Carun Sasih (Semarajaya)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Carun Sasih (en); Carun Sasih (ban); Carun Sasih (id) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar wéda (ban); naskah daun lontar Bali (id) ​​carun·​sasiḥ (ban)
Carun Sasih 
lontar wéda
Bali-lontar-carun-sasih-250ppi.pdf
Inggih punikaLontar
Genah Gedong Kirtya, Museum Semarajaya
Wit negara
  • Indonésia
Genah pawedaran
  • Sekartaji, Nusa Penida, Klungkung
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Weda
Linggah
  • 3,5 cm
  • 3,2 cm
Lantang
  • 50 cm
  • 43,2 cm
Lempir
  • 8
  • 84
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][depan]
1,
//0//sintawtuniŋrare,watĕknya,9,huripnya,ma,paṅawakṣuŕyya,dumadisaŋmahapañcabhuṭā,palamahanyaludra,kayuputiḥkĕnayodya,manuknyabaṅoba
ṅo,lintaŋnyakustā,lanaṅṣaŋsintā,madyabĕnakya,waṅkĕṅlatinya,mĕmĕkrambutnya,jajaŕhuntunya,baŋbaŋhawaknya,lokakaŕṇnanya,mĕmĕsahambĕknya,pasisi
mpĕnyagdhoŋkuñci,lumbuŋsuhuŋ,pawĕtinyataŋtaŋnya,hikatakayatakna,ᵒuripnya,saŋsintā,mamaṇniŋkayatanna,pnilaradesaŋhapañcabutā,maŕmaniŋlarane
nya,salaḥkar̥p·,malakulinukat·,panakit:hirasaŋsintā,siraḥcāṅkĕm·,hiruŋ,walihat·,waṅkoŋ,poyuhuyuhan·,koreŋ,sasanāṇnya,riŋpurus·
[belakang]
wugu,ṅa,pa,taŋ,piŋ,3, || waya,wra,pwa,ta,piŋ,13 || klawu,ᵒa,pwa,paŋ,piŋ,3, ||dukut·,bu,ᵒu,pa,piŋ,11,||watugunuŋ,ra,ka,ti.ka.dha.
,bu,ka,taŋ,piŋ,5, || hambaḥmkaŕyyahayu,ṅa. || mulunadi,skaŕyyāhayu,ṅa. ||btĕŋtulus·skaŕyyāhayu,ṅa.||,wra,wa,taŋ,piŋ,4,
padĕdadimkaŕyyahayu,ṅa. || ,śa,ka,puŕ. ||haṅlabuŕᵒupas·rahayu,ṅa.

Transliterasi[uah]

[depan]

1, //0//sinta wtuniŋ rare,watĕknya,9,huripnya,ma,paṅawak ṣuŕyya,dumadi saŋ maha pañca bhuṭā,palamahanya ludra,kayu putiḥ kĕna yodya,manuknya baṅoba ṅo,lintaŋnya kustā,lanaṅ ṣaŋ sintā,madya bĕnakya,waṅkĕṅ latinya,mĕmĕk rambutnya,jajaŕ huntunya,baŋbaŋ hawaknya,loka kaŕṇnanya,mĕmĕsa hambĕknya,pasisi mpĕnya gdhoŋ kuñci,lumbuŋ suhuŋ,pawĕtinya taŋtaŋnya,hika ta kayatakna,ᵒuripnya,saŋ sintā,mamaṇniŋ kayatanna,pnilara de saŋ ha pañca butā,maŕmaniŋ larane nya,salaḥ kar̥p·,malaku linukat·,panakit:hira saŋ sintā,siraḥ cāṅkĕm·,hiruŋ,walihat·,waṅkoŋ,poyuhuyuhan·,koreŋ,sasanāṇnya,riŋ purus·


[belakang]

wugu,ṅa,pa,taŋ,piŋ,3, waya, wra, pwa, ta, piŋ, 13 klawu, ᵒa, pwa, paŋ, piŋ, 3, dukut·, bu, ᵒu, pa, piŋ, 11, watugunuŋ, ra, ka, ti. ka. dha.
,bu,ka,taŋ,piŋ,5 hambaḥ mkaŕyya hayu, ṅa. mulu nadi, skaŕyyā hayu, ṅa. btĕŋ tulus· skaŕyyā hayu, ṅa. , wra, wa, taŋ, piŋ, 4,
padĕ dadi mkaŕyya hayu, ṅa. , śa, ka, puŕ. haṅlabuŕ ᵒupas ·rahayu, ṅa.