Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/86

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

luh masagi. Anake odah lantas katurin sagi, lantas anake odah

ngomong, "Eh, mai te cening bareng-bareng dini madaar, apanga

liangan keneh pekake agigis". I Bagus Diarsa, kurenanne, lantas

ditu bareng-bareng madaar.

Sasubane suud madaar, lantas ne luh epot nampedang dulang

teken piringne. I Bagus Diarsa nu ditu ngenemin anake odah.

Anake odah ngomong, "Ih cening, kenken i tuni matajen?"

I Bagus Diarsa ngomong, "Tiang kaon tigang atus".

Anake odah ento buin ngomong, "Cening, sai-sai matajen

kuda cening ngelah siap?"

I Bagus Diarsa buin ngomong, "Tiang sai-sai ja katajen,

nanging pepesan kalah, jani apa tiang tusing ngelah. Yen siap ja

tiang mula tusing ngelah".

Anake odah buin ngomong, "Nah, buin pidan cening mlali

nyen ka kubun pekake, pekak ngelah siap tetelu, ne encenan ja

juang cening".

I Bagus Diarsa lantas masaut, "Inggih benjangan naen ja tiang

lakar mlali mrika, nunas ayam napi asiki". Anake odah teken I

Bagus Diarsa makelo mapaomongan, kanti kenyel ane luh ngantos-

ang. Makelo-kelo anake odah buin ngomong, "Ih cening, cening

ngelah pianak?"

I Bagus Diarsa buin ngomong, "Inggih wenten wantah adiri,

nanging kantun alit".

Anake odah ngomong, "Beh, apa pekak jumah padidian pesan,

buina pekak suba tua, baang ja pekak ngajak ka kubu, apang ada

tunden-tunden pekak".

I Bagus Diarsa buin ngomong, "Inggih ambil, yen ipun

sampun nyak, tiang ten ja nombaang". Sambilanga ngomong keto,

lantas pianakne jeritina, "Ih, Cening".

"Tiang", masaut pianakne.

"Mai ja malu ! Tusing makelo teka pianakne. I Bagus Diarsa

lantas ngomong, "Ih Cening, Cening idiha teken anake odah, lakar

ajaka ka kubu, kenken cening nyak?"

Pianakne lantas masaut, "Inggih yen sampun saking Bapa,

tiang tusing ja bani tulak".

I Bagus Diarsa buin ngomong, "Nah yen suba cening nyak,

buin mani cening ngiring anake odah ka kubu!"

Sasubane anake cerik ngiring, lantas anake odah buin ngomong,


-83 -