Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/87

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Ih Cening Bagus Diarsa tegarang kema ngalih bulun siap telung

katih!" I Bagus Diarsa ngenggalang ngalih bulun siap, tur katurin

anake odah.

Anake odah lantas ngomong, "Nah Cening, ne kema celekang

di sanggah pangijengane. Buin pidan, yen Cening makeneh nelokin

pianak Ceninge, bulun siape ne dogen tututin, teked suba cening

sig kubun pekake!"

I Bagus Diarsa lantas masaut, "Inggih benjangan titiang pacang

mrika". Suud ia ngomong keto, lantas bulun siape ento celekanga

di sanggah pangijenge. Sasubane peteng, lantas I Bagus Diarsa

ngaturin anake odah merem, tur ia mapamit lakar pules.

Kacrita jani anake odah masare bareng-bareng ajaka anake

cerik, sambilanga matutur-tuturan, ngaenang anake cerik pakendel,

apang tusing sebet ia ngalahin bapanne. Kene omong anake odah,

"Nah Putu buin mani ajak pekak ka kubu. Ditu pekak ngelah

kambing, nyen Putu lakar tunden ngangon. Buin pekak ngelah

memeri, sampi, siap, to masih Putu lakar baang pekak. Di abian

ada punyan ubi, yen suba wayah lakar lablab lakar baang Putu",

keto omongne anake odah ento makendelin anake cerik, kanti

anake cerik ento pules. Anake odah ento masih pules.

Buin maninne nu ruput suba anake odah bangun, anake cerik

masih kadundun. Di subane lakar majalan anake odah lantas

ngomong, "Putu, kema mapamit malu teken i bapa!" Anake cerik

ngenggalang nundun Bapanne, lantas ia ngomong sambilanga nyumbah,

"Inggih Meme, Bapa mangkin tiang mapamit".

Reramane lantas masaut, "Nah kema, melah-melah Cening

majalan, da nyen cening kual-kual ditu, sapatuduh anake odah da

Cening tulak".

Sasubane bapanne suud nuturin panakne, tur anake odah suba

suud morahan teken I Bagus Diarsa, lantas ia majalan ngiring anake

odah. Kocap pajalanne terus dogen, menek gunung, tuun jurang

nylupsup ka tengah-tengah alase, tusing mreren-reren. Anake cerik

tusing pesan ja ngasen kenyel. Pinah sawat pajalanne, nget teked

ia di muncuk gununge.

Anake odah lantas ngomong, "Nah, jalan dini mreren malu.

Buin kesep dong teked jumah". Anake odah teken anake cerik

lantas mreren.

Tusing makelo ia negak, lantas anake odah ngomong, "Ih Cening,


- 84 -