Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/84

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Masaut pianak Men Tiwase, "Tusing, icang maan di alase,

sedekan icang ngalih saang ajak memen icange".

Dening uyut dingeha taken Men Tiwas uli di paon, lantas ia

nyagjag ka ampike, dapetanga Men Sugih makeya ajaka pianakne.

Ditu lantas nlatarang paundukanne maan mas-masan di alase, tutur-

anga uli ia nektek saang aji blakas kecong-kecongan. Men Sugih

iri pesan mara madingehang tutur Men Tiwase buka keto, prajani-

an ia mulih ngorta teken kurenanne.

"Bapanne, Bapanne suba nawang, Men Tiwas nemu bagia ibi

di alase, sedekan ia ngalih saang laut nepukin kidang putih, tur

kidange ento nunden Men Tiwas nyeluk jitne. Mara seluka jit

kidange ento, laut mamesu mas-masan uli tengah basang kidange.

Ane buin mani icang lakar kalase ajak i cening, singnya kaget ada

pasuecan Widi, nepukin kidang buka Men Tiwase ibi".

Masaut ne muani, "Memenne, yan dadi baan oke, da nyai

kalase, joh nyai bakal nepukin Widi buka keto. Buinne, ne gelah-

gelah i deweke ane ada jani, rasa tuara telah baan naar sakayang-

kayang. Bakal gena sih ento patuutin?", keto panglemek Pan Sugihe

teken kurenanne. Ane luh masih mrereng lakar luas kalase.

Kacrita buin mani semenganne, payu kone Men Sugih ajaka

pianakne ngaba blakas kecong-kecongan, kenehne apang patuh pesan

buka pajalan Men Tiwase. Suba kone teked di alase, lantas Men

Sugih nektek saang. Sabilang tektekanga blakasne, kecong. Buin

kejepne teka lantas kidange putih nunden Men Sugih nyeluk jitne.

"Seluk jit kune!" Mara acepok mamunyi kidange ento. Men

Sugih ngenggalang nrojog, sahasa nyeluk jit kidange. Mara pesan

macelep liman Men Sugihe di jitne, lantas kijemanga. Men Sugih

lantas palaibanga kebete. Men Sugih tulung-tulung, jerit-jerit, ka-

sakitan maered ludin antep-antepanga di punyan kayune. Pianakne

makwewengan, mabudi nulungin tuara bani. Ditu lantas ia mlaib

mulih, morahan teken bapanne.

"Dong dayanin, dong dayanin". Begbeg keto dogen munyin

Pan Sugihe sambilanga mlaib nyagjagin kurenanne.

Makelo alih-alihina Men Sugih di tengah alase, pamragat

tepukina kesul-kesul di tengah punyan ketkete, gruguh-gruguh

naanang sakit, awakne telah babak belur. Di subanne Men Sugih

ka sisianga teken kurenanne, lantas ajaka mulih. Di jalan Men

Sugih tuara pegat-pegat maselselan, nyelselang buat kalacuranne

buka keto.


-81-