Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/78

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

di duur petine mategul. Da pesan iba nyemak serege ne, depin

dogen dini, satonden ibane nganteg di pura. Buin ingetang pabesen

nirane, singa iba makita manjus nyen di jalan pejang petine di duur

pundukane tur seregne depang masih ditu mategul".

"Inggih", keto aturne I Pucung tur lantas ia majalan negen

petine misi Ida Raden Galuh.

Beh magregotan kone ia negen petine ento. Ban kendelne bes

sanget lakar maan kurenan okan Ida Sang Prabu, dadi sing kone

asena baat. Di jalan nepukin lantas ia tukad ditu ia mreren di duur

tukade, dening ia makita manjus. Petine pejanga kone di duur

pundukane tur seregne depina masih ditu. Di makirenne ia tuun

lakar kayeh, matur kone ia teken Raden Galuh, "Ratu Raden Galuh

Cokor I Dewa driki dumun, kenakang kayune driki. Titiang ngaon-

in Cokor I Dewa ajebos, titiang jaga tuunan manjus, dening ongkeb

pesan tan dugi antuk titiang naanang kebuse". Dening Ida Raden

Galuh mwadah peti dadi sing kone pirenga atur I Pucunge.

Suud I Pucung matur keto, tuunan lantas ia ka tukade kayeh

sambilanga mamanting udengne. Tadah ka luanan kone ia kayeh

baan klangenne maan yeh ning. Ditu rauh lantas Ida Raden Mantri

sameton Ida Raden Galuh nandan macan pacang anggen Ida ngen-

tosin sametone. Sasubane Ida Raden Mantri rauh sig tongos petine

ento, ngelisang raris Ida Raden Mantri nyereg petine tur kamedal-

ang arine. Sasubane Ida Raden Galuh medal, jani macane kone

celepang Ida tur buin kakancing, seregne buin kone duur petine

genahang Ida. Ngelisang raris Ida Raden Mantri mlaib sareng Ida

Raden Galuh budal ka Koripan. Buat isin petine kasilurin tusing

kone tawanga teken I Pucung.

Sasubane ia suud kayeh lantas ia menekan. Teked ba duuran

dingeha kone krasak-krosok di tengah petine. Ngomong lantas I

Pucung, "Inggih Ratu Raden Galuh, menggah menawi Cokor I

Dewa dados Cokor I Dewa krasak-krosok wau kaonin titiang manjus.

Margi mangkin Cokor I Dewa budal kumah titiange, drika mangkin

Cokor I Dewa mlinggih sareng titiang. Cokor I Dewa pacang

anggen titiang kurenan. Samalihipun titiang sampun ngadianang

Cokor I Dewa woh-wohan luir ipun; buluan, salak, croring miwah

manggis. Pacang rayunan Palungguh Cokor I Dewa sampun wenten

jumah titiang kagianang antuk panyeroan Palungguh Cokor I Dewa,

tiang maderbe meme. Sampunang te kenten menggah Cokor I Dewa,

mangkin iringa ja Cokor I Dewa budal".


- 75 -