Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/58

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

11. CRUKCUK KUNING


Ada tuturan satua anak makurenan ngelah kone panak dadua

luh-luh, madan I Bawang teken I Kesuna. I Kesuna kelihan, I

Bawang cerikan. I Bawang critanne sayanganga pesan teken meme

bapanne. Asing tagiha I Bawang, kuala sida baana teken meme

bapanne, baanga dogen, tur sapamunyin I Bawange misunaang

embokne teka jeg guguna dogen. Sanget pesan meme bapanne ma-

baat-baatan, mara-maraan mabaan pepesan misi temah. Japi keto

I Kesuna nu dogen kone nyulsulang dewek teken meme bapanne,

diapin teken adinne, nu dogen ia makeneh naros, baan inget ia

manyama padaduanan buka sepite.

Nah crita sedek dina anu, semengan makiken memenne luas

ka peken, kaukina lantas pianakne makadadua lakar tondena nebuk.

"Cening-cening, Bawang, Kesuna, meme lakar ka peken, nya-

nan tuunang men padine, tebuk men ajak dadua, lantas men lesung,

kene sing ngelah baas lakar jakan jani!", keto omong meme bapan-

ne, nyak kone I Bawang I Kesuna lakar nebuk Jani suba kone

majalan memenne, kaukina lantas I Bawang teken embokne.

"Bawang Bawang, ne suba tengai, dong jalan tuunang padine".

Masaut I Bawang, "Tuunang, tuunang ja malu, nyanan oke

ja ngetepin". Dening keto pasautne I Bawang, menek lantas I

Kesuna ka glebege nuunang padi. Suba tuun padine, kaukina

lantas I Bawang, "Bawang, Bawang, ne suba beten padine dong

mai getepin!".

"Getepin, getepin ja malu, nyanan oke ja nyemuh", keto

abetne I Bawang, lantas getepina kone padinne teken I Kesuna.

Suba pragat I Kesuna ngetepin padi, kaukina buin I Bawang,

"Bawang, Bawang, dong jemuh padine!"

"Jemuh-jemuh ja malu, nyanan oke ja menpen ka ketungane".

Jemuha lantas kone padinne teken I Kesuna. Crita suba tuh padin-

ne buin kone kaukina I Bawang, "Bawang. Bawang, padine suba

tuh, dong penpen ka ketungane!"

Masaut I Bawang, "Penpen-penpen ja malu, nyanan oke ja

nebuk". Naros kone masih I Kesuna nyak ia menpen padi. Suba

pragat menpen, kaukina kone buin adinne, "Bawang, Bawang dong

mai tebuk!".


- 55 -