ta

[7 7A]
7
nkuraŋdhruwemwaŋṅaṅgo,tuŕmanudukpyanakbagus·,dijahahanakemadha,haguŋhalit·,hokanratumasapadha.tankocapawoŋhañambat·,debĕkuŋkocapaŋmaliḥ,l̥mĕŋl̥maḥsubahohon·,ṅĕnĕ
minhanakerawuḥ,hĕlenṅajaŋgĕlentuwa,tanikikit·,padhamamĕjaŋgaweña.hĕnĕŋhaknakocapa,pūŕṇnamakapatemaṅkin·,masanhanakemaṅaṅgo,padhayamasisigmambuḥ,maṅeṣṭirahinamĕ
laḥ,lanaŋhistri,padhayamamujasmara.bagusturunan·‌kocapa,husanmakuramasmaṅkin·,mawuwuḥbaguser̥ko,sĕdĕkandanehaturu,sawataradawuḥhĕmpat·,madhyalatri,sagetdanemañupna.
maṅisimañaṅgābulan·,suṅeṅeyasawuppĕliḥ,huluŋdipabinan·r̥ko,lawutdadiputrihayu,mĕlaḥtwaramamadha,numahabin·,rarisbaṅunmaṅulepat·.tumulihaṅagapāgap·,maluṅguḥ [ 8 ][7 7B]
7
haṅĕmittaṅis·,tanlyangumantuṅinpanon·,klapkĕlapbukaḥkĕñuŋ,tumulihañambatñambat·,dewagusti,dijahimiraḥmagĕnaḥ.tumbenhimiraḥkasupna,dihĕṅkenmiraḥmaliṅgiḥ,tanlyangumantuṅiŋpa
non·,klapkĕlapbukaḥkĕñuŋ,maṅgawelaraturida,haguŋkiŋkiŋ,bukalawatedimĕka.menbĕkuŋbaṅunṅulepat·,lawutmanundunnemwani,ᵒeṅgalaŋkudamĕtakon·,luḥmwanipadhagupuḥ,de
waratugustintityaŋ,laḥnikahin·,punapimāŕgganiŋlara.dhūḥmemetiyaŋñupna,pindha-ṅipiñaṅgaśaśiḥ,sahupsahuppĕliḥr̥ko,lawutdipabinanhuluŋ,dadihanakluḥmĕlaḥ,putril̥wiḥ,
putranratumutĕŕjagat·.pindañadipaṅipyan·,dibalepaṅariṅariŋ,piṅgiriŋtalagar̥ko,pindañamaṅalaptuñjuŋ,mapañcoranbansalaka,nikamaṅkin·,gĕnahemariŋloŕwetan·.

[8 8A]
8
memebapadinijumaḥ,hubĕtjandelanesami,hawasaŋtuñjuṅehĕnto,nekĕmbaŋtĕṅahiŋdanu,yenñalayukapanasan·,tiyaŋmati,yan·‌sĕgĕŕdasaṅśaya.panbĕkuŋtankĕneŋṅucap·,yeḥ
matanedĕr̥smijil·,luḥmwaniṅĕmbĕŋpanon·,saŋbagusmahĕseḥkampuḥ,mĕseḥwāstragagĕlisan·,ñuṅkĕlitkĕris·,ketojujumaḥhiṅĕtaŋ.yentiyaŋdereŋkatĕkan·,kādihipya
nenuni,masaᵒeṅgalmuliḥr̥ko,sumaṅkinmenbĕkuŋgĕlu,napisipwarantityaŋ,kārihurip·,tanhuruṅĕnmatibĕrag·.tyaŋlwastigaŋdinā,hĕdamemejĕjĕḥhati,sāmpunmaṅraṅsukpaṅaṅgo,bukaḥ
dewanetumurun·,rarismijilkabañciṅaḥ,hasĕmutaṅis·,mamāŕggiṅajakaṅinaŋ.-manujusĕpimamāŕgga,twarāhadahanakpaṅgiḥ,sāmpunliwatdeśar̥ko,hakeḥburonemamĕnda [ 9 ][8 8B]
8
k·,padañĕrit·,warakmacan·,nagapasaḥ.bagusturunan·‌ṅandika,yankogĕmĕstadaḥkami,buronepadamameṅos·,sawataradawuḥtĕlu,prāptariŋtĕl̥ṅiŋhalas·,yakṣayakṣi,
padamapapasdijalan·.saŋyakṣagĕlismañantra,sagetkatonpunaŋkris·,nesuŋklit·‌hibagus·r̥ko,kahiliṅan·r̥kesāmpun·,pagawenpandelimsiman·,sirayakṣi,tumuli
haglishanĕmbaḥ.kaliṅaniŋratuniŋwwaŋ,kajahajwaputumaṅkin·,bagusturunanliŋnyahalon·,lamunkakisukaŋhaku,matujwinhiṅsunmāŕgga,ṅaliḥputri,hadar̥keputrimĕlaḥ.saŋyakṣararishaṅuca
p·,yan·‌hoŕthanetĕkenkaki,ditukajakaṅin·r̥ko,nemaṇikkakinekadut·,hapaŋcahipoliḥmāŕgga,ᵒeṅgalprāpti,manĕmugalaŋhapadaŋ.lamuncahiditutĕka,nĕpukinkayĕha

[9 9A]
9
nbĕcik·,mĕñandiŋtĕlagar̥ko,piṅgiŕñanebaleluhuŋ,balepaṅariṅāriṅan·,radendewi,riŋkadirimanr̥ĕwenaŋ.rūpanetwaramĕpada,danekĕmakayĕḥsahi,yankakiṅatĕhaŋr̥ko,
toŋnugacahimatĕmu,tanhuruŋhĕṅĕbmakĕjaŋ,toŋkapaṅgiḥ,hiriṅanecondoŋbayan·.padadidicahikĕma,hapaŋñaᵒeṅgalkapaṅgiḥ,kakilwasjanir̥ko,liwat:halasliwatgunuŋ,kakinumuputaŋta
pa,nuhaśaśiḥ,masacahiharasadya.saŋyakṣararismamāŕgga,bagusturunanmamāŕggi,tankocap·‌saŋyakṣar̥ko,bagusturunankawuwus·,handaruŋnujuloŕwetan·,sāmpunmaṅkin·,pamāŕggi
netigaŋdinā.tankocapanhaneŋdalan·,sāmpunprāptariŋkādiri,piṅgiriŋbeji-jumojog·,twarahadahanakkatĕpuk·,talaganerawitjimbaŕ,ñandiŋbeji,balepaṅariṅariṅa [ 10 ][9 9B]
9
riṅan·.hakeḥtĕtandhuransĕkaŕ,saŕwwaharum·‌saŕwwamihik·,nagasarinemĕṅayon·,pañcorantalagamĕnuḥ,bonñanemalimpugan·,mĕŋpĕŋsari,hapanhipūŕṇnameŋkapat·.dawuḥpisa
ndukiŋprāpta,siŋtiṅhālinsaŕwwal̥wiḥ,tanpendaḥdiswaŕggān·r̥ko,tankocapasaŋhabagus·,rahadengaluḥkocapa,riŋkādiri,danekayĕḥmakuramas·.mahiriṅan·‌condoŋbayan·
,sagr̥ĕhan·‌woŋjropuri,hadatĕluŋdaśar̥ko,maṅiriŋradengaluḥ,tankocapariŋnāgara,tampĕkmaṅkin·,marerenmĕnayaŋpayas·.masuwĕŋmāstulakmuñcaŕ,maglaŋmāssinaṅliŋ,takĕ
mĕkānditṅabadoŋ,mawāstrasutrahawunāwun·,bukadadharilottama,maṅedanin·,hakeḥwoŋjrokal̥ŋl̥ŋṅan·.rahadengaluḥmamāŕgga,prāptariŋkayĕhangĕlis·,sagettejama

[10 10A]
10
ṅkinkaton·,humar̥pduhuriŋkayu,tejaṅadĕgsaŋpaṅeran·,bukaḥkĕñiŋ,kāṅgĕkdanetuŕhararyan·.rahadengaluḥṅandika,condoŋbayan·‌tohiwasin·,tusiŋkahitahentumon·,tanhu
ruŋbañcanarawuḥ,hatiṅkahemĕswaŕswaŕ,miliḥkahi,kayĕḥtwaratahenṅĕnaḥ.condoŋbayansawuŕnĕmbaḥ,wyaktidereŋbukamaṅkin·,punapimatejar̥ko,rahadengaluḥhamuwus·,jalanpe
tkakamasiram·,wusemuliḥ,hatuŕtĕkensaŋnātha.bagusturunankocapa,tumoniŋriŋradendewi,maklapmablimareren·,kadidhadharitumurun·,gipiḥṅaliḥsasaṅidan·,soŕba
hiṅin·,batankalaṅidinnĕgak·.ditur̥kemahilidan·,radengaluḥtanlwaprāpti,twarasaṅśayariŋmanaḥ,deniŋsahikayĕḥsuwuŋ,jumojogpiṅgiŕtalaga,ṅĕlussami,ṅĕlus·‌wamĕjaŋgĕlaŋ. [ 11 ][10 10B]
10
ṅĕlussabukṅĕjaŋwāstra,wusmalugassiñjaŋmaṅkin·,tĕkaniŋpadawoŋjro,wusmalugassiñjaŋsāmpun·,bagusturunan·‌kocap·,prāptamaṅkin·,radengaluḥkaciṅakan·.rūpānemañandatma
yaŋ,dĕkdĕk·‌l̥mpuŋmaṅedanin·,taṅanlĕmĕt·‌jrijimros·,tinonkadihĕmbutangadhuŋ,maṅĕl̥l̥tekapanasan·,l̥mpuŋgadhiŋ,kādigĕdhaḥpinaranda.bilaŋdaṅkawāspadha,polaherahade
ndewi,ramepadamandhus·r̥ko,hadamaṅiloriŋbañu,ramehapunaŋgaguywan·,radendewi,rūpanemaṅayaŋṅayaŋ.kāditĕmuginombetan·,pupunelwiŕtambĕlaŋgadhiŋ,taṅanlĕmĕtjarijimĕro
s·,hanar̥psasinomhipun·,ramehakobokṅobokan·,radendewi,samitĕlaskawāspadha.sawatarahamiŋtĕṅaḥ,pasiramaneradendewi,saŋbagusmĕmaliŋr̥ko,suwiṅemaṅki

[11 11A]
11
ndinumput·,deniŋkatawĕṅanpudhak·,tuŕmawilid·,daditwarakatiṅgalan·.sāmpun·‌wusmaṅkinmasiram·,maṅadĕgtĕpiniŋwariḥ,saŋbagustal̥ŕmanonton·,katonsisinomeṅruṅu,ra
rismasiñjaŋmawāstra,muwaḥrawit·,condoŋbayan·‌wusmawāstra.tumulihaṅametgĕlaŋ,suwiṅenorapaṅgiḥ,tumulitaṅkĕjutbĕṅoŋ,mareṅaŋnorakatĕmu,mātihibakakabayan·,tuluŋ
kahi,suwiŋkahineyahilaŋ.radengaluḥñĕritkalaran·,gupuḥpañjakeṅalihin·,briyugkajabriyukkĕlod·,ṅaruruḥnorakatĕmu,wwaŋhapajanimañuwaŋ,nikimaṅkin·,pañjak:hide
waneguraḥ.samipañjakeṅababaŋ,kambĕnenorakapaṅgiḥ,kĕmururuḥdintodinto,sawuŕmānukpadhaṅruruḥ,pinaḥmaṅkindawuḥtiga,tankapaṅgiḥ,tanhuruŋsaŋprabhuduka.bagusturunan·- [ 12 ][11 11B]
11
kocapa,liwatgumuyuriŋhati,hĕliṅemaṅarod:harod·,bagusturunanmakiduŋ,makĕkawinjiwiwaha,swaramanis·,duk·‌saŋᵒāŕjjunāriŋswaŕggan·.nikamaṅkinkĕkawinaŋ,mapiyaṅalalilali,mapitan·‌wruḥsa
yanṅĕjoḥ,rahadengaluḥṅaruṅu,bĕṅoŋsaŕwwinal̥ktĕkaŋ,pĕdasmaṅkin·,rūpabagustĕmbaŋmĕlaḥ.radengaluḥkal̥ŋl̥ṅan·,tumoniŋrūpahapĕkik·,toŋnugahĕlenan·r̥ko,mĕmaliṅin·
nirabawu,tuŕhawakeyahintipa,bawudini,jĕṅaḥsanhatinira.kĕmoḥkakacondoŋbayan·,takoninhanakejani,hyatwaḥñapiñcul·r̥ko,tagiḥpetditumandus·,nadyanhulimāshaŕ-
tha,laḥsandaṅin·,hanak:hyatwaḥmañuwaŋ.kencondoŋbayanmajalan·,mātuŕriŋsaŋbagusgĕlis·,tityaŋtekahutus·r̥ko,hantuk:hidaradengaluḥ,hidakepiñculbusan·,mamaliṅin·,

[12 12A]
12
danesuwimāscaraṅcaŋ.bagusturunanṅāndika,hujareharumhamanis·,byanahadabĕlitumon·,hanakbĕlimararawuḥ,kalikenkenbĕlikĕma,bĕlijati,sapunikajahaturaŋ.co
ndoŋbayanmalipĕtan·,mātuŕriŋrahadendewi,danebawurawuḥr̥ko,byanar̥-kedanemiñcul·,radengaluḥṅandikā,hapabwin·,hanak:hyatwaḥmañuwaŋ.kmaḥkakamalipĕtan·,
tundenaŋhapaṅamahi,niramamantĕsaŋr̥ko,saṅkanñayamahirawuḥ,deśanñamiwaḥha-danña,hapaŋkahi,manawaŋjanikandaña.kahijanimĕnantĕsaŋ,saṅkanhyatĕkĕddhini,deniŋtĕmbekahitu
mon·,toŋtahenkahimanĕmu,janikahimamantĕsaŋ,yentojani,hapaŋyamahitĕka.kecondoŋbayanmajalan·,mātuŕriŋsaŋbagusgĕlis·,gustintityaŋmaliḥṅonkon·,māŕggike- [ 13 ][12 12B]
12
marikadumun·,danekayunmatatasan·,riŋhigusti,dĕrikatwaḥsawakṣawak·.māŕggibĕlimaṅiriṅaŋ,tumulisar̥ŋmamāŕggi,saprāptanekapĕndakpanon·,radengaluḥsayanhañud·,bukaḥkahi
laṅanjiwa,deniŋpĕkik·,hakeḥmantritwarapada.hnetacahiwoŋhapa,saṅkancahitĕkĕddhini,yan·‌siŋcahihanakkawot·,bĕnĕḥbahancahirawuḥ,yensiŋcahihanakṣudra,boyatandhu
gi,cahipacaŋdinitĕka.hiṅgiḥtityaŋmaṅaturaŋ,dawĕgtityaṅenucĕrik·,kadudukbāndagaŋpamoŕ,kadudukdihalashaguŋ,sĕdĕknyaṅaliḥkalaŋ,nikamaṅkin·,tityaŋbyananawaŋkandha.rahade
ngaluḥṅandikā,kaliŋnesiwoŋl̥wiḥ,hĕñenpiñculdinir̥ko,mañuwaŋsuwit:hiba-wu,dewaratutityaŋmindaḥ,tityaŋjati,tityaŋwawumaratĕkā.toŋnugahanaklenan·,lamuncahi

[13 13A]
13
twaḥmamaliŋ,hĕmbokṣukanĕbus·r̥ko,nadyanhulimāsbuṅkuŋ,nadyanhuliwintĕnmiraḥ,miwaḥpipis·,hulihapahĕmbokṣuka.nadyanhulipañjorowan·,makĕjaŋhĕmbokñukanin·,dacahima
tilas·r̥ko,saŋbagusmasawuŕkĕñuŋ,kĕñiṅematuŋtuŋmiraḥ,dewagusti,huliŋsamitityaŋmindaḥ.nadyanhulimāsmiraḥ,pipissāmpunwentĕnsami,yanhidewahicar̥ko,holiḥpunikahahukud·,
hanetwarapadapada,tityaŋṅiriŋ,ṅaturaŋduwenhidewa.radengaluḥṅraseŋcita,tan·‌surudmanahemaṅkin·,widhimamañcanar̥ko,nadyantehulihawukud·,hĕmbok·‌sukapacaŋnĕ-
bas·,tĕkencahi,bhayacahiwoŋᵒuttama.mahitecahimĕnekan·,dibalepaṅariṅariŋ,maṅudaditumanoṅos·,mahimaliṅgiḥdiduwuŕ,hĕmbokmasalinbaṣa,tĕkencahi,bā [ 14 ][13 13B]
13
yacahiwoŋᵒuttama.maliḥtecahimĕnekan·,lamunhanakśudramahi,toŋyasakitmatir̥ko,toŋpaliŋmanĕmubuduḥ,deniŋnikitĕṅĕtpisan·,twaḥtoŋdadi,hanaktambaŕmahitĕka.bagustu
runanṅāndika,hiṅgyantityaŋmaṅiriŋ,rarismĕnekansaroron·,tumulimaṅĕlussabuk·,ṅĕlussuwigagĕlisan·,nikimaṅkin·,duwenetityaŋṅaturaŋ.rahadengaluḥtanaṅgap·,sinambutra
hadendewi,pinĕkulhiṅarassaras·,paṅrumrumehamĕlaskayun·,pupunĕntityaŋkagriṅan·,dahatkiŋkiŋ,ṅasihasiḥsambilṅaras·.condoŋbayanpakureyak·,gumĕtĕḥhasĕmutaṅis·,manda
yaninrusak·r̥ko,nawirawuḥdĕmaŋdĕmuŋ,paranpolaheditaman·,huruŋmāti,hadamātuŕmamindahaŋ.condoŋbayan·‌liŋkwāṅucap·,lebaŋkudaradendewi,punapipolaher̥-

[14 14A]
14
ko,nawirawuḥdasaŋprabhu,tanhuruŋhidewaseda,dewagusti,nawirawuḥdĕmuŋdĕmaŋ.bagusturunanṅandika,dumadakjadanemahi,tusiŋhicaŋwĕdir̥ko,kĕmasubabibimantuk·,haturaŋtĕke
nsaŋnātha,gustibibi,radengaluḥdinidĕpaŋ.rahadengaluḥṅandikā,yankakasukakenkahi,hanakṣukankahir̥ko,hanakkahipacaŋnawuŕ,tĕkendanemanipuwan·,hawakkahi,dane
pacaŋmaṅalahaŋ.hĕnehibājanipadha,hambulhapatĕkenkahi,lamunhibapadahĕloŋ,kĕmapetĕnpadhamantuk·,sawuŕmānukpadhānĕmbaḥ,tityaŋṅiriŋ,wyadintityaŋpacaŋrusak·.yanhi
dewapacaŋseda,hantuk:hidaśribhupati,samitityaŋṅiriŋr̥ko,sawuŕmānukbar̥ŋpuput·,hĕnaḥlamunkakasuka,hĕntojani,hidiḥkahitĕkenhiba.hadamakisigigisaŋ,dumadakkayunemapa [ 15 ][14 14B]
14
ṅgiḥ,twarabañatahentumon·,maṅĕnot:hanakebagus·,janisubabañanawaŋ,jawatṅaliḥ,masamahanpacaŋpadha.haketojrokal̥l̥ṅan·,tumoniŋwaŕṇnahapĕkik·,nenemulamu
laᵒeñoŕ,sĕleŋgĕtĕlsĕleŋsuwuk·,ṅĕnotdanedipabinan·,twarawĕdhi,bukaḥdewilāwandewa.rarisdanehasuŋsĕpaḥ,mĕcikṣusuṅaraspipi,woŋjrogagr̥ĕtantumon·,kĕde
kemanĕkĕpbuṅut·,condoŋbayandihar̥pan·,hulat:himbiḥ,kĕnĕḥñanebukaḥgiwaŋ.bagusturunanhaṅucap·,nikatuŋtuṅeciṅakin·,ditoyanemiribbĕṅoŋ,hulatemanagiḥkĕ
tus·,gipiḥmanagiḥbuṅayaŋ,miribsĕdiḥ,gĕbugpanas·‌ñatantoya.rahadengaluḥmaṅrasa,sisimbiṅesaŋhapĕkik·,jnĕŋbĕlimandalolo,miribtidoŋhĕñaḥratu,dināgarapetsadya

[15 15A]
15
yaŋ,bĕlipoliḥ,ṅayunaŋtuñjuṅenikā.lamunbĕlitwaḥlakṣaṇa,twarajĕjĕḥkapuciṅin·,ṅayunaŋtuñjuṅenikā,nāṅhiŋbĕlikarituyuḥ,hapantoṅosñanelikad·,ñandiŋbĕdil·,hapi
tkĕrisñandiŋtumbak·.bagusturunanṅandika,boyatityaŋpacaŋwĕdhi,kaliŋkemarahaketo,nadyantedwaŋpuniku,tityaŋrawuḥmalakṣaṇa,nenemaṅkin·,binpidan·‌sitityaŋmarikā.
rahadengaluḥṅandikā,buwintĕlunbĕlimamāŕggi,hodalandarikar̥ko,sambilaŋmabaliḥgambuḥ,hodalandijroharya,gambuḥmijil·,hĕgoŋramedibañciṅaḥ‌.bagusturunanṅandikā,sa
ndikanmiraḥdyaḥhari,pir̥ṅaŋhulidijro,yangambuhesāmpunpĕsu,yanramepunaŋgaguywan·,wantawanti,tityaŋsāmpundibañciṅaḥ.punikahaṅgentĕṅĕran·,hiṅgiḥsandikanhibĕli,yandereŋra [ 16 ][15 15B]
15
megaguywan·,sāmpunaŋhimiraḥpĕsu,hiṅgiḥtityaŋmaṅiriṅaŋ,kayunbĕli,māŕggibĕlimaṅkinbudal·.nawihadahanaktĕka,deniŋyasāmpuntĕṅahi,sandikanmāsmiraḥhiṅoŋ,maṅaraspindopiŋtĕlu,
bagusturunanṅandikā,siñanawi,hidewamaṅapustityaŋ.ṅudabĕlikataḥpañjaŋ,tityaŋmaṅkinmañirikin·,nikibuṅkuŋbĕlihaṅgon·,nemasocawintĕnmurub·,cirintityaṅepasaja,ṅantibĕ
li,sāmpunbĕlisumaṅśaya.buṅasubatwaḥbuṅayaŋ,masiḥbĕlihulatlĕṅit·,basliyunandayar̥ko,dayajĕliḥpuyuŋtadut·,kudyaŋtanimamarumbaŋ,nehabĕsik·,dayanewnaŋmāŕgyaŋ.bagusturu
nanṅandika,tityaŋwantaḥmātuŕsisip·,hampurahugiwāk:hiṅoŋ,radengaluḥhasĕmukĕñuŋ,hapaŋmasiḥkalawatan·,saŋhapĕkik·,haṅasihasiḥhaṅucap·.radengaluḥlintaŋsuka,tuŕṅĕñjuwaŋ

[16 16A]
16
halihali,nikibuṅkuŋbĕlihaṅgon·,makacirintityaŋtuhu,ṅantibĕlidināgara,saŋhapĕkik·,raris·‌nāṅgapinlĕpikā,masasocan·‌wintĕnmiraḥ,patikredepkumariniŋ,rahade
ngaluḥmasĕrod·,ṅandikahasĕmukĕñuŋ,mantukebĕligĕlisaŋ,tityaŋpamit·,ᵒeliṅaŋhugisaya.saŋbagustanmĕdalśabda,saŕwwiṅĕmbĕŋṅĕmbĕŋtaṅis·,radengaluḥsāmpunhadoḥ,kawonkadi
sūŕyyasurup·,sāmpunnorakatiṅhālan·,saŋhapĕkik·,mantuktuŕhaṅĕmbāwāṣpa.tankocapandijalan·,radengaluḥprāpteŋpuri,tanlyangumantuṅinpanon·,klapkĕlapsaŋhabagu
s·,dapĕtaŋgawenekataḥ,bĕkdipuri,manĕpuŋmañruḥbahas·.hadamebabat:hadamaṅgaŋ,manimbuŋlāwanmaṅuliŋ,hadañahitbusuŋhĕron·,radengaluḥhasuru,hĕgoŋramedibañci [ 17 ][16 16B]
16
ṅaḥ,ramesahitankocapanhijropura.bagusturunankocapa,mantukṅĕmbĕŋṅĕmbĕŋtaṅis·,menbĕkuŋkocap·r̥ko,magĕntimatiñjopĕsu,tanhanaturumwaŋmaṅan·,sahiṅĕliŋ,hatiha
tipĕtĕŋl̥maḥ.tuñjuṅehaṅgontĕṅĕran·,yanpabaliḥsahisahi,sumaṅkinñasĕgĕŕr̥ko,hyañalimuraŋhibuk·,sāmpuntutugtigaŋdinā,ṅubĕtkori,dijromalimpuran·.hibagu
s·‌sagettĕka,hawuṅawuŋnogdogkori,menbĕkuŋmĕmbukaḥr̥ko,rawuḥsajakohiratu,l̥gasankohatintityaŋ,nemwani,maṅigĕl·‌yahabriyakan·.nehĕluḥdituṅĕdekaŋ,hi
bagusguyutansipi,tityaŋsawudmuñir̥ko,dumadak:hidewarawuḥ,tityaŋṅigĕlhabriyakan·,nenemaṅkin·,tityaŋsāmpun·‌nawuŕhutaŋ.ṅaliḥtoyapasiraman·,mwadaḥgdhaheṅrawit·,

[17 17A]
17
tumulimasiram·r̥ko,nekakuŋṅusuhinṣuku,nehistriṅusuhintaṅan·,husanmaṅkin·,nehĕluḥnunasaŋtiŕtha.kawuḥkagriyanpadanda,nakilbahasmiwaḥpipis·,matimpalsĕdaḥtubuṅan·,lwa
s·sakagriyākawuḥ,digriyapadandha,saŋsuliṅgiḥ,sāmpunmaṅicanintiŕtha.rarismantukṅabatiŕtha,tĕkĕd:hyadijumaḥglis·,kātuŕriŋsaŋbagus·r̥ko,matiŕthadibalemujuŕ,sahusanmaṅkinmatiŕ
tha,muwuḥpĕkik·,rūpānemaṅayaṅayaŋ.debĕkuŋmaliḥmahatura,twaḥkijahĕmāsmanok·,luṅhānehidewar̥ko,bagusturunanmasahut·,haduḥmemehadoḥpisan·,sĕla
tbukit·,tigaŋgunuŋtigaŋhalas·.kenkenmiraḥsaṅkanlawas·,luṅanhiratunemaṅkin·,luṅhāhiratunemaṅkin·,dūḥmemesaṅkanmakĕlo,radengaluḥyakatĕpuk·,kapaṅgihedi [ 18 ][17 17B]
17
kayĕhan·,saṅkanlami,hiriṅanecondoŋbayan·,hĕnĕṅāknapunikā,hibaguskocapamaliḥ,ᵒeliŋriŋsamayar̥ko,sāmpuntutugmakĕtĕlun·,rarismakiremajalan·,bapajani,di
nijumaḥhapaŋmĕlaḥ.menbĕkuŋrarishaṅucap·,pasĕdĕgtananaṅĕliŋ,hidewalakaŕkijahā,ndikahintityaŋdumun·,bagusturunanṅandikā,bapahambi,tityaŋnuwoninsubaya.tityaŋluwastigaŋdi
nā,luwastiyaŋkakĕdiri,rarisdanemĕseḥwāstra,mawāstrapeŕmāsbiru,kampuhesu-tramapradha,mwaḥpĕkik·,punikaglisiŋcarita.rarisdaneṅajumpayas·,daṅananemāsgarantim·,maso
socawintĕnmiraḥ,kakandĕlanemāsmuru∅b·,mahuraṅkape∅letjampraḥ,maṅedanin·,bagusetwaramamadha.pamāŕggiṅajakaṅinaŋ,tankacaritariŋmāŕggi,praptariŋnagarar̥ko,kapĕ

[18 18A]
18
mayasanmañujuŕ,sawataradawuḥpisan·,rawuḥmaṅkin·,praginapadhakawĕṅan·.praginatusanmapayas·,gagamĕlan·‌nudut:hati,lawut·‌yamañalukpayas·,raris·‌yamakirepĕsu,saŋ
bagus·‌rarisṅāndikā,dewagusti,nunastityaŋñalukṣmaŕ.nibayanmatĕlikkajabā,pĕsuyasaŕwwimaṅaliḥ,radengaluḥnudijro,karimapaṅaṅgokusuḥ,lalilalidijropura,ma
ṅil̥hin·,tlaganerawitjimbaŕ.gambuhemaliḥkocapa,jĕljĕlhanakemabaliḥ,histrikakuŋparamenak·,paramantripararatu,gambuhenĕdhĕŋmasolaḥ,tuhuhakri,sasĕndonetwita
ṅraras·.sĕmaresagetanbidag·,katonmabuṅutdisāmpiŋ,mataneputiḥmalopoḥ,tindakanesadatajus·,sasĕndoneñalagidag·,miribṅuwil·,kĕdekesagetmabriyag·. [ 19 ][18 18B]
18
makuwugmatulwan·,karuṅumariŋjropuri,gumuruḥkunaŋguguyon·,rahadengaluḥhaṅruṅu,yenpaṅucaperiŋmanaḥ,yatojani,hibĕliyasubatĕkā.yandereŋguyusahika,karuṅuriŋjro
puri,radengaluḥmasalinpaṅaṅgo,saŕwwamās·‌saŕwwamurub·,bukaḥdĕdharilottama,maṅedanin·,lwiŕmukpaḥ,kadapĕtakna.sāmpun·‌wusṅraṅsukbhuṣaṇa,maṅrariskajabamaṅkin·,hakeḥprame
nakmaṅĕloḥ,maṅiriŋrahadengaluḥ,condoŋbayan·‌woŋjrokocap·,padāṅiriŋ,prāptamariŋjabatĕṅaḥ.kāṅgĕkdaneriŋlawaṅan·,ñiṅakbuṅanehaṅrawit·,dalimawāntaneṅaso
n·,maṅuṅkulinkorihaguŋ,buṅanemanĕdhĕŋkĕmbaŋ,radendewi,ṅandikariŋcondoŋbayan·.kahidinipetĕnmuṅgaḥ,sambilaŋkahimabaliḥ,gambuhedijabar̥ko,deniŋkahitakutpĕsu,-

[19 19A]
19
hapanhanakebaskataḥ,kĕmoḥjani,jawuṅaŋkekahihĕjan·.kenbayanhaṅamet:hĕjan·,tuŕ-mañadahaŋdigĕlis·,radengaluḥmuṅgaḥhalon·,sāmpunprāptamariŋluhuŕ,saŕwimagayuŋgayuṅan·,ka
tonmaṅkin·,hanakenedibañciṅaḥ.bagusturunankocapa,tumoniŋrahadendewi,rarismahilidan·r̥ko,bahanhanakeyaliyu,radengaluḥnal̥ktĕkaŋ,saŋhapĕkik·,daditwarakati
ṅhalan·.hadakāliḥpaṅinaṅan·,bilaŋhadihiciṅakciṅakin·,saŋhabagustuwarakaton·,kalintaŋtuŕhidasĕndhu,deniŋtwarapĕdasciṅak·,saŋhapĕkik·,kaciṅaknemañĕmaŕ.hakeḥpra
mantririŋjaba,tumoniŋradendewi,padhal̥l̥sanetumon·,deniŋbaskalintaŋhayu.kramaniŋmaṅaliḥbulan·,jroniŋlaṅit·,buwinpidansibakatjĕmak·.tankocapawoŋke [ 20 ][19 19B]
19
danan·,gambuhekocapmaliḥ,solaḥñanehalus·r̥ko,bagusturunanmamawud·,wawumaramĕṅabĕtaŋ,makasami,kĕdeketanpendaḥsurak·.hanayapasubhayan·,hadaṅoraŋbasaŋsakit·,
mawāntiwāntigaguyon·,radengaluḥtwarakĕñuŋ,deniŋtwarakaciṅak·,saŋhapĕkik·,kaciṅakannemañĕmāŕ.mahimĕnekcondoŋbayan·,kahitematakonjani,wwaŋhapamañĕmaŕhĕ
nto,condoŋbayanmĕnekgupuḥ,tĕkĕddhiduhuŕmaliyat·,nikamaṅkin·,mahiribraka-nhidewa.krisehiliṅintityaŋ,daṅananemagrantim·,mawāstrapeŕmāshijo,rahadengaluḥhamu
wus·,bataŋkahitwaḥtoŋduga,hanaklĕwiḥ,masadaneñakmañĕmaŕ.subadatahawasnira,hanakenenemabaliḥ,twaradaneṅĕnaḥr̥ko,miwaḥtĕkennemaṅambuḥ,masiḥtwaradaneṅĕnaḥ,

[20 20A]
20
miribjani,danetwaḥmaṅapusnira.niraṅantibuwinñanan·,lamunñagambuhemuliḥ,yenñapĕsu-bwinhacĕpok·,lamuntuwaraṅĕnaḥditu,niramuliḥkajropura,bwinhaśaśiḥ,gambuhedinimasolaḥ.
masatenirakajaba,kaduŋhatinirabraŋti,condoŋbayanmatuŕhalon·,miribneñĕmaŕdipuṅkuŕ,buṅkuŋhidewaneciṅak·,nikaciri,wastukrislandaṅanan·.nikahaṅgentityaŋtanda,radengaluḥtwara
ñadin·,gambuhemalwaran·r̥ko,smarekarimamawud·,nemanurascĕpĕtpisan·,manimpalin·,bawumaramaṅabĕta.ditukĕdekemabriyakan·,tuŕṅliyaṅinhati,deniŋhakeḥgaguyon·,
deniŋkadurusmaguyu,pr̥ĕmenak·‌susupañuhan·,haguŋhalit·,hĕtoyabwinkakĕdekaŋ.hadabuṅkĕŕsakitbasaŋ,par̥kanepĕsutahi,kadurusguyoner̥ko,saŋprabhuliwatgumuyu,miliḥkahiṅĕ- [ 21 ][20 20B]
20
newatsĕmaŕ,yantojani,twaratahen·‌yamaṅĕnaḥ.mahiribjal̥matawaḥ,tatasaŋyatakonin·,gambuhekocapar̥ko,maliḥyamakirepĕsu,rameyamapĕtipĕti,laḥhaturin·,rawuḥ
danedemañĕmaŕ‌.hapaŋdanemaṅĕmbanaŋ,haturindanemĕmañjiŋ,pamuput:hatinekawot·,duruŋkamaṅkanayeku,hakeḥpraginaneñagñag·,maṅaturin·,hapaŋdanemaṅĕmbanaŋ.maṅkintityaŋmanuna
saŋ,durusaŋgustimamañjiŋ,saŋbagusmasawuŕhalon·,kĕñuṅelwiŕmadhujuruḥ,nawil̥pashantuktityaŋ,tĕmbemaṅkin·,tityaŋmanĕgaŕnĕgaraŋ.hiṅgiḥkegustidurusaŋ,dyastunlĕpastityaŋṅiriŋ,lenhadamaki
sir̥ko,kalimamamañiŋtoluhuŋ,bagusetwaramamadha,saŋhapĕkik·,ṅandikatityaŋnĕgaraŋ.tumulimaṅraṅsukpayas·,rarisdaneñalukpañji,gawok:hanakemanonton·,rūpāne

[21 21A]
21
lwiŕdewānurun·,kĕñiŋmanislaṅsiŋlañjaŕ,haṅedanin·,wusmapayasrarismadal·.saŋprabhurarisṅandikā,kĕmoḥnemañĕmaŕhaliḥ,kĕnĕḥkahinematakon·,hipatiḥgĕlislumakuḥ,sa
getmapapasdijalan·,ñalukpañji,kāṅgĕkrarismalipĕtan·.mātuŕriŋhidasaŋnātha,punikaneñalukpañji,nadyan·‌yañahan·r̥ko,dijalangambuhesuwud·,kĕnĕḥkahimanatasaŋ,hĕ
ntojani,dyastunĕntehyahanak·.gambuhemaṅkinkocapa,makandakaridimāŕggi,dereŋmuṅgaḥkabañciṅaḥ,nemamañjiŋyadimalu,rūpanemaṅayaŋṅayaŋ,sĕnteŋruṅiḥ,prarahimulanpūŕṇnama.saŋ
prabhumaliḥṅandikā,kĕmoḥketakoninjani,hapalampahaṅar̥ko,hipatiḥglislumakuḥ,prāptararismanakonaŋ,hapajani,dikenkenekalampahaŋ.sawuŕmanukmaṅaturaŋ,punaŋkisaki [ 22 ][21 21B]
21
t:hipañji,hipatiḥmawalir̥ko,mātuŕriŋhidasaŋnātha,lampahanhipunpunikā,sakit:hipañji,naḥhĕntosubamĕlaḥ.hanakeyasayantĕka,dibañciṅaḥsĕsĕktitib·,twarādalwaṅan·r̥ko,ga
mbuheyasāmpuntĕdun·,hakehanhanakepunikā,padhasĕdiḥ,luḥmwanipadhaᵒedan·.suliṅehañritmaswara,gagamĕlan·‌nudut:hati,gambuhemĕnekan·r̥ko,bawuliwat:halunalun·,taṅkĕjut:ha
nakepadha,radendewi,tumoniŋkilaṅanji∅∅wa.kenkenjanicondoŋbayan·,dakennenemĕmañji,condoŋbayanmātuŕhalon·,danesāmpun·‌dasaŋbagus·,kriskampuḥda
neciṅak·,nikamaliḥ,daṅananegĕgrantiman·.hiṅĕtkahicondoŋbayan·,muñinhibanehituni,dadiyañakkahipr̥ĕdo,subasuhudaŋmatutuŕ,makĕnĕḥkahinesusyaḥ,tuwaḥhibĕli,

[22 22A]
22
maṅawenaŋkahigiṅgaŋ.gambuhejanimasolaḥ,hilenhilentuhubĕcik·,pañjinejanimañĕndon·,swaranelwiŕmadhujuruḥ,hakeḥpr̥ĕmenak·‌ᵒenakan·,lanaŋhistri,nebĕṅalmaṅakurowaŋ.
dereŋpañjikayahikā,sĕkatmañĕnĕŋkadiri,saŋprabhukaliwatgawok·,patiḥmantridĕmaŋdĕmuŋ,samipadhamaṅawoka,nemamañji,padhanakonnakonaŋ,hibaguskapĕndaktiṅhal·,tĕkennirara
dendewi,rarisṅalapbuṅar̥ko,hapasaŋgisididuhuŕ,saŕwwamagayuŋgayuṅan·,hĕntojani,hibagus·‌wruhiŋcitta.digantinpañjinelara,mapapindayaŋṅĕliŋ,kadeḥhaneṅr̥ĕṅut·r̥ko,ṅe
ṅgalaŋpadhaṅaruñuŋ,hakeḥpwañahinelara,padhānaṅis·,radengaluḥṅĕmbĕŋwāṣpa.gambuhewusmaliŋliṅan·,sayanjĕjĕn·‌wwaŋmabaliḥ,hadamĕnekintembok·,hadalabuḥbabakbĕluŕ,sleŋjĕpi- [ 23 ][22 22B]
22
t·‌sĕleŋswal·,lanaŋhistri,gĕnahemaduk:hadukan·.hadalawutmahibukan·,sleŋgampok·‌sĕleŋtigtig·,hanemar̥buttoṅos·,hadamaṅar̥pinsusu,hadamatiñjoriŋlaṅkaŋ,lenmakisi,ha
danĕgakingagelan·.tankocapawoŋhañambat·,gambuhekocapanmaṅkin·,bagusturunanmañĕndon·,ñimbiṅinrahadengaluḥ,huluŋjadalimawānta,tohakatiḥ,muñinsuliŋkapiŋpata.
ramekaditĕṅahiŋpasaŕ,dirikitityaŋmaṅanti,sisimbiŋmuṅgwiŋsasĕndon·,radengaluḥwruḥriŋkayun·.ᵒiṅgiḥhantihugitityaŋ,dĕmĕlasin·,tityaŋtuwoninañahan·.pinaḥliṅsiŕsāmpu
nsanja,kocapmaṅkinhipañji,gambuhesāmpunhusan·r̥ko,saŋhabagusṅĕlusgĕluŋ,kakĕtĕgejanihala,rarisgimiḥ,maṅliṅkuŋmaniṅgaldeśa.tĕpukkubumĕmalas·,dipabyanan·‌sadanaṅkid·,

[23 23A]
23
ditudanerarisñoṅkok·,tankocapasaŋhabagus·,saŋprabhumaliḥkocapaŋ,patiḥmantri,mātuŕriŋhidasaŋnātha,punikimanahaŋtityaŋ.sasandonehulatsimbiŋ,tuŕmil̥ḥkapĕ
ndakpanon·,riŋhanakcokoŕhiratu,sasĕbĕṅehal̥ppisan·,śrībhupati,ṅandikaha∅liḥmatiyaŋ.kĕmĕḥpatiḥmantripadha,haliḥtonenemañji,katĕpukmatiyaŋr̥ko,ho-
ñaṅaŋhajakmaṅruruḥ,hajakpañjakemakĕjaŋ,nemabaliḥ,mantukpadasowaŋsowaŋ.radengaluḥprāpteŋpura,sagr̥ĕhanwoŋjropuri,lumraḥkaŋhoŕthar̥ko,saŋbagusbikasedu
du,masasimbiŋdibañciṅaḥ,woŋkadiri,hakeḥñalukṣukñalakṣak·.padamaṅliwatindeśa,maṅruruḥnorakapaṅgiḥ,bilaŋdaṅkabilaŋsoloḥ,hadakahalasñalukṣuk·,katĕgaltĕga- [ 24 ][23 23B]
23
lpabyanan·,mwaŋkahukiŕ,pĕliḥmariŋpasaṅidan·.prabhuhalonṅandikā,bilaŋdaṅkayatoṅosin·,hadalawutṅitĕŕjro,gabagdimāŕgganehaguŋ,balanepadhañarambyaḥ,patimantri,padha
ṅĕbagdibañciṅaḥ.saminampapaṅandikā,yanhadahanakmandihi,tĕkatumbakinhiyar̥ko,hibacirininneditu,hajahibapatpatpatpat·,damandihi,hiyahaṅgonpatĕṅĕran·.saŋpra
bhuhalonhaṅucap·,hiyatotĕkatumbakin·,sawuŕmānuktapunaŋwoŋ,sandikanhidasaŋprabhu,saŋnāthamantukkapurā,balasami,sāmpunpadasowaŋsowaŋ.bagusturunan·‌kocapa,pĕ
tĕŋtumulimamāŕggi,kanāgarararisṅojog·,rawuḥdipasaresāmpun·,nolaṅinhanakesĕla,sĕlasĕpi,sambaṅansāmpunmakalaḥ,diturarismahilidan·,tĕduŋmahaṅgondiŋdiŋ,maṅĕpi

[24 24A]
24
ldibucuntembok·,dibucusiklodkawuḥ,drikakatawĕṅan·,sagetprāpti,sāmbaṅanesar̥ŋpatpat·.dipĕkĕnemasliwĕran·,masiṅsĕtmakañcutgintiŋ,dipĕkĕneyamañoṅkok·,de
niŋpĕtĕŋsamisaru,twarakatonpajagatan·,madyalatri,radengaluḥkawuwusan·.............,......................,tanpoliḥhaturur̥ko,kĕmoḥcondoŋbayanpĕsu
tiñjowinbilaŋhĕmbakan·,nemahisi,gĕbagankalawantwara.gupuḥkenbayanmajalan·,-hadahajaklimaŋdiri,dĕl̥kinbilaŋlalompoŋ,sĕsĕkjĕjĕl·‌wwaŋhanuṅgu,sawijitwarahada∅∅sĕla,
nenekaṅin·,hĕntobentoṅosehĕmbaŋ.deniŋtwaradadihambaḥ,māŕgganhanakṅutaŋhĕmis·,tĕgĕhesyadĕpar̥ko,kaliŋkehanakehĕluḥ,hanakmuwanitwarañoṅgaḥ,maṅambahin·, [ 25 ][24 24B]
24
kebayanmaṅojogkĕma.hĕntobenkapaṅgiḥsĕla,mahatuŕkajropuri,samijĕjĕlbilaŋseloḥ,kapaṅgiḥnekaṅinsuwuŋ,deniŋtwarahanañoṅgaḥ,maṅambahin·,tĕgĕḥwentĕn·‌syadĕpa.
naḥlamunñahĕntohĕmbaŋ,jalangawenaŋyajani,hapaŋdadipĕsur̥ko,haliḥtaŋgadoga-nsāmbuŋ,hĕntotuwutmanuwunaŋ,sakadiri,diduwuŕpugĕḥtĕkĕkaŋ.kahajakinmamĕdasaŋsukanhibaneke
nkahi,kudadihimilur̥ko,pacaŋbar̥ŋmatihidup·,nāṅhiŋhĕdapeñcoŋdaya,tĕkenkahi,lamunhibatuhuholas·.sawuŕmanukmaṅaturaŋ,pacaŋbar̥ŋsukamati,yadyanmatidintodinto,
hadasaholasmasaṅgup·,hĕnaḥlamunkakasuka,jalanjani,pĕnalikan·subapiŋpat·.-hijumañambuŋgĕdogan·,hakĕsĕp·‌yapragatsami,sĕpihanakedijro,kālalompoṅemajujuŕ

[25 25A]
25
subatĕkĕkmamugĕhaŋ,taṅguntali,pragatmamugĕḥgĕdogan·.rahadengaluḥṅandika,kĕmĕḥkepadatuhunin·,pamĕŋpĕŋsĕpinedijro,kahidipañuhudtuwun·,nuwutplantiŋnuwunaŋ,sakadiri,dadi
makĕlodijalan·.bumaratlaslimolas·,pinaḥhĕnaslĕmaḥmaṅkin·,muñinpanalikan·r̥ko,piŋnĕmkatahemuwug·,mañoṅkokmĕdpĕdaŋl̥maḥ,radendewi,dereŋtĕlasṅundapañjak·.ba
gusturunankocap·,dipĕkĕnehatihati,mrasakahapus·r̥ko,bahan·‌sambaṅaneli-yu,siñawakekagawenaŋ,janimati,makraṇataṅĕḥsaŋnātha.sambaṅanemasliwĕran·,dipĕkĕnema
ṅalihin·,hadalawutṅitĕŕjro,dapĕtaṅasubasuwuŋ,hibagusmaṅrarasmĕdal·,suhuŋsĕpi,ṅrasadanekabañcana.ṅrarismamāŕggiṅeṅgalaŋ,tanpanoliḥyakahuri,sāmpunpĕdasgalaŋr̥ko [ 26 ][25 25B]
25
hanuwutpiṅgiŕjuraŋpaṅkuŋ,tankocapanadijalan·,saŋhapĕkik·,maṅrantundanemamāŕggā.rahadengaluḥkocapa,rarismanuhutpĕlantiŋ,subatampĕktuwun·r̥ko,pĕgatyalawutmacĕbug·,pa
ñjakepadhamañagjag·,maṅusapin·,mañĕmaklawutmaṅunaŋ.rahadengaluḥhaṅucap·,bukakenesĕṅkakahi,hakehanpolaher̥ko,tanidusinbabakbĕluŕ,tuyuhetwaragaweña
,hituŋkahi,hibĕlisubamakalaḥ.rahadengaluḥmamāŕgga,sagransāmpunmamāŕggi,subahĕjoḥtĕkenjro,hanuwutmāŕggāhaguŋ,katamanjanimaṅambaḥ,sadasĕpi,pamaŕgginenujusĕ
la.lawutmañujuŕkapasaŕ,saprāptaneradendewi,satĕkanerarisbĕṅoŋ,siŋtiṅhālinsamisuwuŋ,saŋhabagustuwaraṅĕnaḥ,tankapaṅgiḥ,radengaluḥhasĕnaduka.janikenke-

[26 26A]
26
nbānmadaya,hibĕlisubaṅalahin·,liwatmanamayar̥ko,sĕṅketanetĕṅaḥdalu,janisubakaliwatan·,galaŋkaṅin·,bĕnĕḥbāndanemakalaḥ.tulaḥmanuḥkaponira,pisanpisa
nkahimāti,kahinutugdaner̥ko,yendanetwarakatĕpuk·,masakahimalipĕtan·,binamāti,jawatmuliḥmasiḥpĕjaḥ.deniŋkahiniṅgalpurā,kenkenbahanṅakujani,hacĕcĕkankahi
liñok·,subakahijaṅlalu,hibajanihambulhapa,tĕkenkahi,sawuŕmanuk·‌yamakĕjaŋ.nadyantityaŋbinahapa,masiḥbakalpacaŋmati,kaliŋtityaŋpañjakcoloŋ,masatityaŋpacaŋhidup·
,luhuŋpisantityaŋluwas·,ṅiriŋgusti,tr̥ĕṣṇamagustimadewa.lamunkakapadhasuka,jalankeᵒeṅgalaŋjani,ᵒeṅgalanlĕmahan·r̥ko,siñahadahanaktahu,tumuliglismamāŕgga,tanpanoliḥ,pa [ 27 ][26 26B]
26
māŕggineñujuŕhalas·.sāmpunṅrañjiŋmariŋhalas·,hanaruŋlāmpaḥnyāglis·,l̥mahanriŋhalas·r̥ko,panoṅosanburonhaguŋ,warakmacan·‌nagapasaḥ,radendewi,marerendeniŋ
kal̥swan·.hakeḥpakṣinemaswara,tuhutuhutadaḥhasiḥ,miribbĕlikal̥son·,kalinduṅandĕṅakdĕṅok·,miribbĕlibĕlikababasditu,maṅdabĕliwāspada,hakeḥbuṅapadākĕmbaŋ,ra
hadengaluḥmamāŕgga,hakeḥburonekapaṅgiḥ,maḥmaḥraselāwanlandak·,kal̥siḥlāwantĕṅālun·,padhamalahibpatiṅlak·,samawĕdi,padaṅuṅsipasaṅidan·.rahadenga
luḥṅandikā,hujarehatuŋtuŋtaṅis·,dijahabĕlimanoṅos·,toŋkatĕpukbānmanutug·,maṅĕliŋmasasambatan·,ṅudakalis·,bĕlimamĕlasintityaŋ.twarakotityaŋtĕman·,nuwo

[27 27A]
27
ninraganhibĕli,deniŋtwarahambaḥr̥ko,maṅaliḥhibĕlipĕsu,hatutpoliḥmāŕgalikad·,tuduḥmāti,matitwaḥsadyayaŋtiyaŋ.dihĕṅkenjabliṅantosaŋ,tuyuḥsantityaŋmaṅaliḥ,hantosti
tyaŋdintodinto,tanpanoliḥbĕlilampus·,tanidusintityaŋlayaḥ,nutugbĕli,janibĕlimasintityaŋ.pnaḥliṅsiŕsaŋhyaŋsūŕyya,nuwutjuraŋmĕṅgĕlbukit·,maderetderetmarerod·,pañjake
yapadhatuyuḥ,l̥mpyaḥl̥mpyuḥyamajalan·,radendewi,l̥sumañalempoḥnĕgak·.tonmahidĕḥhidĕhan·,luraḥlurahiŋkadiri,sadarawatrawatkaton·,raris·‌ᵒeliŋriŋsaŋprabhu,
manaṅismasasambatan·,ṅasihasiḥ,kaṅĕndanetĕkenraga.yanbĕlikāntundijalan·,pir̥ṅaŋsāmbilmamāŕggi,twaratityaŋnudijro,twaraṅituŋyayaḥhibu,widhiṅuduḥtityaŋlwas·,nutugbĕli, [ 28 ][27 27B]
27
bayatwaḥtoŋkatutugan·.yantityaŋmātidijalan·,tityaŋṅĕmasinhibĕli,pir̥ṅaŋjabukaketo,deniŋtityaŋluṅhālampus·,niṅgalpuraṅutaŋhawak·,dĕmakpaliŋ,twaratityaŋnĕmumāŕggā.
yenbĕlitr̥ĕṣṇakentityaŋ,yentityaŋkarimahurip·,bĕlisedadintodinto,bwinhatĕmbetityaŋnutug·,tr̥ĕṣṇantityaṅemamañjak·,riŋhibĕli,ṅamoŋmoŋtr̥ĕṣṇakasukan·.siñahadagĕmĕsñara
p·,hawaktityaṅehiriki,hapanpatoṅosburone,warak·‌macanlāwanpuhun·,nagapasaḥpajulempaŋ,yakṣayakṣi,punikajrihintityaŋ.sagetkatonmawatmawat·,pabyanangĕnĕpsada
giŋ,katiṅhālansadahadoḥ,madagiŋhundislanjaguŋ,buleleŋlawankasela,tuhunrawit·,samipadandanmaṅalap·.rahadengaluḥṅandikā,jalankĕmahĕntohaliḥ,tĕkayajanitoho

[28 28A]
28
jog·,hapaŋbañatĕkĕddhitu,nadyanhadamaṅĕlahaŋ,jalanmaliŋ,bĕstoŋñandaŋkahilayaḥ.lamunñadituneṅĕlaḥ,yal̥mĕsinhidihin·,yantwarabahaṅar̥ko,hajakmakĕjaŋmatuṅgu,lamunhiba
padhasukā,sawuŕpakṣi,pañjakenagiḥgadeyaŋ.sāmpunliṅsiŕsaŋhyaŋsūŕyya,tumulihaglismamaŕggi,tampĕkriŋpabyan·r̥ko,radengaluḥl̥mpyaḥl̥mpyuḥ,hadaṅaduḥtusuklalaŋ,pĕluḥpidit·,hadala
∅buḥmaṅulayak·.liyupadamaṅĕdekaŋ,sarulampahehagigis·,hadanĕtugukmasĕrod·,hadagiḥgiḥhadañaṅuḥ,sāmpuntampĕkriŋpahabyanan·,rawuḥmaṅkin·,saleŋlaṅkuṅinmajalan·
.hadanrajaŋkasela,hadaṅalapdadaḥhundis·,ramepadapakaremos·,hadayanrajaŋlabuḥ,dadikĕdekemabriyag·,radendewi,maliṅgiḥriŋkilapĕtak·.hakeḥpañjakeṅaturaŋ, [ 29 ][28 28B]
28
kaśelalandadaḥhundis·,ramepadhapakaremos·,hadahĕnĕkbasaŋhipun·,baskatahebanmaṅamaḥ,dadaḥhundis·,dadaḥkacaŋlankaśela.hadatoŋdadimajalan·,hĕmaŕlayaḥtanimĕpiḥ,ᵒeṅgalanha
wakepoyok·,mwanñanesubasĕbuḥ,rahadengaluḥṅandikā,hĕntojani,kĕmaḥtuluṅin·‌ᵒeṅgalaŋ.habayaŋhundiskasela,ᵒeṅgalaŋhiyatuluṅin·,yalayaḥᵒeṅgalanpoyok·,liyupadhama
ṅruñuŋ,hadamĕsopinkaśela,dadaḥhundis·,lawut:hyadadiñuliṅaḥ.subal̥pug:hisinhabyan·,deniŋhakeḥmaṅrandahin·,ramepadhapakoreyak·,manĕgakpadamapunduḥ,bagusturunanko
capa,liwatsĕdiḥ,bandanenekatuṅkulaŋ.ṅrasadanekabiṣeka,banradengaluḥśadiri,tan·‌surudruntiker̥ko,maṅlilalilayaŋkayun·,katamanmanikul·‌blakas·,tandwaprāpti,

[29 29A]
29
dipabyananmaciṅakan·.mahiribjal̥matawaḥ,luḥluḥñilsilhundis·,ramepadapakaremos·,tankocapasaŋhabagus·,deniŋtwarapĕdasñiṅak·,deniŋhilid·,kĕtawĕṅanpapagĕran·.saŋhaba
gus·‌nal̥ktĕkaŋ,sagetkatonradendewi,nibayanlawannicondoŋ,ṅiriṅaŋrahadengaluḥ,yenpaṅucaperiŋmanaḥ,tuhuhasiḥ,saṅkandanemahitĕka.lawutdaneñĕtutirūpā,madahaŕbase
hagĕlis·,pĕhĕsehusapaŋhodaŕ,dimuwanemakahukud·,dadiyamasalinrupa,dakikwil·,rambutekaputinkabaŋ.maboreḥgĕtaḥjarak·,makahukuddakicwil·,makañcutmamoṅko
sdadaḥ,manuwakpagĕhanhiju,lawutmanikulbĕlakas·,dĕlakdĕlik·,matanñanekasapĕtak·.lawut:hyamaṅapak:hapak·,maṅruṅusaŋdĕlakdĕlik·,wwaŋhapamaṅrusak·r̥ko,tĕkagĕmaḥmahiṅrubuḥ, [ 30 ][29 29B]
29
twaraṅidiḥtwarahapa,tĕkaṅĕliŋ,hisinhabyan·‌hoñobraṣṭa.magisĕḥlawutñajayaŋ,ramepadhamakatikiḥ,dewaratumatitityaŋ,mlahibpadhapahĕṅsub·,hibagusmasiḥnuduka,dĕlakdĕlik·,
matanñanekasapĕtak·.rahadengaluḥhaṅucap·,ṅandikahasĕmutaṅis·,sajasalaḥniramaman·,hituŋpaṅajinemalu,hajikudahamaḥnira,hituŋhaji,nepañjak·‌niranejuwaŋ.ha
hukud·,nadyandadwa,nirasukamaṅwehin·,saŋbagusṅandikar̥ko,rahadengaluḥmituhu,byanamamanmisukayaŋ,ṅituŋhaji,deniŋbĕskatahetĕlas·.rahadengaluḥṅandikā,hujare
hatuŋtuŋtaṅis·,yensiŋmamanholas·r̥ko,maṅuguniramatuṅgu,hibagusmasiḥnuduka,dĕlakdĕlik·,maṅrasaguyuriŋmanaḥ.masiḥdaneṅapak:hapak·,tan·‌surudmanaheruntik·,

[30 30A]
30
saŋbagusñĕsĕdmatakon·,kenkenkandanñahirawuḥ,dijahañahimadeśa,hĕñenkaliḥ,tĕkatĕkasamaduṣṭa.rahadengaluḥṅandika,hujarehasĕmutaṅis·,hadatutugnirar̥ko,niranu
tugbĕlibagus·,mwaṣṭabagusturunan·,nirapaliŋ,twaraniranĕmumāŕgga.hĕntokenkensikandaña,saṅkantutug·‌yamahi,hapasaṅgupaṅar̥ko,saṅkanñahimahinutug·,rahadenga
luḥṅandika,hasĕmutaṅis·,kenesimamankandaña.niramalumasaṅketa,dipĕkĕnedikadiri,masaṅgupmaraṅkat·r̥ko,twaraniramahanpĕsu,hatutpoliḥmāŕggālikad·,tuduḥ
mati,matitwaḥhambahinnira.hadatalalompoŋsla,paṅutaŋhutaṅanhĕmis·,tĕgĕḥnesyadpar̥ko,payupagĕdogansāmbuŋ,yatuhutmanuhunaŋ,sakadiri,sepantĕlasgalaŋwe [ 31 ][30 30B]
30
tan·.maṅojognirakapasaŕ,hibĕlinorakapaṅgiḥliwatansamayar̥ko,saṅketanetĕṅaḥdalu,janisubakaliwatan·,tĕṅaḥwĕṅi,bĕnĕḥbandanemakalaḥ.kāṅĕnhibagusmi
r̥ṅaŋ,ṅruṅuhujaretwandewi,dihĕṅkenhambaḥdaner̥ko,manutugkalampulāmpu,kaṅĕnhatineṅĕnĕhaŋ,radendewi,sĕdukluwiŕdanekasatan·.rahadengaluḥṅandikā,paṅucapeṅa
sihasiḥ,hatĕhaŋjwaniramaman·,hapaŋniranĕkĕddhitu,yensajabukamuñinña,saŋhapĕkik·,tumulihalonṅandikā.lamunpr̥ĕdomāŕggikĕmo,byanadanemaṅalahin·,maman·
byanabisaliñok·,rahadengaluḥhamuwus·,yansajabukaḥmuñinña,saŋhapĕkik·,tumulirarisṅandikā.rahadengaluḥṅraseŋcitta,haṅucap:hasĕmutaṅis·,hatĕhaŋnirahabosbo

[31 31A]
31
s·,hapaŋniratĕkĕddhitu,māŕggimamanmaṅiriṅaŋ,nenemaṅkin·,lāmuntuwaḥñapasaja.hakeḥpañjakehaṅucap·,damamanmañahiñahi,danehokandasaŋkatoŋ,saŋbagushasĕmukĕñuŋ,
mamantemañiliḥbaṣa,twaḥhakikit·.mamankapokbinhatĕmwaŋ.hdakecondoŋbayan·,twarakonirapupuji,subaholaḥñaner̥ko,maṅatĕhaŋniramalu,tumulirarismajalan·,rade
ndewi,tumulirarismamāŕggā.rahadengaluḥmamāŕggā,sagr̥ĕhanpañjakeṅiriŋ,condoŋbayanmātuŕhalon·,nawihidewakahapus·,hĕnaḥsubajanidĕpaŋ,yentakutin·,hawakkadu
gabĕlaŋtĕṅaḥ.rahadengaluḥhaṅucap·,ṅudadanetwaradini,liñokkapasajamaman·,rahadengaluḥhasĕmur̥ṅu,mamantuwuḥmaṅapusnira,kar̥ptutiŋ,niratwaḥkar̥paŋmaman·.basanirabaka [ 32 ][31 31B]
31
lhĕñak·,niramaṅaliḥhibĕli,bangobanmamaneketo,tanpendaḥmamĕdibuduḥ,maṅakubagusturunan·,mirib:huwil·,yatanpendaḥpanuṅgunsĕma.lalihidewariŋtityaŋ,dawĕgtityaṅemĕma
ñji,masaṅketodisasĕndon·,puputedipasaŕhaguŋ,swebāntityaŋṅantosaŋ,galaŋkaṅin·,dewatanwentĕnprāpta.tityaŋmañjrihinsambaṅan·,makahadmaṅrasamati,radengaluḥkagyatbĕṅoŋ,
mātikonirabanhapus·,bagusturunanṅandikā,tityaŋjati,dawĕgemamaliŋsĕṅkaŋ.tandruḥhidewariŋtityaŋ,maṅudahimiraḥlali,durusaŋhicansaŋhanom·,hantostityaŋkarimandus·,ñana
n·‌yatityaŋtĕkā,ṅaliḥgusti,tityaŋbyanabisabobad·.hibagusrarismasiram·,radengaluḥhasĕmuruntik·,maṅudadinimanoṅos·,gĕbagkohanakemandus·,hapahawakepañjaka,

[32 32A]
32
nenejani,condoŋbayanjalanluwas·.saŋhapĕkik·‌wusmasiram·,rūpanewaluyajati,kadimasinaṅliŋkaton·,radengaluḥmĕñjuḥtundun·,hibagusmaṅrarismĕdal·,dewagusti,hantosaŋ
tityaŋdrika.radengaluḥmaciṅakan·,rarismanoliḥkahuri,tanpaṅucaptĕkabĕṅoŋ,waluyajātisaŋbagus·,tumulirarismañagjag·,saŋhapĕkik·,tumulirarismaṅĕmbān·.hapajamaṅogotityaŋ,ta
ndruḥtĕkeniŋbĕli,banrupanbĕlinekaton·,muñintityaṅeñĕlamut·,hĕñenjanisalahaŋ,hanakbĕli,maṅgawenaŋtityaŋsalaḥ.bagusturunanṅandika,paṅucapehasĕmutaṅis·,kadiwĕṅitiben·
sūŕyya,tuŕmatiŕthakamandalu,l̥gasankohatintityaŋ,tandruḥtĕkeniŋhibĕli,banrupānbĕlinekawon·.bagusturunanhaṅucap·,ṅandikaśabdanemanis·,duḥdewamāsmiraḥhiṅoŋ,maṇiktityaŋma [ 33 ][32 32B]
32
skaluŋ,pupunĕnkawuladewa,saŋdyaḥhari,māŕggimantukkajropurā.rahadengaluḥmamāŕgga,sagrahanpadhamaṅiriŋ,maderekderekmarerod·,hiriṅaneradengaluḥ,samipadhaṅalapsĕkaŕ,rade
ndewi,ṅalapsĕkaŕcanigara.bagusturunan·‌ṅandika,mamāŕggikemiraḥmaṇik·,suwe-sandijalan·r̥ko,rahadengaluḥhamuwus·,māŕggikebĕlidumunan·,tityaŋṅiriŋ,sāmpunprāpta
riŋbañciṅaḥ.rahadengaluḥkawĕṅan·,siŋtiṅalinsāŕwwalwiḥ,tanpendaḥdiswaŕggan·r̥ko,balenekaliwatluhuŋ,balenesaŕwwamagambaŕ,saŕwwahukiŕ,mapaplokmiraḥrātna.bagusturunanha
ṅucap·,ṅandikaśabdanemanis·,duḥdewaratumāsmiraḥ,māŕggikapurasaŋharum·,radendewitanpaṅucap·,bĕṅoŋraris·,bagusturunanṅandikā.napimāŕggānkal̥l̥ṅan·,raha

[33 33A]
33
dengaluḥtanñawurin·,saŋbagusṅandikahalon·,māŕggikemantukandumun·,rahadengaluḥmamāŕggā,sāmpunprāpti,rahadengaluḥmariŋpura.rahadengaluḥkawĕṅan·,ṅandikaśabdanemani
s·,mahiribdiswaŕggān·r̥ko,swaŕgganejanikatĕpuk·,bagusturunanṅandikā,dewagusti,napimāŕggankal̥ŋl̥ṅan·.rahadengaluḥtanpaṅucap·,mañiṅakbuṅanerawit·,tanpaṅucaptĕkabĕ
ṅoŋ,mañiṅakbaleneluwuŋ,balenesaŕwwamagambaŕ,saŕwwahukiŕ,matogogmaṅisigadha.debĕkuŋkagyatmañiṅak·,luḥmwanimañagjagin·,ñenhajak:hidewaṅĕloḥ,nikahinnetityaŋra
tu,bagusturunanṅandikā,hasĕmukĕñiŋ,debĕkuŋrarishaṅucap·.nesubakaswapna,hokansaŋprabhukadiri,debĕkuŋkaliwatgawok·,duḥmaṇiktityaṅeratu,hidewasiratuntityaŋ,saŋhapĕ [ 34 ][33 33B]
33
kik·,tumulikĕñuŋhaṅucap·.debĕkuŋrarishaṅucap·,dewantityaṅemāsmaṇik·,marikimiraḥmāshiṅoŋ,hibĕkuŋmañagjaggupuḥ,mañaṅkolbagusturunan·,nenehistri,mañaṅkolsira
rahadyan·.rarismuṅgaḥkapamr̥ĕman·,debĕkuŋsukatansipi,tumulimuṅgaḥsaroron·,debĕkuŋnemwanigupuḥ,ṅayahinbagusturunan·,sukasahi,sĕkatemaṅĕlaḥpyanak·.sahimebat·‌ᵒeba
tan·,majujonjujonansahi,tankocapdebĕkuŋr̥ko,kocapahidasaŋprabhu,manutugputranehilaŋ,radendewi,riŋkadiridanehilaŋ.saŋprabhurarisṅandikā,kakadĕmaŋdĕmuŋpatiḥ,ma
hipadhakepahĕkaŋ,hipatiḥlandĕmaŋdĕmuŋ,saŋprabhurarisṅandikā,dĕmuŋpatiḥ,prabĕkĕlsamikaseṅan·.kĕmaḥkakapatiḥpadha,haliḥyarahadendewi,kijayatibañar̥ko,tohoñaṅaŋ

[34 34A]
34
hajakmaṅruruḥ,patiḥmantridĕmuŋdĕmaŋ,padaṅaliḥ,sawuŕmanukpadhanĕmbaḥ.saŋprabhumaliḥṅandikā,lamunñanenemamañjiŋ,hajak·‌yamahir̥ko,kĕnĕḥniraṅaṅgonsunu,lamuntwarahiyañuwaŋ,
nemamañji,katĕpuk:hyamatiyaŋ.lamunñahiyamañuwaŋ,hanakenemamanji,yakadudukpyanak·r̥ko,twaraniraṅĕlaḥsunu,lamun·‌yañamañuwaŋ,nemamañji,subal̥gahatinira.hidĕmaŋdĕmuŋ
kocapa,kaluntaluntamaṅaliḥ,dihalasedintodinto,maṅruruḥnorakatĕmu,hajakdanepadadwanan·,dĕmuŋpatiḥ,kaluntaluntamamāŕggā.tankacaritariŋdalan·,pamāŕgginesa
dagati,pamāŕgginesāmpunhadoḥ,tankop·‌sāmpuntĕduḥ,prāptariŋkaraŋnuroja,dĕmuŋpatiḥ,parāŕyyanedibañciṅaḥ.rarisdanemaciṅakan·,makĕjaŋrarisñiṅakin·,tanpaṅuca [ 35 ][34 34B]
34
ptĕkabĕṅoŋ,mañiṅakbalenemurub·,saŕwwahukiŕsaŕwwagambaŕ,ñandiŋbeji,balenedanta-mabĕñciṅaḥ.menbĕkuŋmaṅkinkocapa,rawuḥsakiŋpasaŕmaṅkin·,kumr̥ĕtagmanaher̥ko,saŋpatiḥsage
tmaluṅguḥ,hipatiḥrarisṅandikā,dinibibi,deśanapikewāṣṭaña.punikikaraŋnuroja,ratuhapañĕnĕŋdini,byanahadaratur̥ko,humaḥtityaŋsakiŋhilu,tumulimātuŕglisaŋ,riŋsaŋpĕkik·,
menbĕkuŋrarismatura.dewaratugustintityaŋ,hidewaratukakaliḥ,wentĕntamyudiwaŋr̥ko,hutusanhidasaŋprabhu,tanhuruŋhidewaseda,rahadendewi,ṅandikahasĕmuhica.marikabĕlika
jaba,hĕnĕminhikakipatiḥ,masayabraŋtir̥ko,mrikasāmpunbĕlipĕsu,nikayaŋjamaṅkintityaŋ,sāmpundriki,saŋbagustanpiwalhaŕṣa.bagusturunanṅandika,sandikanhidewadyaḥhari,saŋbagusmaha

[35 35A]
35
tuŕhalon·,tityaŋtanpamiwalkayun·,tumulihaglismĕdal·,saŋhapĕkik·,sāmpunprāptariŋbañciṅaḥ.bagusturunanṅandikā,kakipatiḥkoyenprāpti,hidĕmaŋdĕmuŋmasĕrod·,hiṅgiḥtityaŋ
dewaratu,tityaŋhutusansaŋprabhu,nenemaṅkin·,manutugputranehilaŋ.tinutugtankatutugan·,tankarwanlakunemaṅkin·,saŋbagusṅandikahalon·,gustinkahiradengaluḥ,subadinirakṣanti
tyaŋ,dĕmuŋpatiḥpatiḥ,haṅucap·‌sukaneliwāt·.tityaŋkahutusmitatas·,yankantĕnhidewaṅambil·,paṅandikandasaŋkatoŋ,hidewakadudukṣunu,pacaŋṅantipañĕnĕṅan·,dikadiri,kena
kkayunesaŋnātha.rahadengaluḥkajaba,sagr̥ĕhanpañjakeṅiriŋ,rawuḥmariŋjabar̥ko,ṅandikaśabdanehalus·,kakipatiḥkoyeprāpta,dĕmuŋpatiḥ,haṅucap:hasĕmuhica.0. [ 36 ][35 35B]
35
ᵒitigaguritanhanakbĕkuŋ,ᵒinārontal·‌dhruwen·,hidabagus·‌wayanputuhadñana,griyapĕndĕm·,karaṅasĕm·.sanenĕdunin·,hiñomandĕgĕŋ,kuwum·,hamlarāja.puputsinurā
t·,kāladinā,śa,ka,warakrulut·,śaśiḥkaṣa,ᵒiśāka,1921.0.