Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/95

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

lantas madue oka. Nangingke okan Idane ento salah rupa, mrupa payuk cenik tur kedas. Sawireh keto katur teken Sang Prabu, Ida Anake Agung lantas ngandika, "Nah dong dayanin, menjani nyen selselang, ento Adi ngae raga pelih. Suba amonto teges pangandikan Ida Betara, masih Adi leman pesan. Maan jani bakal anggon gena ngubuhin payuk keketo, jawining kutang. Yen ne pade ubuhin sing buungan lakar ngletehin gumi". Lantas kapangandikaang ngutang payuke ka tukade. Ida Anake Agung muah rainidane tan mari sedih, matetangisan lemah peteng, ngayunang unduk okane.

Kacrita ada anak tiwas luh muani, maumah di wewengkon jagat Koripan. I Tiwas ento bekung. Gegaen I Tiwase sadina-dina makekarang ka pesisi. Sedek dina anu Men Tiwas ngalih kremis ka pesisi, saget tepukina ada payuk cenik kandas duur biase. Mara tepukina payuke ento lantas ia ngomong teken kurenanne, "Yeh, Bapanne, iwasin ja. aeng luung payuke ento. Teka cenik mungil. Nyen sih ngutang payuk, lakar duduk kone, ada ja anggon wadah apa ne".

Ngomong Pan Tiwas, "Ah, Memenne, dong bes kelamakan dogen, papak-papak duduk apane lakar wadahin payuk keto, kasugihan sigane encen mabualan nganti mawadah payuk. Dong kunukang te ibane nuduk kerang dogen, mani apang ada apa purupang aji mincid".

"Ah, segaon anak sai-sai mayus, yen aba kone mulih amun apa sih tuyuhne, maangin ngamah keto bantas payuk cenik", keto pasaut Men Tiwase, sambilanga nyemak payuke lantas penpena ka penarakne. Suba kone sanja lantas I Tiwas pada mulih. Satekedne ia jumah, payuke pejanga di duur pasareanne, baane ia demen pesan nglingling payuke. Kenehne lakar tusing anggona wadah apan-apan baan sayangne. Sai-sai sabilang ia teka uli ngalih apa to, balihina payuke ento, jejeh ia ilang.

Kacrita I Tiwas luh muani, sai-sai maselselan baan lacurne kaliwat sabilang ia ngatuju mapunduh negak, ia ngrengkeng, "Dong bes kaliwat pesan bena ngelah kalacuran, apa sih angkuhang, apang mangdenne bisa matuutin timpal. Apang sida baan ngisinin basange dogen ja, bes kene sabilang angkuhang tuara taen matuutin anak. Kremis suba ngangsan arang, jani gantin deweke tuara ngamah. Pangrumukne keto dingeha teken payuke, lantas ia mapineh-pineh, "Beh pedalem gati I Tiwas, sai - sai maselselan baan kalacuranne. Ah, melahan buin mani semengan lakar luas ka peken, saget ada

92