Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/53

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

kone padine teken I Bawang. Di subane suud nyidi, tundena lantas

adinne napinin.

Masaut I Kesuna, "Tapinin ja malu, nyan oke ja ngaba

mulihan jijihe". Lantas napinin kone I Bawang.

Suba suud napinin, nglantas kone iba-ibana nyuun jijihne

mulihan, sambilanga ngwel, "Kene dogen bikas I Kesunane, beg-

beg oke nganuang, oke nganuang dogen, lasia iba-iba suba ngaba

mulihan jijihne". Di subane mejang jijihne, nglantas kone ia nyemak

jun luas ka kayehan.

Jani I Kesuna glilinganga kone ibanne di oot pesake apang

ia kadena mragatang nebuk teken memenne. Suba keto teka lantas

memenne uli peken, dapetanga I Kesuna monotan nguyak oot,

lantas ia matakon teken pianakne I Kesuna, "Kesuna Kesuna,

emboke I Bawang kija?"

"Kija kaden, anak uli makalah memene ia magedi, ne jijihe

icang padidian mragatang nebuk".

Jani kacrita kone I Bawang suba suud ia kayeh, lantas ia

nyalud yeh abana mulih. Mara neked jumah laut welanga teken

memenne, "Kene dogen bikas I Bawange, sing pesan bisa madalem

adi. Adine padidiana nebuk, nyai teka itep kayeh, ngresikin iba

dogen gegaen nyaine, sai-saiang ibane keto!" Masaut I Bawang

mlawanang dewekne, nanging tuara guguna teken memenne. Suba

keto ngomong buin memenne, "Bawang, Bawang. ne baanga ja jani

gegaen. Kema panting taled adine ka tukad!" Nyrutcut lantas I

Bawang luas ka tukad ngaba taled telung bidang. Suba neked di

tukad, lantas I Bawang memanting. "Koplek-koplek, ye plek-koplek

ye anyud". Anyud kone taledne abidang. "Koplek-koplek, ye anyud".

Anyud kone taledne buin abidang, jani nu taledne buin abidang.

Suba pragat memanting, lantas ia mulih.

Di subane ia neked jumah, lantas morahan ia teken memen-

ne, "Meme, Meme, talede anyud duang bidang". Mara keto piorah-

an pianakne lantas pedih memenne. "Ngenken dogen I Bawang ka-

bisaanne, teken memanting taled tuara keduman baana. Kemo

alihin talede, lamon tonden bakat da mulih!" Tigtiga lantas I

Bawang teken memenne. Ngeling lantas I Bawang nganyutnyutang

mesuang, ngojog ia ka tukad lakar ngalih-alihin taledne. Suba neked

di tukade, tepukina kone sang testes.

"Sang Testes, Sang Testes, iane nepukin taled adin icange?"


- 50 -