Kaca:Nemoe Karma.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

8

sapatoeta ring raramanipoené. Doeaning asapoenika, santoekan Ni Madé Poerni tan pisan-pisan wénten manahipoen sakadi kenjet raramanipoené. Sada katah raramanipoen kawéhin baos patoet antoek Ni Madé Poerni, tan pisan rengajang ipoen, malah brangti ipoen njaoerin, toer ngamprag antoek baos sané ngadjrihin. Kaping kalih doeloerin ipoen antoek pangoeman saha temah pisoeh, patikatjoeh padjaripoené ring pianak. Nanging ké poenika sami nirdon pisan, santoekan Ni Madé Poerni kekeh tan ngidepang sakadi baos kalih manah raramanipoené. Déning asapoenika, kadadosan maweweh-weweh brangtin raramanipoené, grang — gréng sinambi nelik, kantos kagroenjoeng antoek anak akéh, pisaga-pisagan sang sané doenoengin ipoen. Sawireh asapoenika, kasaroeang (antoek pedih lian-lian, ngareémon mangandjang, matbatang kasigoegan kalih kapengkoengan, mari selsel toer ngoebat-abit sang sané ngadakang, kalih pitrané sané doemadi ring pianakipoené. Telas antoek ipoen ngoenggah nedoenang pitra-pitaran pianakipoené, tan jangkajan ipoen ngamedalang baos, ngantos pianakipoené ngeling segoe-segoe, kabanda antoek djengat érang, idepipoené, réhing roemasa tan padosa pisan. Nanging tan kawasa antoek ipoen masaoer, kailangan antoek bas banget ipoen ngempeng eling. Djangka leleh ipoen sengal-sengal tan dados negak, matjepol bah ring pagenahan, tan magedipan baoe soekoenipoené, jan tan masengalan kéwanten, pasti pisan poenika djadmia sampoen padem. Kénginan tan sapira kapiolasan idep sang sami ngantenang indik poenika, sami pada mradamiang, misapsap saking aloes manis, mangdé oewoesan raraman Ni Madé Poerniné ngopak. Doek , senika niak méménipoené sijep, nanging brangtin idepipoené kanioen moeroeb, santoekan pianakipoené tan njak ngidep moenji. Pamoepoet pianakipoené kaapoes raris, doeaning sida katemoe ring Pan Soedana poenika. Méménipoené mobos raris boedal masemoe soengsoet toer mamrangti, ngangken katinggalin antoek pianak ngalih anak moeam. Panglokikanipoené sapoenika, kagega pisan antoek né moeani. KaSoewening-asoewé, poepoet sampoen sapali kramaning maanibil-ambilan, ngoenja sampoen sang angantén ka oemah i metoeanag njama. I matoca taler ngoenjain i mantoe, kala irika mémémipoené oening ring kawiaktian indik mantoenné, kalintang djengah toer ngédalem pisan ipoen, kalih tan gigis pamriselselipoené