Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/88

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nyen sajatinne pekak, tawang cening? Nah yen cai tusing nawang,

pekak suba Betara Siwa. Suud anake odah ngomong keto, lantas

ia masiluman dadi Betara Siwa. Buin kesepne, rauh watek Resigana

mendakin Ida Betara. Ida Betara lantas ngandika, "Inggih Resi

makejang, kema lukat anake cerik ne, apang dadi ajak bareng ka

Suargan!"

Sasubane anake cerik ento mlukat, lantas Ida Betara munggah

ka joline ngraris mamarga, kairing antuk Resigana makejang, ping

kalih anake cerik. Kacrita suba rauh di Siwaloka, angob anake

cerik ningalin buat kamelahan purine, matembok mas, majlijih baan

inten. Ida Betara Siwa kalintang ledang pesan teken anake cerik ento.

Nengakena ring Siwaloka. Kacrita jani I Bagus Diarsa jumahne.

Buat sesolahanne jani, patuh dogen cara ane suba-suba, tusing

taen ninggal tetajen. Ia tusing pesan taen inget wiadin maselselan

mara katinggal teken panakne. Ping kalih ane luh masih keto. I

Bagus Diarsa tusing taen menang matajen, jeg kocapan kalah dogen.

Tusing taen ia nglipetang pipis.

Kacrita jani di bancingah lakar ada tetajen rame. Anake

Agung nauhin parekane apang ngadu ka bancingah ategen. Nyen

ja ane tusing ngadu, dosa siu. Yen aukud dogen ngaba siap, limang

atus dosane. Dadi anake makejang mretenin siapne lakar aduanga

di bancingah.

Jani critaang I Bagus Diarsa kalintang keweh kenehne krana

ia tusing ngelah siap. Pelan bin petang dinanne tajene, masih ia

tusing ngelah siap. Lantas ia ngomong teken kurenanne, "Men

Cening, nglekes ja malu bedik, apa buin mani lakar ka kubun anake

odah ngalih siap, sambilang nelokin I Cening. Suba makelo ia ditu,

tusing taen nelokin". Kurenanne lantas nglekes, tur pempena ka

kampeke.

Buin maninne semengan pesan lantas jemaka bulun siape tur

lebanga. Bulun siape ento lantas tututina teken I Bagus Diarsa.

Bulun siape ento terus dogen makeber, tur I Bagus Diarsa nututin

uli duri. Yen I Bagus Diarsa mreren, bulun siape ento masih nengil.

Yen suba segeran kenehne, buin bulun siape makeber. Kocap pa-

jalanne sawat pesan, menek gunung tuun jurang, nylupsup ka tengah-

tengah alase.

Tan kacrita, nepukin ia puri kaliwat melah, tur di jabaan


-85-