Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/98

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nukub umahe. Sedek ia repot ngalihin ane jemaka, tusing asena teka bakat gampesa payuke, nganti ulung ka patuanganne. Ditu lantas payuke belah sigar mabrarakan, lantas pesu anak cenik luh uli payuke belah ento, sawetara matuuh pitung tiban, jegege tan kadi-kadi, ngeling mapulisahan di patuanganne, sambilanga mase sambatan, "Dong, kenken kaden Bapa Tiwas, saking gantin Bapanne tuara dadi sugih. Mara amonto ne Bapa ngelah suba Bapa lenga teken tiang. Gantin tuah Bapa akejep ngajak tiang dini. Yadin kenken baan Bapa ngengkebang tiang, suba sinah makelo-kelo liu anake tau". Mara keto munyinne anak cerik ento, ngenggalang Pan Tiwas macebur uli ba duur laut ngaukin kurenanne. Kurenan- ne enggal nyagjag, sambilanga ngempeng jun misi yeh atenga, wireh ia teka uli nyuang yeh, mara turuanga atenga, dingeha kurenanne makaukan geleh tur mamunyi makateprug. Ngengap Men Tiwas matingalan, kadena kurenanne kenapa, lantas tingalina anake cerik ngeling.

"Yeh, ih, ih, Pan, Bapanne, nyen ngelah pianake ajak cai jumahan meten?" Lantas Pan Tiwas nuturang undukne ne mara. Mara dingeha ban Men Tiwas tutur kurenanne keto, entunganga junne, lantas ia ngenggalang nyaup anake cenik lantas abina. Ditu I Tiwas luh muani nakonin anake cerik, "Dong, jero, jero alit, sira jerone madue okane, ring dija purin jerone, dadi jerone kene dadi payuk? Indaang tuturin tiang!" Wireh kedeh I Tiwas, pang kuda- kuda nyumunin matakon, dadi ngomong anake cenik sambilanga sigsigan, "Nah, ah, ah, wi reh, eh, eh, suba kene unduke, jani tiang tuturina, kewala Bapa, Meme pada, apang sekep. Yen Bapa lejeh ngorahang teken anak, tusing buung tiang magedi uli dini. Lamun Bapa, Meme pada tusing nawang, tiang suba okan Prabune di Daha. Nanging tiang lacur, tiang dadi jlema kekutangan". Ditu Ida Raden Galuh nyatuaang undukne uli panyumu nganti duduka teken Men Tiwas. Ida ngandika tan mari nangis, baan eling teken nraka ragan- idane. Suud ngandika keto lantas Ida mawecana kene, "Nah ne Meme, Bapa pada, da pesan ngomong nyinggihang tiang, anggon tiang caraang pianak, apang da enggalan anake tau. Adanin tiang, ih, dija wit Memene gati?"

Men Tiwas ngaturang dewekne uli Tiinggading.
"Nah, kaukin tiang Ni Luh Gading, akuin tiang keponakan!" Keto pangandikan Raden Galuh Daha. wireh keto saturut I Tiwas luh muani, tur Ni Luh Cading kasayangang pesan.

-95-