Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/60

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

awakne pesu getih.

"Kema gediang iban sigane ubuhan, da siga mulih-mulih. Kai

suba med mapianak teken iba, ubuhan. Yan lejeh iba mulih, lamun

sing nyalnyal tendasne baan ngagelin, da adanina kai jlema", keto

abet memenne tur nuludang I Kesuna, lantas I Kesuna majalan

sambilanga ngeling tusing karuan ungsina. Salantang jalan kone

ia nyelsel awak ngame-ame mati. Ngebet kone pajalanne I Kesuna

asing tepukina tundena dogen ngamatiang ibanne. Lantas nepukin

kone ia crukcuk kuning matinggah di punyan tempuyake, ento

lantas tundena ngamatiang ibanne, ngalad-alad kone ia ngomong

sambilanga ngeling, "Crukcuk kuning, ne gotol tendas kaine apang

pesan kai mati, med suba kai idup. Adenan suba kai mati pada-

ang teken kai sakit buka kene!" Mara keto abet I Kesunane, teka

gotola tendas I Kesunane teken I Crukcuk kuning. Tol tol tol tol

tol. Mara gotola tendasne dadi memesu blengker mas lantas tendas-

ne I Kesuna. Kendel gati kone I Kesuna, buin lantas tundena

ngotol kupingne.

"Crukcuk kuning, dong godol kuping kaine, apang memesu

subeng mas!". Gotola kone lantas kupingne makadadua teken I

Crukcuk kuning. Tol tol tol tol tol, pesu kone lantas subeng mas

kupingne I Kesuna makaduang aneh.

"Crukcuk kuning dong gotol baong kaine, apang memesu

bebadong mas". Gotola kone baongne, mesu lantas bebadong mas

masocan pakenyornyor.

"Crukcuk kuning dong gotol lengen kaine apang memesu

gelangkana mas" Gotola kone pagelanganne makaduang aneh, mesu

lantas gelangkana mas masih masesocan ane melah-melah.

"Crukcuk kuning dong gotol pagelangan liman kaine, apang

memesu gelang mas". Gotola kone pagelanganne makaduang aneh

teken I Crukcuk kuning, mesu lantas gelang mas.

"Crukcuk kuning dong gotol jrijin kaine apang mabungkung

mas". Gotola kone jrijinne I Kesuna, ngreok lantas mesu bungkung

mas masesocan mirah inten.

"Crukcuk kuning, dong gotol bangkiang kaine, apang memesu

pepending mas". Gotola kone bangkiangne, mesu lantas pepending

mas. Panyuud tundena kone ngotol pagelangan batisne, makaduang


- 57 -