Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/56

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nyakan. Dening tusing ada api, tundena pianakne I Kesuna ngidih

api sig dadongne. Mara neked ditu, dapetanga I Bawang negak di

ampike nganggo sarwa mas-masan. Ngon kone I Kesuna lantas ma-

takon, "Mbok, Mbok, dija Mbok maan panganggo mas-masan?"

"Ditu sig Dadong Rangsasane".

"Icang ngidih ja bungkunge ane di kacing".

Ditu lantas I Bawang ngwalekang, "Ane nagih nomplok aji

blida nagih ngidih bungkung. Da buin bungkung jrijin liman awake

lega, ane di kacing batis awake tuara lega". Dadongne tundena

ngidiang masih tusing baanga. Ngeling kone I Kesuna mulih morah-

an teken memenne, "Meme, Meme, idihang ja icang bungkung

teken I Bawang sig umah I Dadonge! Pakranyah panganggonne,

sarwa mas-masan, idihin icang bungkung akatih tuara baanga".

"Dija ia maan mas-masan?"

"I Rangsasa kone maang".

"Nah tegarang meme kemo ngidihang". Majalan lantas memen-

ne kumah matuanne. Suba teked ditu dapetanga I Bawang nu

negak di ampike, ngomong lantas memenne, "Bawang, Bawang,

baang ja adine ngidih bungkung akatih!"

"Nyen ne ngidihang I Kesuna bungkung, ane nagih nomplok

aji pabungbungan ibi sanja? Da bin ane di kacing limane, ane di

kacing batise tuara lega",

Nganti pang telu pang pat kone memenne ngomong, masih

tusing baanga. Dening keto, mulih lantas memenne morahan teken

I Kesuna, masaut I Kesuna, "Lamun keto, tigtig suba icang jani,

apang patuh buka I Bawange maan mas-masan!" Tigtiga lantas I

Kesuna teken memenne. Ngeling lantas I Kesuna magedi ngojog

kumah I Rangsasane. Mara teked di padiwanganne, makaukan lantas

I Kesuna, "Dadong, Dadong"

"Nyen ento?"

"Icang I Kesuna"

"Ngenken nyai mai?"

"Icang tigtiga teken memen icange".

"Nah, mai ja dini alihin dadong kutu!" Kemo lantas I Kesuna

ngalihin I Rangsasa kutu. Keto patuh buka paundukan I Bawange

ditu.

Suba kone peteng, lantas morahan I Kesuna lakar mulih.


-53 -