Bungkahing Puja (Semarajaya)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Bungkahing Puja (en); Bungkahing Puja (ban); buŋkahiŋ​puja (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar wéda (ban) buŋkahiŋ​puja (ban)
Bungkahing Puja 
lontar wéda
Inggih punikaLontar
Genah Museum Semarajaya, Kabupatén Klungkung, Indonésia
Wit negara
  • Indonésia
Genah pawedaran
  • Sekartaji, Nusa Penida, Klungkung
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Weda
Linggah
  • 2,8 cm
Lantang
  • 40,5 cm
Lempir
  • 18
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][depan]
[broke]mmāsarinirat·,hastu,tidadeniŋlokā,ᵒom̐samapuŕnāyanamaḥswahā,ᵒaum̐riŋpuŕwwagneyan·,dakṣinnānaritipacimā,wayabya,ᵒutara
[broke]dayusidakaŕyya,bagawanpañarikan·,sidahanĕk:hakĕnhaṅutus·,hatuŕhakĕn·,sariniŋbabantĕn·,ᵒaum̐namunamaḥswahā.0.
[broke]nĕmuklis·,pukulunmanusannirahaṅaturaŋlis·,timpetempir̥keḥ,pukunṣirāhamtasiŋsgarahijo,sirahamtasiŋ
[broke]nurunnakĕnmariŋsunyantara,ᵒaum̐śrīyawenamunamaḥsiwaya.0.duk:hanĕktĕklis·,ma,ᵒom̐kubakkubik·dukṣirariniṅgi
[belakang]
[broke]t·,kalaḥsiṅatakṣuconte,mwaḥhibutāhastawarasidahanṣami,kaliḥhibutahañjahañja,butapaṅkaḥ,
[broke]ṅkoŋ,hibutāyakṣābutayakṣi,mwaḥbutādadari,kaliḥhibutādasāratā,piŋkaliḥhidasaŋṅamruwwaka
[broke],sinar̥ṅanriŋhibutakalāsami,samipadāmaliṅgāmaliṅgiḥ,riŋsapatṅaḥhiŋpakaraŋṅan·,kasaṅgrahantukwawantĕ
[broke]mrawākalaturun·,haṅakṣihupakaraniŋwawantĕnan·,mwaḥsucidwaŋsoroḥ,sahaduluranhayammañḍawaŕṇnā,samipadā

Transliterasi[uah]

[depan]

[broke] mmāsarana rut·, hastu, hina deniŋ lokā, ᵒom̐ samapuŕnā ya namaḥ swahā, ᵒaum̐ riŋ puŕwwa gneyan·, dakṣinnā nariti pacimā, wayabya ᵒutara [broke] sidayu sidakaŕyya, bagawan pañarikan·, sidaha nĕk:hakĕn haṅutus·, hatuŕhakĕn·, sariniŋ babantĕn·, ᵒaum̐ namu namaḥ swahā.0. [broke] nĕmuklis·, pukulun manusa nnira haṅaturaŋ lis·, timpe tempir̥keḥ, pukun ṣirā hamtasiŋ sgara hijo, sira hamtasiŋ [broke] gurunnakin mariŋ sunyantara, ᵒaum̐ śrī yawe namu namaḥ siwa ya.0. duk:hanĕktĕk lis·, ma, ᵒom̐ kubak kubik·duk ṣira riniṅgi

[belakang]

[broke]t·, kalaḥ siṅatak ṣuconte, mwaḥ hi butā hastawara sidahan ṣami, kaliḥ hi buta hañja hañja, buta paṅkaḥ, [broke] ṅkoŋ, hi butā ya kṣābuta yakṣi, mwaḥ butā dadari, kaliḥ hi butā dasā ratā, piŋ kaliḥ hida saŋ ṅamru wwaka [broke], sinar̥ṅan riŋ hi buta kalā sami, sami padā maliṅgāma liṅgiḥ, riŋ sapatṅaḥhiŋ pakaraŋṅan·, kasaṅgra hantu wawantĕ [broke] mrawā kalaturan·,haṅa kṣihupakaraniŋ wawantĕnan·, mwaḥ suci dmaŋ soroḥ, saha duluran hayam mañḍa waŕṇnā, sami padā