Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/76

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

kandikaang makta ka pura. Tiang mapamit dumun abosbos jaga

kayeh", aketo baana melog-melog Jero Mangku teken I Pucung,

lantas ia ngenggalang ka pura Dalem tur ngenggalang macelep sig

gedonge ane tanggu kelod. Sawetara ada suba apanginangan ia no-

ngos ditu, rauh lantas Jero Mangku makta banten tur ngojog sig

jalan I Pucunge ngoyong. Ditu lantas Jero Mangku ngaturang banten

tur nunas teken Ida Betara mangdene gumine di Koripan karahayu-

an.

Sasubanne Jero Mangku suud ngantebang, ngomong lantas I

Pucung uli di jumahan gedonge. Mapi-mapi ia dadi Betara, kene

kone munyinne, "Ih iba bapa Mangku, nyen nunden iba mai matur-

an, nunas kaluputan teken nira?"

Masaur Jero Mangku, "Inggih titiang kandikaang antuk pramas

Palungguh Betara, Ida Sang Prabu nunas kaluputan ring Palungguh

Betara, dening pantune wau embud puyung kalih asune wau lekad

ipun buta".

Buin ngomong I Pucung, "Ih iba bapa Mangku, nira ngiangin

lakara kaluputan nanging yan Ida ngaturang okane Ida Raden

Galuh". Dening keto munyin I Pucunge kadena pangandikan Ida

Betara, dadi budal lantas dane. Teked di jabaan purane mreren

lantas dane di batan punyan baingine, sambilanga dane ngantiang

I Pucung.

Buin akejepne pesu lantas I Pucung uli gedonge turjagjagina

Jero Mangku lantas ia matakon, "Men, sapunapi Jero Mangku,

wenten minab wacanan Ida Betara?"

"Kene to, Ida Betara lakar ngicen Ida Sang Prabu kaluput-

an, nanging yan Ida Sang Prabu kayun ngaturang okone Ida Raden

Galuh ring Ida Betara.

"Men, mangkin asapunapi pakayunan jerone, dening asapunika

wecanan Ida Betara?"

"Nah melah suba cai kema ka puri ngaturang teken Ida Sang

Prabu pangandikan Ida Betara. Bapa sing ja bareng kema, reh

jumah ada tamiu ngantiang". Dening keto pangandikan Jero Mangku,

dadi kendel pesan kone I Pucung, dening guguna pamunyin gelah-

ne teken Jero Mangku, tur lantas ia majalan ngapuriang.

Sasubane I Pucung nganteg di purian, ngandika raris Ida Sang

Prabu, "Men kenken Pucung, ada pawecanan Ida Betara tekening

iba, tegarang tuturang apang nira nawang?"


-73-