Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/96

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

apa anak olas, apang ada anggon nulungin Meme Tiwas". Suba ne keto, buin mani semenganne mara galang kangin, I Tiwas luh muani suba makalah uli kubunne, lakar luas ngalih pangupajiwa. Raden Galuh Payuk, masih tuun uli langgatanne, matutug uri ajaka I Tiwas, lakar luas ka peken. Salantang jalan payuke mamunyi kene, "Troktoktok dengkok dengkok". Kandugi tuara ada anak nepukin muah ningeh munyinne nganteg ka peken. Mara sedeng beka pekene, lantas I Payuk nyengongot nongos di samping dagang baase. Buin akejepne lantas ada anak nyorjor kema lakar nguup baas. Mara tinggalina payuke ento, lantas matakon teken dagange, "Hi jero dagang. nyen sih mejang payuk ditu?" Dong luung san goban payuke ne.

Masaut dagange, "To yen nyen jenenga ngejang dadi tiang tusing rungu".

Ngomong buin anake i busan, "Ah, lamun tusing ada ngaukin lakar duduk kone, ada ja anggon wadah baas". Suba suud ia meli baas, lantas penpena ka tengah payuke, ngon ia ngajinang payuke, wireh amon apa ja penpenina baas, teka sedeng dogen. Lantas ngomong, "Ye, ih embok, tingalin ja, tusing madaya tiang teken payuke ne, amonto cenikne, teka asador penpenin baas. Ne tiang makingsan kone main, lakar kalahin mablanja". Mara lenga akijapan anake mliat, sagetan ilang payuke, magedi uli ditu lakar mulih. Di jalan tan mari ia mamunyi, "Troktoktok dengkok-dengkokdengkok".

Kacrita payuke suba teked jumah I Tiwase, lantas baase pejanga di balene, wadahina lumpian, lantas ia buin menek ka langgatane. Mara teka Men Tiwas, tengkejut ia ngajinang ada baas, laut ngomong, "Ih. Bapanne, dadi ada baas dini, nyen ngejang aah?"

Masaut Pan Tiwas, "Tawisin, awake ne barengan teka ajak ia. Jog jakan dogen te suba, buin basang seduk tonden ngamah, misi ja cetik dong mati ya, apang suud kasakitan!" Baase lantas jakana teken Men Tiwas. Maninne semengan buin Raden Galuh Payuk luas ka peken, tur mulih ngaba magenep, lakar basa, lakar jukut, muah ane len-lenan. Suba kone teked jumah lantas makepotan mlebengan di paon, wireh payuke jani suba dadi anak cerik luh tur jegeg gati. Men Tiwas ngelah siap aukud, lantas ento ejuka, abuta bulunne akatih lantas lablaba anggona jukut. Suud magarapan di paon, lantas nyampat makekelud uli jumahan meten nganteg ka natahe. Suba pragat keto, lantas buin menek ka langgatane, buin dadi payuk.

-93 -