Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/93

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

miasa mamati raga. "Bah ne ne ngawanang Suargane kebus. Ida Sang Prabu Daha sih ne. O, ne rabinidane pada sareng", keto keneh I Goake sambilanga nglingling ragan Ida Sang Prabu maka- kalih. Suud keto lantas makeber Sang Gagakpetak mlipetan ka Suargan, ngaturang unduke ento teken Ida Betara Siwa. Ditu Ida Betara ngandikain Sang Kalimandu, kandikaang ngoda yasan Sang Prabune. Mara teked Sang Kalimandu di pakertinidane, lantas ceburanga ibanne uli punyan baingine, ulung di pangkonan Ida Anake Agung. Nanging Ida masih langgeng pesan teken yasa. Tusing ja makejehan nyang agigis. Lantas aliha Ida Anake Agung Istri, plisahina raganidane ban Sang Kalimandu, nanging masih tuara meiutang apa. Dening suba kanti kenyel Sang Kalimandu ngoda Ida sang makerti, masih tuara mintulin, buina suba sanja, lantas mlipetan buin ia ka Suargan. Katuturang teken Ida Betara buatne ia tuara mresidaang ngoda, Ditu buin Sang Lelipi Lemputu kandikaang tuun ngoda. Nanging masih patuh buka unduk Sang Kalimandune tuara melutang apa. Dadi Ida Betara nglunganin. Ida nyuti rupa dadi Pranda putus. Serauh Idane ditu lantas Ida mlinggih di pucak baingine sari nguncarang weda. Buin akejepne lantas ujan bunga muah sarwa miik-miik. Doaning keto, lantas Ida Anake Agung nglesuang kerti, sarwi Ida muspa tur matur ring Ida Batara, "Inggih Ratu Batara, titiang ngaturang sembah ring Palinggih Betara, kenak Cokor I Dewa ngiangin titiang, dening wenten sane lungsur titiang ring Palinggih Betara".

Ngandika Betarane, "Maan apa buin kuangan, suba amonto kasukan Sang Prabune, jani apa buin katagih".

Matur Sang Prabu, "Wiakti katah pisan sampun suecan Cokor I Dewa ring titiang, sakewanten sane asiki, manik majalan Cokor 1 Dewa durung ngicen titiang. Inggih yan wantah Palinggih Betara ledang punika lungsur titiang".

"Bah saja ento nu engsapin nira micaang. Nah jani nira asung, kewala Sang Prabu apang pageh, yadin rabine pada. Nyanan, apa ja tepuk dijalan, da pesan papak sambata. Ne lekesan daar pada mabesik, kewala da kecuhanga peesne, led abete ento makejang!" Suud Ida Betara ngandika keto, lantas Ida musna.

Kacrita sasubane Ida Sang Prabu suud nunas waranugrahan Ida Betara, lantas Ida mamargi ngamantukang sareng rabinida, tan mari ledang kayun sang kalih. Kasuen-suen Ida mamargi lantas manggihin setra. Di semane ento cingakina ada payuk cenik tur

- 90 -