Dharma Pawayangan (Semarajaya)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Dharma Pewayangan (en); Dharma Pawayangan (ban); ḍaŕma​pewayaṅan· (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar swagina (ban) ḍaŕma​pewayaṅan· (ban)
Dharma Pawayangan 
lontar swagina
Inggih punikaLontar
Genah Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali, Museum Semarajaya
Wit negara
 • Indonésia
Genah pawedaran
 • Sidemen
Nganggén basa
 • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
 • Wariga
Linggah
 • 3,5 cm
 • 3,3 cm
 • 3,1 cm
Lantang
 • 41,5 cm
 • 33,4 cm
 • 42,6 cm
Lempir
 • 6 (2, Museum Semarajaya)
 • 2 (1, Museum Semarajaya)
 • 5 (3, Museum Semarajaya)
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][depan]
//0//ᵒikil̥kasiŋhaṅwayaŋriŋsariranta,yanṣirawruḥriŋsukṣmāriŋragantawnaŋsira,ma,gĕdĕboŋpinakaragā,racikpinakagaliḥ,rajĕgpinakātaṅan·,
talipinakāwwat·,kliŕpinakākulit·,kajnĕṅanḍenirasaŋṅyaŋtripurusṣā,simbepinakābibiḥ,l̥ṅispinakābayu,sigipinakāliddaḥ,saŋṅyaŋbahniŋpina
kānetrā,l̥ṅisbatarabrahmā,sigibhaṭārayamā,saŋṅyaŋbahniŋbhaṭāraᵒiswara.0.klisaŋṅyaŋkoŕsikā,ṅa,gĕdĕboŋsaŋṅyaŋgaŕgā,talisaŋṅyaŋmeŕri,raci
kṣaŋṅyaŋkosya,saŋṅyaŋpratajalasusumiŋmacik·,susumiŋrajĕg·bataraludrarajĕgtĕṅĕn·,saŋṅyaŋsaŋkararajĕgkiwa.0.paṅukab·kropak·,ᵒiḥtaṅiya
[belakang]
kagetkataraŋgul·,tamoniŋwaŕniniŋṅulun·,hulunhanuṅgaŋl̥mbuputiḥ,hakalihan·,lanṣrimahadewi,pinayuṅaṅkalacakrā,pinagĕranṣaŕwwasañjatā,
hatĕtĕkĕnḍadĕṅanṣanak·,ruṅonaknāśalokaniŋṅulun·,ᵒastapadosacatuŕputo,dripurus·,soheŋheŋheŋgul·,dwiśriṅgisaŋkaranuheka
goleŋᵒikaguliŋ,saptaloñcaḥgomepāl·,heṇḍaḥcacacalahicalahi,ᵒaum̐śriyaŋwenamunamasiwayanamaḥ//0//

Transliterasi[uah]

[depan]

//0// ᵒiki l̥kasiŋ haṅwayaŋ riŋ sariranta, yan ṣira wruḥ riŋ sukṣmā riŋ raganta wnaŋ sira, ma, gĕdĕboŋ pinaka ragā, rasik pinaka galiḥ, rajĕg pinakā taṅan·, tali pinakā wwat·, kliŕ pinakā kulit·, kajnĕṅan ḍenira saŋṅyaŋ tripurusṣā, simbe pinakā bibiḥ, l̥ṅis pinakā bayu, sigi pinakā liddaḥ, saŋ ṅyaŋ bahniŋ pinakā netrā, l̥ṅis batara brahmā, sigi bhaṭāra yamā, saŋ ṅyaŋ bahniŋ bhaṭāra ᵒiswara. 0. klisaŋ ṅyaŋ koŕsikā, ṅa, gĕdĕboŋ saŋ ṅyaŋ gaŕgā, tali saŋ ṅyaŋ meŕri, racik ṣaŋ ṅyaŋ kosya, saŋ ṅyaŋ mratajala susu miŋ macik·, susumiŋ rajĕg·batara ludra rajĕg tĕṅĕn·, saŋ ṅyaŋ saŋ kara rajĕg kiwa.0. paṅukab·kropak·, ᵒiḥ taṅiya

[belakang]

kaget kataraŋgul·, tamoniŋ waŕniniŋ ṅulun·, hulun hanuṅgaŋ l̥mbu putiḥ, hakalihan·, lan ṣri mahadewi, pinayuṅaṅ kala cakrā, pinagĕran ṣaŕwwa sañjatā, hatĕtĕkĕn ḍadiṅan ṣanak·, ruṅonaknā śalokaniŋ ṅulun·, ᵒasta padosa catuŕ puto, dripusu, soheŋ heŋ heŋgul·, dwi śriṅgi saŋ karanuheka goleŋ ᵒika guliŋ, sapta loñcaḥ gomepāl·, heṇḍaḥ caca cala hicalahi, ᵒaum̐ śri yaŋ we namunama siwaya namaḥ //0//