Kaca:Nemoe Karma.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

22

dini! Ija oeli i dasa lemeng djani toesing taèn nawang-nawang moelih, jan didja kapo genah paranné djani?”

— ,,Jèh, kènkèn kranané i beli kéto?”

— ,,Kranané ija kéto, tiang sing dja nawang pastin kenehné pesan. Nanging ada laad dadalané, ngawinang ija bocka kéto. I dasa dina djani, dini ada tatadjèn trang. Wirèh ija moela babotoh, soeba masih gelarin tiang, nanging toeah doeang ringgit. Keneh tiangé apang kéwala dogèn ija miloe matoeoetin, èdalem masih tiang jèn ija toesing bareng-bareng tekèn timpalné, api toewi adji nis pesan.”

— ,,Nah, to heneh pitoenyan emboké, maan?”

— ,,Maan, anaké boeka tiang anggona timpal, sahasa keneh tiangé ngitoengin awakné, wirèh sasoewoedan gaéné i pidan, ija noetoerang dèwèkné ngelah oetang karo belah ringgit. Dèning kéto, dadi tiang sarat ngenehang ané lakar anggon neboe-neboe oetangé ento, matamboen ban tiang mara selaé ringgit. pedjang tiang siq tongos kamben tiangé djelé-djelé. Boeina tiang sing dja njambat tekèn ija. Soewoed tatadjén, tiang ngagen ngedjang pipis boein, dapetang tiang pipis tiangé toesing ada noe angan akètèng. Srep-srep tiang, ija lijoe koné kalah, boeina lijoe mamirat di tatadjèn.”

— ,,.Bah, pedas ento ané ngranajang. Tiang bani mitoewijang, i beli ané njoeang pipis emboké. Ija soeba papal boeka i kéto, doegas enoe koerenanné maloean.”

— ,,Toeah amboel to oendoek njaman Pan tjeningé dini. Man boeka djani, anaké boeka tiang, sing dja bisa ngraos ngadjak Pan tjening. Isina eda ké Pan tjening ngedjang sebet kalih tategenan sig oekoedan tiangé, krana kéto, tiang djelma loeh toer toeara taoe di galoer, boeina sing kanggo ngraos.”

— ,,Ento sing kéné embok. Jan boeating kanggo ngraosé, anaké loeh boeka embok, jan tjara tiang kanggo pesan. Krana kéto, sing dja ada patitis idep wiadin raos emboké njimpang tekèning papatoetan anak lijoe. Jèn soeba ké pitoewi sadja kènto,”

— ,,Jèn boeat sadja kalawan toesingé, djani Pan tjening sing dja njidajang ngalih tatoewiané pesan, sakéwala Pan tjening eda waneh, nganggon tiang njama-njamaan latjoer, kadoeng katepoeké boeka djani. Kasoewèn-soewèn sinah tawang Pan tjening, apa adané dikeneh tiangé.”