Dukuh Jumpungan (Semarajaya)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Dukuh Jumpungan (en); Dukuh Jumpungan (ban); dukuḥ​jumpuṅan· (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar tatwa (ban) dukuḥ​jumpuṅan· (ban)
Dukuh Jumpungan 
lontar tatwa
Inggih punikaLontar
Genah Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali, Museum Semarajaya
Wit negara
  • Indonésia
Genah pawedaran
  • Sekartaji, Nusa Penida, Klungkung
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Wariga
Linggah
  • 3,2 cm
Lantang
  • 44,7 cm
Lempir
  • 46 (1, Museum Semarajaya)
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][Depan]
//0//hanantamaṅkanāpitutuŕhidatahyaŋṅkalā,mariŋbuṭādṅĕn·,satiṅkahiŋmanuṣā,yattawuwusĕncitr̥ĕṅaddha,citr̥ĕseṇnā,luṅṅāmariŋmr̥ĕccapaddhā,hahyaŋhyaŋniŋmanuṣā,
hakaŕyyasasawahan·,hakaŕyyahĕmĕlhamĕlan·,hamuluŋmariŋṅamĕl·,riŋsawaḥnyahamuluku,pr̥ĕsammātinulaŕtulaŕdeniŋwwaŋ,liniddhahyaŋcitr̥ĕṅaddhācitr̥ĕseṇnā,si
rātāwwaŋhaywasiramamidhiknyamwaŋbantas·,mwaŋbabanoŋbañu,hanasirāhasuŋsari,binĕñcanāsirā,holiḥbhuṭāniŋpritiwi,nahantahumijiltāsirahyaŋṅkarā,da
tĕŋriŋmanuṣāpaddhā,linoccanandheniŋṅhyaŋ,dawandhāpr̥ĕtekāyaŋhamĕṅgĕlmaṅgĕlmisnu,haṅgaweluluputan·,gagaduhan·,hamr̥ĕtekāyaŋtiti,halaṅgaŕlaṅgaŕriŋmima
[Belakang]
sariranku,tkapunaḥ,ᵒo,śa,huyaḥwuku,sirataknahidĕŕkiwa,piŋ,3.0.ᵒikipiyolas·saŋhyaŋsmara,ᵒom̐saŋṅyaŋsmarajaya,sukṣmāhaya.handhawut:hatmānolyanu
mañjiŋṅaknāmariŋṅaku,tkalaḥpomā,3,śa,kamāptakdhiragā,paṅanhaknāwoŋhistri,haywawerajrodeḥ,yawerātanṣidipalanya.0.

Transliterasi[uah]

[depan]

//0// hana nta maṅkanā pitutuŕ hida ta hyaŋṅ kalā, mariŋ buṭā dṅĕn·, satiṅkahiŋ manuṣā, ya tta wuwusĕn citr̥ĕ ṅaddha, citr̥ĕ seṇnā, luṅṅā mariŋ mr̥ĕcca paddhā, hahyaŋ hyaŋ niŋ manuṣā, hakaŕyya sasawahan·, hakaŕyya hĕmĕl hamĕlan·, hamuluŋ mariŋ ṅamĕl·, riŋ sawaḥnya hamuluku, pr̥ĕsammā tinulaŕ tulaŕ deniŋ wwaŋ, liniddhah yaŋ citr̥ĕ ṅaddhā citr̥ĕ seṇnā, sirā tā wwaŋ haywa sira mamidhik nyam waŋ bantas·, mwaŋ babanoŋ bañu, hana sirā hasuŋ sari, binĕñcanā sirā, holiḥ bhuṭā niŋ pritiwi, nahan tahu mijil tā sirah yaŋ ṅkarā, datĕŋ riŋ manuṣā paddhā, linoccanan dheniŋ ṅhyaŋ, dawan dhāpr̥ĕtekā yaŋ hamĕṅgĕ lmaṅgĕl misnu, haṅgawe luluputan·, gagaduhan·, hamr̥ĕtekāyaŋ titi, halaṅgaŕ laṅgaŕ riŋ mima

[belakang]

sariranku, tka punaḥ, ᵒo, śa, huyaḥ wuku, sira ta kna hidĕŕ kiwa, piŋ, 3. 0. ᵒiki piyolas· saŋ hyaŋ smara, ᵒom̐ saŋ ṅyaŋ smara jaya, sukṣmā haya. handhawut: hatmā nolyanu mañjiŋ ṅaknā mariŋ ṅaku, tka laḥ pomā, 3, śa, kamā ptak dhiragā, paṅan haknā woŋ histri, haywa wera jrodeḥ, yawerātan ṣidi palanya. 0.