Asta Kosala Kosali 42 A

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Aṣṭa Kosalā Kosali (en); Asta Kosala Kosali (ban); ᵒaṣṭa​kosalā​kosali (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar swagina (ban) ᵒaṣṭa​kosalā​kosali (ban)
Asta Kosala Kosali 
lontar swagina
  Wikipédia
Inggih punikaLontar
Soroh
 • Wariga
Genah Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali, Wanagiri, Museum Semarajaya
Wit negara
 • Indonésia
Genah pawedaran
 • Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali
Nganggén basa
 • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
 • Wariga
Linggah
 • 3,6 cm
 • 3,4 cm
Lantang
 • 35 cm
 • 43,1 cm
Lempir
 • 39 (1, Kapustakaan Kantor Dokuméntasi Budaya Bali)
 • 39 (1, Wanagiri)
 • 30 (1, Museum Semarajaya)
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Lontar ini adalah salah satu jenis lontar wariga yang berisi tentang pedoman tata cara membangun rumah atau bangunan lainnya. Dimulai dari tata letak, tata cara membangun tempat tinggal dan juga pura/tempat suci berdasarkan perhitungan hari baik dan pemilihan lahan.

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][depan]
//0//nyanpaṅalapiŋpal̥mahan·,gnahipatoron·,sajroniŋpañĕṅkĕŕ,riŋpuŕwwaṅwilaŋ,rawuḥriŋ,pa,śeśanyawilaŋsamiriṅar̥p·,lwiŕnya,śeśa,1,ᵒutamā,śeśā
,2,madya.śiśā,3,tkapriḥ.śeśa,4,kweḥbakti.śiśa,5.lwiḥguṇnā.śeśā,6,kweḥpirak·.śeśa,7,kabrahman·.śeśa,8,lwiḥdana.śeśa,9,
halahayu,śeśa,10,hiṣtrikadaliḥ.śeśa,11,histrikalpa.śeśa,12,karajabaya.śeśa,13,kweḥmusuḥ.śeśa,14,śugiḥmaspirak·.śeśā
15.lwiḥguṇnā.śeśā,16,dananiwoŋlen·.śeśa,17,kabrahman·.śeśā,18,kweḥtkabakti.śeśa,19,kweḥhutaŋ.śeśa,10,griŋkarogan·.śeśā
[belakang]
||||mantranlis·,ma,ᵒaum̐saŋsanuŕswetā,sanuŕraktā,sanuŕpitā,sanuŕkr̥ĕsnā,sapaklesanṣbĕlkanḍĕl·,ᵒikahadrowetatbasan·,sidirastuyanamaḥswahā.//0//
.nyan·nistāmadyahutamaniŋpaṅyadñaṇnā,yoghga∅smadi,makiŕtyapuŕnamāmwaŋtil̥m·,yanbutāyadña,namaḥswattaṃ,yanḍewayadña,sāmaḥswaᵒā,yanpitrayadña
,namaḥswadḍā,hiṅĕtaknahayyalali.//0//hitipujācaru,ma,ᵒaum̐sucisucitiŕttākamanḍali,tiŕtthādewi,tiŕttapuji,tiŕtthāsaŋṅyaŋṅayu.ᵒaum̐tiŕttākama
nḍalā,tiŕtthāsucinareswarā,tiŕtthākratthāpralinadakara,tiŕttāhajñana,sidakarā,ᵒom̐namaḥswaᵒā,ᵒaum̐siwasapuŕṇnayanamaḥ.0.

Transliterasi[uah]

[depan]

//0// nyan paṅalapiŋ pal̥mahan·, gnah ipatoron·, sajroniŋ pañĕṅkĕŕ, riŋ puŕwwa ṅmila, rawuḥ ri, pa, śeśanya wilaŋ sami ri rār̥p·, lwiŕnya, śeśa, 1, ᵒutamā, śeśā , 2, madya. śiśā, 3, tka priḥ. keka, 4, kweḥ bakti. śiśa, 5. lwiḥguṇnā. śeśā, 6, kweḥ pirak·. śeśa, 7, kabrahman·. śeśa, 8, lwiḥ dana. śeśa, 9, hala hayu, śeśa, 10, hiṣtri kadaliḥ. śeśa, 11, histri kalpa. śeśa, 12, karaja baya. śeśa, 13, kweḥ musuḥ. śeśa, 8, lwiḥ dana. śeśa, 9, 15. lwiḥ guṇnā. śeśā, 16, danani woŋ len·. śeśa, 17, kabr̥ĕhman·. śeśā, 18, kweg·tka bakti. śeśa, 19, kweg·hutaŋ. śeśa, 10, griŋ kawogan·. śeśā

[belakang]

mantran lis·, ma, ᵒaum̐ saŋ sanuŕ swetā, sanuŕraktā, sanūŕ pitā, sanuŕ krasnā, sawa klesan ṣbĕl kanḍĕl·, ᵒika hadrowo tatbasan·, sidi rastu ya namaḥ swahā. //0// . nyan· nistā madya hutamaniŋ paṅyadñaṇnā, yoghga ∅ smadi, makiŕtya puŕnamān waŋ til̥m·, yan butā ya dña, namaḥ twattaṃ, yan ḍewa ya dña, sāmaḥ swaᵒā, yan pitra ya dña , namaḥ swadḍā, hiṅĕtakna hayya lali. //0// hiti pujā caru, ma, ᵒaum̐ suci suci tiŕttā kaman ḍali, tiŕtthā dewi, tiŕtta puji, tiŕtthā saŋ ṅyaŋ ṅayu. ᵒaum̐ tiŕttā kama nḍalā, tiŕtthā suci nareswarā, tiŕtthā kratthā pralina dakara, tiŕttā hajñana, sida karā, ᵒaum̐ siwa sapuŕṇna ya namaḥ. 0.