Kaca:Nemoe Karma.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

17

ipoené ngadoe papinah, matanding ring anak matadah sada lengkoeng sindoek: Dados loehipoené matjeboer saha maid soeara.

— ,,O, nah, ento soeba, krama drestané sangetang! Angdénja jan ada krama sadtataji, drestajanga ban anaké, dèwèké apang moesti matoeoetin bareng. Koena dresta orahang boein; tjara beliné patoet pesan sakabèhné tiroe. Séngkok anaké riin, dèwèké lakar loeng limané, apang miloe dadi sèngkok. Ah, nto mirib dadian ban nempa, èlah ngeloeng lima, jèning sarat toerin njak. Jèn bagoes pèt anaké toemitis riinan, djegèg jéna loeh, bagoes aéng pèt boein koemisné mamedja, bakal koediang men ibané, apang sida ban nempa, toer matoehin, Jé, engsap tiang beli, agoeda toesing dadi ban, èlah to èlah, èlahan tekèning ngedjoek taloeh, boeka raos beliné. Apang njak bagoes aèng, koemisé mamedja, to kétjak djangèr Tegalantangé silihin koemis. Apang dadi bagoes loewoeng goendoel djènggot beliné, beliang poepoer njang doeang pikoel dogèn, anggon nampelin boerik beliné. Nah laoetang soeba madjalan, tiang bakal noetoetin keneh beliné, apang eda bas sanget tiang alpaka magoeroe laki, sig oekoedan beliné! Tan pandjangang titiang ngoeningajang, prasida wiakti, sakadi boedin Pan Soedana poenika. Èboeh moenggoehing sangoe kalih inoem-inoeman. Sadjawining wa-bandjar, akèh ipoen madrebé tamioe oendang-oendangan. Inggih ting sampoen majetan tigang raina poepoeté ipoen makarja, wènten piorah Pan Soedana ring loehipoené madjarang dèwèkné madrebé oetang karo sigar ringgit. Jèn ring sapa sira ipoen maoetang, poenika tan wènten bètèlang ipoen. Saking poenika loehipoené sahasa pisan ngamanahin, toer njaratang ngoepadiang boeat sané patjang anggèn ipoen naoer oetang. Tan ngoetang raina, tan ngoetang wengi, ipoen Mèn Tirta, kadi geni tangkep ipoené ngambil karja, ngianang patjang dagangannjané. Semeng medal ipoen madolan ring tenten, sampoen daoeh tiga soerjané oewoesan, raoeh djoemah ipoen moenggah noenoen maka soré. Ring tedoenipoené saking patoenoenan, ngraris mamargi ngrereh saètèh-ètèh wiadia lakar daganganipoené; wenginé saoewoesan ipoené neda, malih ngambil benang. Ring das raina bangoen ipoen maratengan, oewoesané sampoen semengan, ngraris medal madolan. Sarai-raina asapoenika gagadoehanipoené. Nanging ké tan sah karombo taler antoek sané moeani, tan doh pianakipoené

Nemoe Karma.

2