Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/80

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

14. PAN BELOG


Sedek dina anu Pan Belog tundena ka peken teken kurenanne

meli bebek dadua, lakar tampaha anggona banten, krana matuanne

buin maninne tutug abulan pitung dina. Kene munyinne teken Pan

Belog, "Ih, Bapanne, kene cai suba nawang, buin mani I Bapa

tutug abulan pitung dina, buiana icang repot pesan magarapan,

tusing icang maan magedi kija-kija. Kema jani cai ka peken meli

bebek dadua, pilihin men meli bebek ane mokoh-mokoh, tur baat-

baat beli. Ne pipis aba. Nah kema suba cai majalan ka peken!",

keto abet kurenanne. Pan Belog anak mula ia jlema kaliwat belog

pesan, turing mawuwuh-wuwuh kabeloganne, krana ia tusing pesan

taen bareng-bareng ngajak anak ririh mapaomongan. Kalingan ke

ia maan mapaomongan ngajak anak lenan, kadirasa ia ngenot

dogenan ia suba takut. Nangingke ia tusing pesan bani tulak teken

pamunyin kurenanne Kenken ja panguduh kurenanne setata ia takut

dogen. Ditu lantas ia ka peken.

Kacrita sanapake ia di peken, nglaut ia ngojog dagang bebek.

Teked ditu, tusing ja ia makeneh nakonang ajin bebek, wiadin

nawah, sakewala kene kone munyinne teken i dagang bebek, "Jero

dagang bebek, niki jinah, icen tiang bebek kakalih!" Ditu Pan Belog

ngenjuhang ringgit aketeng, nangingke Pan Belog tusing nawang

ento madan ringgit. I dagang bebek ngon ia teken tingkah anake

mablanja buka keto, tuara nakonang aji malu, jag maang pipis, tur

nagih bebek. Nanging mara tawanga teken i dagang bebek Pan

Belog jlema deeng, ditu lantas makenyir tur encol lantas ia maang

Pan Belog bebek, ane mokoh-mokoh tur baat-baat dadua. Pan Belog

nyemakin bebeke ento tur lantas ia mlipetan mulih, tusing ia buin

nagihin i dagang panyusuk.

Kacrita pajalan Pan Beloge ngamulihang, ngentasin tukad

linggah. sawetara mara ia neked di tengah tukade, laut ngeleb

bebekne makadadua, tur lantas nglangi. Pan Belog bengong ia ngenot

tingkah bebeke buka keto, laut ngrengkeng padidiana. "Beh, aeng

ja jailne dagang bebeke ento teken deweke. awake nagih bebek

maisi, nget bulu dogen awake adepina. Aeng ja dueg dagange ento

melog-melog deweke". Suud keto, lantas bebeke ento ulaha. Suba

ia neked jumahne, ajinanga lantas ia teken kurenanne tuara ngaba

bebek, laut ia matakon, "Ih Bapanne, ento dadi cai matalang mulih


- 77-