Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/71

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

tegakan duang bale, lakar ingu aji nasi, jalan tragiang uli jani",

ento kucit nyaine tampah anggon lawar". Suba kone keto, lantas

Pan Angklung Gadang nyemak blakas, nektek kayu atugel kapinda-

nang tungked mlengget tur mapontang-pontang, lantas pulasa aji

mangsi, kapontang-pontangin ban kudrang barak muah gadang,

Beh, luung pesan paturutan warnanne, tur tenget pagobaan tungkede

ento. Buin maninne palimunan Pan Angklung Gadang nampah lantas

nglawar. Kurenanne di paon nyakan laut nglablab jukut.

Nah, suba kone tengai, kacrita suba kone suud mlebengan,

tur pragat ngadonang lawar, jejeruk, gegecok, jukut, makejang suba

pada pragat, lantas Pan Angklung Gadang ngomong teken kuren-

anne, "Memenne, ne laware, wadahin cubek, kema pejang di

langgatan paone!" Ne nasine telung sok, kema pejang di langgatan

mambenge!. Ne jukute pejang di tengah glebege!

Ne jani critaang anake masangkepan di bale banjare, suba

uling i tuni nuduk putra dedandan, ento suba pragat makejang.

Sakewala jani nu ngrembugang unduk utang Pan Angklung Gadange,

sawireh jani sengkerne mungkah, lantasan ia tusing ada teka mai

masangkepan, "men jalan suba jani kema berenin ajak banjare

ngadep umah Pan Angklung Gadange".

Dening keto, makejang adung parembugan krama banjare,

lantas mrerod pada teka kumah Pan Angklung Gadange. Jero

Kalian tanggu malu capatina teken Pan Angklung Gadang. "Wau

rauh nika Jero Kelian, durusang drikaan mlinggih! Niki jero krama

banjar wau rauh nika sareng sami? Krama banjar wau rauh nika

sareng sami?".

Krama banjare makejang pada masaur, "Inggih, tiang mara

teka". Nah suba kone keto, lantas Jero Klian nlatarang unduk

tekan krama banjare, "Nah, Bapa Angklung Gadang, Bapa mutra-

nin pipis banjar buatan siu. Sawireh bapa tusing mayah-mayah

putra, jani suba kanti nikel ina. dadi duang tali. Dening ne malu

umah Bapane anggon Bapa kantah, jani umah Bapane lakar adep

icang. Nyen ja pilih tunggal kramane bani meli aji duang tali, ia

ngelahang umah Bapane".

Mara keto dingeha pisedek Jero Klian, lantas Pan Angklung

Gadang bengong masebeng kangen, tur cengeh-cengeh mangenang

lacurne, lantas ia ngomong, "Inggih Jero Klian, tiang nawegang


- 68-