Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/75

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

ipun jagi tangkil ring Palungguh Cokor I Dewa". Ngandika Ida

Sang Prabu, "I Pucung ento apa kone ada buatanga ia teken nira?"

Matur sisip titiang Ratu Dewa Agung, antuk punika tan wenten

pisan titiang uning".

"Nah lamun keto, tunden suba ia mai!" Ngajabaang lantas

parekane ngorahin I Pucung tundena ngapuriang. Majalan lantas

I Pucung ngapuriang. Sasubane neked ditu, lantas ia mamitang

lugra ring Ida Sang Prabu.

"Ih to iba Pucung, apa ada buatang iba mai?"

Matur I Pucung, "Inggih matur sisip titiang Ratu Dewa

Agung, wenten tunasang titiang ring Cokor I Dewa".

"Nah apa Pucung"

"Inggih sapunapi awinan ipun pantune sane wau embud dados

ipun puyung, kalih asune wau lekad dados ipun buta?"

Ngandika Ida Sang Prabu, "Ento kenken nyen kaden nira

awinanne, nira sing pesan nawang. Men yan cai, kenken awananne

dadi keto?".

"Antuk punika taler tan kamanah antuk titiang, Nanging yan

banggayang Cokor I Dewa asapunika kewanten, kamanah antuk ti-

tiang gelis jaga rusak jagat druene".

"Men jani kenken ben madaya, mangdene gumine tusing uug?"

"Inggih yan manah titiang saking tambet, becik mangkin

karyanang banten paneduh aturang ring Ida Batara Dalem. Manawi

wenten kasisipan Palungguh Cokor I Dewa wiadin panjak-panjak

Palungguh Cokor I Dewa, mangda sampunang Ida Batara banget

menggah pamiduka".

keto ja keneh caine, keme negarang neduh ka

pura Dalem. Sing ada kapo pakayunan Ida Betara teken nira, nira

lakar rigiring dogenan. Nah antiang dini malu akejep, nira nu nunden

panyeroane ngae banten. Apang nyidaang maturan dinane jani,

kadonga jani tumpek. Yan suba pragat bantene, cai men ngaturang

ajak I Mangku Dalem ka pura!"

"Inggih", keto aturne I Pucung.

Gelising satua, sasubane pragat bantene, majalan lantas I

Pucung nyuun banten, ngojog kumah pamangkune.

"Jero mangku, Jero mangku, tiang nikaanga mriki ring Ida

Sang Prabu, ring pura Dalem. Samalihipun banten puniki jerone


-72-