Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/94

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

kedas, kaget macempleng Anake Agung Istri ngandika sarwi ma- tujuhang payuke ento.

"He, cenik mungil buin kedas" Mare keto pangandikan rabine, tengkejut Ida tur ngandika, "Yeh adi tusing ja kasadiane dadi alih. Engsap adi teken pangandikan Ida Betara. Ah gantin deweke lacur". Suud keto nglantas Ida mamargi, kairing antuk raine, kayune tan mari engsek.

Gelising satua, rauh suba di tepi siring negaranidane, lantas kapendak ban panjak Idane makejang. Sarwi ngaba gong, cendekan. Baris gede pada mendakin Ida, kulkul madengdang. nyiriang Sang Prabu suba rauh. Makejang pada girang kaulanida, ada tusing mabaju mlaib ka rurunge, ada gambah-gambah, ada nyangkil pianak nu pusuh, ada nengteng semprong, wireh sedek ngupinin api, ni- ngeh uyut di rurunge, ane sepanan mlaib pesu ada ngragas tembok kanti telah gempih tembokne. Ah liu yan tuturang lingkah anake mabalih.

Kacrita Sang Prabu suba rauh di purian, sausan Idane ma- siram kalih ngrayunang. lantas Ida medal, katangkilin baan baudanda- ne makejang. Pepatih Idane lantas matur, "Inggih Ratu Sang Prabu, sampun amunika suen Cokor I Dewa lunga nangun kerti, ne mangkin sampun wenten waranugrahan Hyang.

Ngandika Ida Sang Prabu, "Beh, kene paraan, nira suba ka- paicain, kewala ke jeneng tusing dadi nira maan kasukan nulus. Teka ada dogen gegodan di jalan, dadi sadia tan sadiane nira luas nangun semadi". Sampun puput Ida ngortaang, saunduk-unduk Idane nangun kerti, uli pangawit tekaning pamuput, lantas matur buin I Patih, "Inggih manawi sampun tuduh Ida Sanghyang Kawi asapunika. Inggih yan wantah dados, usanang sampun nyungkanang punika. Yadiapin asapunapi antuk, yan sampun pagantosan sinah kapanggih".

Ngandika Ida Anake Agung, "Ah, sing ja nira ngewehang ento sanget. Saja tuah buka munyin pamane, gantine tusing dadi kelidin. Maan, sapakalah nirane kenken jenenga unduk gumine makejang?"

Matur I Patih, "Matur sisip wantah rahajeng sawengkon Cokor I Dewa".

Gelising satua yan kudang bulan kapo, lantas mobot Ida Anak Agung Istri, tur bobotanidane suba wayah. Nuju dinane melah

91 -