Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/85

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

16. BAGUS DIARSA


Ada orah-orahan satua I Bagus Diarsa, ia anak bebotoh,

nangingke ia tiwas pesan. Sai-sai ia matajen, nanging sing taen

magelar liu.

Sedek dina anu ia matajen ka bancingah, magelar tuah samas.

Sasubanne tetajene makire suud pipisne tuah satus dogen. I Bagus

Diarsa lantas pesu uli kalangan tajene, ngojog sig dagang nasine.

Sedeng gatina ia madaar nasi, nget teka ada anak tua ka tajen.

Anake tua ento berung tur bonne bengu pesan. Makejang anake

ngedesem, tur pada nekep cunguh mara ngadek bon anake tua ento.

Anake tua ento ngomong jog sig tongos I Bagus Diarsane madaar.

I dagang nasi Iantas nekep cunguh krana tusing duga baana ngadek

bon anake tua ento. Anake tua ento Iantas ngomong, "Jero, jero,

icen ja titiang nglungsur carikane akidik, mangda nyidaang titiang

ngraris mamargi".

I Bagus Diarsa lantas masaut, "Nguda carikan arsaang jerone,

mriki munggah, tiang tumbasanga ragane ajengan".

Anake tua ento buin ngomong, "Nenten, kanggeang titiang

lungsuran jerone".

I Bagus Diarsa Iantas masaut, "Sampunang ngarsaang carik-

an titiange, Jero dagang nasi baang anake odah nasi dasa kayang

kebe!" Anake odah Iantas bareng-bareng madaar. Sasubane pada

suud madaar Iantas anake odah ngomong, "Jero, apa tiang oon

pesan, icen ja tiang madunungan".

I Bagus Diarsa masaut, "Inggih ngiring". Anake odah lantas

ka ajak kumahne, I Bagus Diarsa lantas ngomong teken kurenanne,

"Men Ceninge, kebatang tikehe ma! Anake odah lakar madunung-

an". Kurenanne ngenggalang ngebatang tikeh, lakar tongos anake

tua negak. I Bagus Diarsa buin ngomong, "Men Cening. nu ada

baas?"

Kurenanne masaut, "Apa sing ada nu, maan nganggeh baas

amonto suba jakan baang i cening".

I Bagus Diarsa buin ngomong, "Nah yan sing nu, kema meli

baas aji seket, to siape nu aukud to tampah!" Kurenanne ngenggal-

ang meli baas, tur ngejuk siap lakar tampaha.


Jani kacritaang suba peteng tur nasine suba lebeng, lantas ane


- 82 -