Kaca:Nemoe Karma.pdf/62

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

60

—,,Njai té Loeh Wiri, mémé toeah saking pasadja ngraos tekèn Loeh, boeatné njai apang djati njrita tekèn mémél"

— ,,Baan apa, mé?"

— ,,Né dja, ban oendoek njainé makoerenan tekèn I Sangga saking kènkèn toeah pasadjan njet njainé, krana njai kéne, sai-sai maijegan dogèn?”

— ,,Jèh, sangkal mémé tandroeh tekéning njet tiangé? Kadèn oeli maloean tiang soeha ngorahang tekèn mémé, oeling satondén tiangé pagaénang mémé, melah raos tiangé tekèn mémé, toer mangidih olas tiang, apang eda mémé ngènèang uang boeka djani, mémé masih ledjeh. Maan ‘poeka djani, apang ada kentjanin mémé, alihang mémé kéné kéto. Jata mémeé nelahang béa koeda, samas, karo sigar, sèket ringgit, adji tigang atak ringgit, mirib sijoe ringgit, sijoe pang ngedil pesan, lamoen tocah saking pada tra ada njet tiang. pedas prabéan méméné makoetang pratjoema. Né djani eda mémé njebetang tekèn prabéan méméné telah amoen to, ban mémé masih tra moepoe djelema. Krana kéto, sing sida ban tiang boein, lakar ngangsehang negen tategenan méméné sabaat-baat tènènan, ada amboelan maoekoem mateteh ban goenoeng tiang dèwèk tiangé. Nah tjendekang, boeat masomah tiang soewoed tekèn ija. nanging oendoek manjama taoe pesan ilang tekèn ija. nanging oendoek manjama. taoe pesan tiang teken dèwèk tiangé enoe mamindon tekèn ija oeli wadoe.”

— ,,Bah, jan kakéto idep njainé. Jadi anaké boeka mémé sing da ngelah saoet, amah ban belog méméné, anggon njai rarama amoen djani, nah tjendekné kanggo-kanggo ké nijai ngètakang tandoek njainé djani!"


MATENMOE.


Saoewoesan ipoené mareraosan asapoenika, inah wènten malih asasihne. djag mobos Ni Wiri boedal. ka oemah palekadanipoené, santoekan ipoen polih katigtig banget, djantos matandang babak beloer, kalih beseh ring padèwèkanipoené. Jadiapin Ni Wiri ngamboel sapoenika. I sangga tan pisan koemarisin ngrereh ipoen patjang mapasihin, mangdé prasida ipoen njak matoelak malih, patjang ngajahin dèwèkipoené. Malah sing djalan-djalan ipoen ngamedelang padjar kaon-koen malok sapoenika-sa-