Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/83

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Kacrita mani semenganne, luas kone Men Tiwas ajaka pianak-

ne makadadua kalase praya ngalih saang, ngaba blakas gudig ludin

kecong-kecongan. Suba kone teked di alase, nektek lantas ia saang.

Tek.....tek......., tek, klencong. Kecong kone blakasne.

Benahina lantas blakasne. Suba pragat, mara tektekanga buin kone

kecong, mreren lantas Men Tiwas matektekan, negak di duur

bantange sambilanga maselselan, nyelselang buat kalacuran dewekne.

Mara sedekan ia bengong, kaget ada kone kidang putih maakin

Men Tiwas, tur ngomong kone kidange ento, "Seluk jit kune, seluk

jit kune!"

Masaut Men Tiwas, "Tiang ja tusing bani nyeluk jit jerone".

Buin kone maak-maakang kidange, begbeg keto dogen munyin

kidange, Men Tiwas tundena nyeluk jitne. Lantas muaset kone Men

Tiwas, seluka lantas jit kidange. Mara pesuanga limanne, pabrusbus

pesu pipis uli jit kidange.

"Buin di tengahan seluk!", keto buin niamunyi kidange. Buin

lantas seluka jit kidange. Mara umada limanne, memesu lantas

mas-masan, luire : gelang, bungkung masesocan melah-melah. Suba

kone liu kidange ento mesuang mas pipis, lantas kidange ento ilang.

Men Tiwas saha pianakne kendel pesan, lantas ia mulih mabrokong-

an ngaba pipis ajaka tetelu. Suba teked jumahne, Men Tiwas pra-

janian meli baas muah darang nasi ka peken. Pianakne epot ngen-

dihang api di paon. Pan Tiwas dugase ento tuara jumah. Mara ia

mulih, napetang suba ada nasi lebeng. Ditu lantas ajaka makejang

madaar, sambilanga matutur-tuturan, nuturang paundukanne nemu

bagia di alase.

Buin maninne pasemengan Men Tiwas suba nyakan, dugase

ento ngatuju pianak Men Sugihe mlali kema, tingalina paon Men

Tiwase makupuk, lantas ia ngenggalang mulih, morahan teken

memenne, "Meme, Meme, tumben ja Men Tiwas kali jani suba

nyakan. I busan icang mlali kema, tinggalin icang paonne makupuk".

Masaut memenne, "Ah, masa nyen kalijani ia nyidaang nyakan.

Apa to jenenga engseba".

"Tusing, sekala icang ningalin Men Tiwas ngaba baas ka

paon. Tegarang ja meme kema nelokin!" Kema lantas Men Sugih

kumah Men Tiwase. Mara ia teked ditu, dapetanga pianak Men

Tiwase makadadua nganggo mas-masan. Ditu lantas Men Sugih

tengkejut.

"Ih ne dija nyai maan kene kene, baan nyai mamaling?"


-80-