Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/82

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

15. MEN TIWAS TEKEN MEN SUGIH


Ada tuturan satua Men Sugih ajaka Men Tiwas.

Kacrita ada anak madan Men Tiwas, ngelah pianak dadua

luh muani, ngelah ia pisaga madan Men Sugih, masih ngelah pi-

anak dadua luh muani. Men Tiwas, tiwas pesan, gegaenne ngalih

saang, adep-adepa ka peken. Pamelin saangne totonan uupanga

baas. Yen tuara maan madepan saang, tulus ia tuara nyakan, sa-

wireh tusing pesan ada gegaen lenan ane sedeng angkuhanga. Men

Sugih, sugih pesan, rasa apa ko tuara kuangan. Nanging ke ia

banggi, loba, pestad teken anak lacur.

Kacrita sedek dina anu. Men Sugih ngunya kumah Men

Tiwase. Teked ditu dapetanga pianak Men Tiwase ngeling nagih

nasi, sawireh uiing ibian tuara madaar. Ditu lantas Men Sugih ma-

takon teken Men Tiwas, "Men Tiwas dadi depin pianak nyaine

ngeling nagih nasi, kenken nyai tonden nyakan?"

Masaut Men Tiwas, "Apa ja jakan icang, kadirasa baas abatu

tuara gelahang. Ngadep saang tuara payu. Embok nyak meli saang

icange?"

Masaut Men Sugih, "Oke sing meli saang. Saang okene te

ngebekin glebeg. Lamun nyak ja nyai ngalihin oke kutu, nyanan

upahina ja nyai baas acrongcong!" Nyak lantas Men Tiwas ngalih-

in Men Sugih kutu.

Kacrita suba ne suud, upahina kone Men Tiwas baas a-

crongcong. Prajanian lantas tepenga teken Men Tiwas. Mara Men

Tiwase nitisin tepengne, kacrita Men Sugih genitanga sirahne, mara

siksika, kaget makatang panak kutu abesik. Ditu lantas Men Sugih

ngenggalang ngalih Men Tiwas ngedengang kutunne.

"Men Tiwas, Men Tiwas! Kenken sih Men Tiwase ngalihin

kutu. Ne oke maan kutu buin abesik. Mai ulihang baas okene!"

Masaut Men Tiwas, "Baas emboke suba tepeng icang, ne apa

mara icang titisin".

"Suba matepeng ja baas okene, tepeng bakal juang oke".

Juanga kone lantas tepengne luting payukne gosonga teken Men

Sugih abana mulihne. Teked jumahne lantas breokanga di amah-

amahan celengne. Men Tiwas cengag ngajak pianak somah ngeling

paclenguk, kangen teken dewek lacur.


- 79 -